Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα, η οποία παρέχεται μέσω κεντρικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχει τη μορφή πλαστικής ή έξυπνης κάρτας και υποστηρίζει πολλαπλές παροχές-προνόμια για όλα τα μέλη των ελληνικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (φοιτητές των τριών κύκλων σπουδών, διδάσκοντες, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, κλπ), καθώς και τα μέλη ερευνητικών φορέων (ερευνητικό, διοικητικό, και τεχνικό προσωπικό).

Όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας, η οποία διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείo παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου, ενώ σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 οι καθηγητές, ερευνητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Η νέα ταυτότητα αποτελεί μέσο φυσικής ταυτοποίησης και ψηφιακής αυθεντικοποίησης του κατόχου της, ενώ υποστηρίζει επιπλέον υπηρεσίες ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα παράγεται με χαρακτηριστικά υψηλής ασφάλειας, που αποκλείουν την πλαστογράφησή της και μπορεί να αξιοποιηθεί για:

  • τη φυσική και ηλεκτρονική πιστοποίηση της ταυτότητας και της ιδιότητας του δικαιούχου
  • χρήση του προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού που θα περιλαμβάνει υπηρεσίες, όπως η παροχή ψηφιακής υπογραφής.

Σημειώνεται ότι μαζί με την ακαδημαϊκή ταυτότητα χορηγείται στους δικαιούχους και συμβατός αναγνώστης/εγγραφέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα academicidcourses.grnet.gr

Website: academicid.minedu.gov.gr