Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 τίθεται σταδιακά σε λειτουργία το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) του τμήματος το οποίο αφορά φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα από το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Συνεπώς από το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος, στο τμήμα φοιτούν φοιτητές που, ανάλογα με το έτος εισαγωγής τους στο τμήμα, εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες φοιτητών:

  • (Α) (ΜΗΤΡΩΑ Σ17 και μεταγενέστερα) Φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.
  • (Β) (ΜΗΤΡΩΑ Σ11-Σ16) Φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12 έως και το 2016-17.
  • (Γ) (ΜΗΤΡΩΑ Σ01-Σ10) Φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2001-02 έως και το 2010-11.
  • (Δ) (ΜΗΤΡΩΑ Σ00 και προγενέστερα) Φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα έως και το Ακαδημαϊκό Έτος 2000-01.

Σε κάθε μία κατηγορία αντιστοιχούν διαφορετικά προγράμματα σπουδών και απαιτήσεις για την λήψη πτυχίου. Οι απαιτήσεις αυτές παραμένουν ίδιες με αυτές που ίσχυαν όταν ο εκάστοτε φοιτητής εισήχθη στο τμήμα (με κάποιες εξαιρέσεις που αφορούν περιορισμούς που υπήρχαν στα Πεδία και αναφέρονται παρακάτω).

Το ΝΠΣ θα εφαρμοστεί σταδιακά ανά έτος, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και θα είναι σε πλήρη εφαρμογή το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Ακαδ.
Έτος

Μαθήματα

1ου Έτους

Μαθήματα

2ου Έτους

Μαθήματα

3ου Έτους

Μαθήματα

4ου Έτους

2017-18 ΝΠΣ ΠΠΣ ΠΠΣ ΠΠΣ
2018-19 ΝΠΣ ΝΠΣ ΠΠΣ ΠΠΣ
2019-20 ΝΠΣ ΝΠΣ ΝΠΣ ΠΠΣ
2020-21 ΝΠΣ ΝΠΣ ΝΠΣ ΝΠΣ

ΠΠΣ : Προγενέστερο Πρόγραμμα Σπουδών,  ΝΠΣ : Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Όλα τα μαθήματα του ΠΠΣ έχουν αντιστοιχιστεί με μαθήματα του ΝΠΣ (βλ. επόμενο πεδίο «μεταβατικές διατάξεις» στην ιστοσελίδα). Στη συνέχεια, για κάθε μια από τις παραπάνω 4 κατηγορίες, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών, καθώς και οι απαιτήσεις για την λήψη πτυχίου.