ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ) ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΔΙΠ

Σας ενημερώνουμε ότι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα υλοποιήσει επιμορφωτικές διαλέξειςσε θέματακαι καλές πρακτικές διασφάλισης ποιότητας  για  όλες τις ομάδες του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και για τους προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η εν λόγω δράση πραγματοποιείταιστο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Με δεδομένες τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για ποιότητα στις σπουδές όλων των επιπέδων, αλλά και το γεγονός ότι οι φοιτητές/τριες έχετε και οφείλετε να διεκδικήσετε την ποιότητα, που θα σας εξασφαλίσει την αριστεία, την ακαδημαϊκή εξέλιξη ή και την ανεύρεση εργασίας (απασχολησιμότητα) ανάλογης των προσόντων, που μέλλεται να αποκτήσετε στο Πανεπιστήμιο, σας καλούμε να συμμετάσχετε στην παρακολούθηση των σχετικών διαλέξεων. Με τον τρόπο αυτό, θα είστε σε θέση να παρέμβετε καίρια στη συνολική αναβάθμιση των σπουδών σας.

Η εκπαίδευση θα διενεργηθεί το Σεπτέμβριο, μέσω εξ’ αποστάσεως διαλέξεων, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Για τη συμμετοχή σας απαιτείται προεγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://forms.gle/eEThXsKQu5f8zSxi6

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε όποιες από τις ενότητες επιθυμείτε και κρίνετε ως καταλληλότερες, βάσει της ιδιότητάς σας. Επισημαίνεται ότι, για την διευκόλυνσή σας, στην πλειονότητα των ενοτήτων θα πραγματοποιηθούν δύο εναλλακτικές διαλέξεις, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Σας γνωστοποιούμε ότι δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής, ενώ, παράλληλα, με το πέρας των διαλέξεων, θα σας χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Τηλ: 210-4142365

E-mail: vmar@unipi.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συνημμένα έγγραφα:

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις