Μαθήματα: 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου, 8ου εξαμήνου

 

  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2017-18) υπό κατασκευή

Τίτλος Μαθήματος Ώρες Διδασκ. ECTS Κατηγορία Πεδίο Διδάσκων
Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική 4 6 ΥΠ ΣΤΑ Γ. Τζαβελάς (Τμήμα Α), Σ. Μπερσίμης (Τμήμα Β)
Εισαγωγή στην Ασφάλιση 4 6 ΥΠ ΑΣΦ Μ. Νεκτάριος
Απειροστικός Λογισμός Ι 4 6 ΥΠ ΜΑΘ Β. Σεβρόγλου, Αθ. Κυριαζής (1 ώρα)
Γραμμική Άλγεβρα 4 6 ΥΠ ΜΑΘ  Γ. Ηλιόπουλος
Συνδυαστική 4 6 ΕΠ ΜΑΘ Χ. Ευαγγελάρας
Εισαγωγή στη Λογιστική 4 6 ΕΠ ΟΙΚ Κ. Ελευθερίου

 

ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι (ΣΑΜΑΘ03)
Υποχρεωτικό, 5 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, 5 διδακτικές μονάδες, πεδίο ΜΑΘ.

Σκοπός του μαθήματος: Το εισαγωγικό μάθημα του Απειροστικού Λογισμού Ι έχει σαν πρωταρχικό σκοπό να δώσει στον φοιτητή μια εξοικείωση των Μαθηματικών, που θα ήθελε να τα χρησιμοποιήσει σε προβλήματα και άλλων επιστημών όπως Φυσικής, Χημείας, Οικονομίας, Πολιτικής Επιστήμης, κ.τ.λ. Για να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα και να εφαρμόσει μεθόδους Απειροστικού Λογισμού, είναι αναγκαίο να αποκτήσει βαθιά γνώση των συναρτήσεων μιας πραγματικής μεταβλητής. Το μάθημα επιδιώκεται να είναι εύκολα κατανοητό και προσιτό στους φοιτητές, διατηρώντας συγχρόνως και το κατάλληλο επίπεδο μαθηματικής ακρίβειας.

Προαπαιτούμενες γνώσεις για την ομαλή παρακολούθηση: Μαθηματικό υπόβαθρο λυκειακών σπουδών

Ενδεικτική περιγραφή διδακτέας ύλης: Εισαγωγή στα σύνολα. Πραγματικοί αριθμοί. Ο Ευκλείδειος χώρος R2. Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών. Πραγματικές συναρτήσεις (ιδιότητες συναρτήσεων, τριγωνομετρικές, εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις). Σύγκλιση και συνέχεια συναρτήσεων. Παραγώγιση (παράγωγος συνάρτησης, κανόνες παραγώγισης, διαφόριση, θεωρήματα Διαφορικού Λογισμού, μελέτη συναρτήσεων). Ολοκληρώματα (αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, γενικευμένα ολοκληρώματα).

Βαθμολόγηση μαθήματος: Γραπτή εξέταση

Προτεινόμενα συγγράμματα:
(1) Κυριαζής Αθ. (2004) Στοιχεία Απειροστικού Λογισμού Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής. Εκδοσεις Interbooks
(2) Αθανασιάδης Χ. Ε., Γιαννακούλιας Ε., Γιωτόπουλος Σ.Χ. (2009) Γενικά Μαθηματικά - Απειροστικός Λογισμός, Τόμος Ι, Εκδ. Μ. Αθανασοπούλου - Σ. Αθανασόπουλος Ο.Ε.

Σχετική βιβλιογραφία:
• R.L. Finney, M.D.Weir, F.R. Giordano (2009) Απειροστικός Λογισμός, Τόμος Ι. Πανεπιστημιακες Εκδοσεις Κρητης
• Κυριαζής Αθ., Σκύφας Αθ. (2009) Θέματα Απειροστικού Λογισμού., Εκδοσεις Εναστρον
• Τ. Apostol (1967), Calculus, Vol. I, Xerox, Wattham (Ελληνική μετάφραση, έκδοση Σ. Πεχλιβανίδη)
• R. Bartle and D. Sherbert (1982), Introduction to Real Analysis, John Wiley & sons, inc.

Αρχή

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΣΑΑΣΦ10)
Υποχρεωτικό, 4 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, 4 διδακτικές μονάδες, πεδίο ΑΣΦ

Σκοπός του μαθήματος: Το πρώτο εισαγωγικό μάθημα στην ιδιωτική ασφάλιση έχει στόχο την πανοραμική παρουσίαση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης στους πρωτοετείς φοιτητές. Η έμφαση δίνεται στην παρουσίαση όλων των βασικών περιοχών της θεωρίας των κινδύνων και της θεωρίας της ασφάλισης, χωρίς την αυστηρότητα της μαθηματικής ανάλυσης. Γίνεται διεξοδική παρουσίαση των νομικών και ασφαλιστικών αρχών των γενικών ασφαλίσεων καθώς και των ασφαλίσεων ζωής, σκιαγραφείται η οργανωτική δομή και λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και αναπτύσσεται το πλαίσιο εποπτείας της ασφαλιστικής αγοράς.

Ενδεικτική περιγραφή διδακτέας ύλης:
• 1η Εβδομάδα: Η Έννοια του Κινδύνου
• 2η Εβδομάδα: Ο Μηχανισμός της Ασφάλισης
• 3η Εβδομάδα: Διαχείριση Κινδύνων
• 4η Εβδομάδα: Βασικές Νομικές Αρχές
• 5η Εβδομάδα: Ανάλυση των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
• 6η Εβδομάδα: Βασικοί Τύποι Ασφαλίσεων Ζωής
• 7η Εβδομάδα: Συμβατικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου Ζωής
• 8η Εβδομάδα: Ατομική Ασφάλιση Υγείας
• 9η Εβδομάδα: Ομαδικές Ασφαλίσεις
• 10η Εβδομάδα: Ασφάλιση Πυρός
• 11η Εβδομάδα: Ασφάλιση Αυτοκινήτων
• 12η Εβδομάδα: Λειτουργίες Ασφαλιστικής Επιχείρησης
• 13η Εβδομάδα: Κατηγορίες Ασφαλιστών και Διαμεσολαβούντων

Βαθμολόγηση μαθήματος: Γραπτή εξέταση (50 ερωτήσεις με πολλαπλές απαντήσεις), μέχρι 1 μονάδα επί πλέον από προαιρετικές εργασίες.

Προτεινόμενα συγγράμματα:
(1) Νεκτάριος, Μ. (2003). Εισαγωγή στην Ιδιωτική Ασφάλιση. Εκδόσεις FORUM, Αθήνα.

Αρχή

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΣΑΜΑΘ61)
Υποχρεωτικό, 5 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, 5 διδακτικές μονάδες, πεδίο ΜΑΘ.

Προαπαιτούμενες γνώσεις για την ομαλή παρακολούθηση: Μαθηματικό υπόβαθρο λυκειακών σπουδών

Ενδεικτική περιγραφή διδακτέας ύλης: Εισαγωγικές έννοιες από τη θεωρία συνόλων (έννοιες συνόλου και απεικόνισης, αλγεβρικές δομές). Ευκλείδειος χώρος (Πραγματική ευθεία, το επίπεδο, ο χώρος Rn, διανύσματα, απεικονίσεις μεταξύ ευκλείδειων χώρων). Διανυσματικός χώρος (Διανυσματικός υπόχωρος, βάσεις, διάσταση, γραμμικές απεικονίσεις). Πίνακες (άλγεβρα πινάκων, αντίστροφος πίνακας, τάξη πίνακα, όμοιοι πίνακες). Γραμμικές απεικονίσεις και πίνακες. Ορίζουσες. Γραμμικά Συστήματα. Χαρακτηριστικά μεγέθη πινάκων (Ιδιοδιανύσματα, Ιδιοτιμές, Ιδιοχώροι, Χαρακτηριστικό Πολυώνυμο, Θεώρημα Caley – Hamilton, Ελάχιστο Πολυώνυμο - Διαγωνοποίηση).

Βαθμολόγηση μαθήματος: Γραπτή εξέταση

Προτεινόμενα συγγράμματα:
(1) Κυριαζής Αθ. (2006) Eφαρμοσμένη Γραμμική Αλγεβρα. Εκδοσεις Interbooks
(2) G. Strang (2009) Γραμμική Αλγεβρα και Εφαρμογές Πανεπιστημιακες, Εκδοσεις Κρητης

Σχετική βιβλιογραφία:
• Κυριαζής Αθ., Σκύφας Αθ. (2010) Θέματα Γραμμικής Άλγεβρας, Εκδοσεις Εναστρον

Αρχή

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (ΣΑΟΙΚ05-1)
Υποχρεωτικό, 4 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, 4 διδακτικές μονάδες, πεδίο ΟΙΚ.

Σκοπός του μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών της Μικροοικονομικής Θεωρίας.

Προαπαιτούμενες γνώσεις για την ομαλή παρακολούθηση: Βασικές μαθηματικές έννοιες, συναρτήσεις, παραγώγιση.

Ενδεικτική περιγραφή διδακτέας ύλης:
• Εισοδηματικός περιορισμός (Ο εισοδηματικός περιορισμός - Ιδιότητες του συνόλου καταναλωτικών δυνατοτήτων – Πώς μεταβάλλεται η γραμμή εισοδηματικού περιορισμού - Τιμή τυποποίησης -- Φόροι, επιδοτήσεις και επιβολή δελτίου - Αλλαγές της γραμμής εισοδηματικού περιορισμού).
• Προτιμήσεις (Οι προτιμήσεις του καταναλωτή - Παραδοχές για τις προτιμήσεις - Καμπύλες αδιαφορίας - Παραδείγματα προτιμήσεων - Ομαλές προτιμήσεις - Οριακός λόγος υποκατάστασης).
• Ωφέλεια (Απόλυτη ωφέλεια - Κατασκευή μιας συνάρτησης ωφέλειας - Παραδείγματα συναρτήσεων ωφέλειας -Παράδειγμα: Καμπύλες αδιαφορίας από μια συνάρτηση ωφέλειας • Τέλεια υποκατάστατα • Τέλεια συμπληρωματικά • Οιονεί γραμμικές προτιμήσεις • Προτιμήσεις Cobb-Douglas – Οριακή ωφέλεια - Οριακή ωφέλεια και ΟΛΥ) .
• Επιλογή (Άριστη επιλογή - Η ζήτηση του καταναλωτή - Εκτίμηση των συναρτήσεων ωφέλειας - Συνθήκη ΟΛΥ).
• Ζήτηση (Κανονικά και κατώτερα αγαθά - Καμπύλες ζήτησης ως προς το εισόδημα και καμπύλες Engel - Η καμπύλη ζήτησης ως προς την τιμή και η καμπύλη ζήτησης - Η αντίστροφη καμπύλη Ζήτησης).
• Ζήτηση της αγοράς (Ελαστικότητα και ζήτηση - Ελαστικότητα και έσοδο - Ελαστικότητα και οριακό έσοδο - Καμπύλες οριακού εσόδου - Ελαστικότητα ως προς το εισόδημα)
• Ισορροπία (Προσφορά - Ισορροπία της αγοράς - Αντίστροφες καμπύλες ζήτησης και προσφοράς)
• Τεχνολογία (Εισροές και εκροές - Περιγραφή των τεχνολογικών περιορισμών - Ιδιότητες της τεχνολογίες - Οριακό προϊόν - Ο τεχνικός λόγος υποκατάστασης - Φθίνον οριακό προϊόν – Αποδόσεις Κλίμακας).
• Μεγιστοποίηση του κέρδους (Κέρδη - Βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση του κέρδους - Μακροπρόθεσμη μεγιστοποίηση του κέρδους – Αντίστροφες καμπύλες ζήτησης συντελεστών – Μεγιστοποίηση κέρδους και αποδόσεις κλίμακας)
• Καμπύλες κόστους (Μέσο κόστος – Οριακό κόστος – Οριακό κόστος και μεταβλητό κόστος)
• Η προσφορά της επιχείρησης (Περιβάλλοντα αγοράς – Αμιγής ανταγωνισμός – Η απόφαση προσφοράς μίας επιχείρησης –Η αντίστροφη καμπύλη προσφοράς).
• Μονοπώλιο (Μεγιστοποίηση των κερδών – Γραμμική καμπύλη ζήτησης και μονοπώλιο)

Βαθμολόγηση μαθήματος: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις θεωρίας, ερωτήσεις κρίσεως, ασκήσεις.

Προτεινόμενα συγγράμματα:

(1) Π. Παντελίδης (2003) Εισαγωγή στην Μικροοικονομική Ανάλυση. Π. Παντελίδης αυτοέκδοση

(2) Θ.Γεωργακόπουλος, Θ.Λιανός, Θ.Μπένος, Γ.Τσεκούρας, Μ.Χατζηπροκοπίου, Γ.Χρήστου (2007) Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, έκδοση 7η, Γ. ΜΠΕΝΟΥ

 

Σχετική βιβλιογραφία:

·  Hal Varian (2006) Μικροοικονομική: μια σύγχρονη προσέγγιση, Τόμος Α και Β, Εκδόσεις Κριτική

·  Michael Katz, Harvey S. Rosen (2007) Μικροοικονομική, Εκδόσεις Κριτική

·  Nicholson W. (2008) Μικροοικονομική Θεωρία:Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις, Τόμος Α και Β, Εκδόσεις Κριτική

·  Mankiew G., Taylor M. (2010) Αρχές Οικονομικής θεωρίας, Τόμος Α, Εκδόσεις Gutenberg

·  Παλαιολόγος Ιωάν. (2006) Σύγχρονη Μικροοικονομική Θεωρία, Εκδόσεις Σταμούλη

·  Robin Bade, Michael Parkin, Κωνσταντίνος Μπουρλάκης, Ι. Χατζηδημητρίου (2010) Μικροοικονομική - Θεωρία και Πρακτική, Μ. Τζωρτζάκης και ΣΙΑ EE, ΑΘΗΝΑ.

·      Κώττης Γ. και Κώττη, Α., Μικροοικονομική: Θεωρία και Εφαρμογές. Εκδόσεις Σμπίλιας, Αθήνα.

·      Κώττης Γ. και Κώττη, Α., Εισαγωγή στη Σύγχρονη Μικροοικονομική. Εκδόσεις Σμπίλιας, Αθήνα. 

·      Ευθύμογλου, Π., Μπένος, Θ. και Σολδάτου, Γ. (2000) Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση. Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.

·      Σαραντίδης, Σ. (2003) Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση. Τόμοι Α,Β, Πειραιάς.

·      Παλαιολόγος Ιωάν. (2008) Ασκήσεις Μικροοικονομικής Θεωρίας (έκδοση 2η), Εκδόσεις Σταμούλη

Αρχή

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ΣΑΣΤΑ01)
Υποχρεωτικό, 5 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, 5 διδακτικές μονάδες, πεδίο: ΣΤΑ

Σκοπός του μαθήματος: Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή σε βασικές έννοιες της στατιστικής, καθώς και τα κύρια περιγραφικά μέτρα, των οποίων εξετάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες και οι ιδιότητές τους. Γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα σε δεδομένα και περιγραφικά μέτρα που αφορούν δείγμα ή πληθυσμό, δύο έννοιες θεμελιώδεις στη στατιστική. Μελετώνται επίσης οι κυριότεροι τρόποι παρουσίασης στατιστικών δεδομένων και αποτελεσμάτων. Προς το τέλος του μαθήματος, εξετάζεται το πρόβλημα της από κοινού μελέτης δύο ή περισσότερων μεταβλητών, τόσο με πίνακες διπλής εισόδου, όσο και με την έννοια της συσχέτισης των μεταβλητών.

Προαπαιτούμενες γνώσεις για την ομαλή παρακολούθηση: Μαθηματικό υπόβαθρο λυκειακών σπουδών.

Ενδεικτική περιγραφή διδακτέας ύλης:
• Εισαγωγή, δεδομένα και στατιστική. Είδη στατιστικών δεδομένων. Μεταβλητές, κατηγορίες αυτών και κλίμακες μέτρησης. (3 ώρες)
• Γραφικές τεχνικές περιγραφής ονομαστικών δεδομένων. (4 ώρες)
• Διερευνητικές μέθοδοι και τεχνικές για την συνοπτική περιγραφή και παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων. Ιστογράμματα, ραβδογράμματα και πολύγωνο συχνοτήτων. Φυλλογράφημα, θηκόγραμμα και αθροιστικά διαγράμματα. (10 ώρες)
• Εισαγωγή στις χρονοσειρές και τα διαστρωμματικά δεδομένα. (3 ώρες)
• Μέτρα κεντρικής τάσης και θέσης. Διάμεσος, αριθμητικός, αρμονικός και γεωμετρικός μέσος. Ιδιότητες των παραπάνω περιγραφικών μέτρων. (8 ώρες)
• Αριθμητικά μέτρα τάσης και θέσης για ομαδοποιημένα δεδομένα. Υπολογισμός διαμέσου, τεταρτημορίων και επικρατούσας τιμής για τέτοια δεδομένα. (5 ώρες)
• Μέτρα κύμανσης: διακύμανση, μέση και τυπική απόκλιση. Ιδιότητες και υπολογισμός για ομαδοποιημένα δεδομένα. (7 ώρες)
• Ροπές, μέτρα ασυμμετρίας και κύρτωσης. (5 ώρες)
• Διμεταβλητοί πληθυσμοί, πίνακες διπλής εισόδου, δεσμευμένες ροπές. (5 ώρες)
• Ανεξαρτησία και συσχέτιση δύο μεταβλητών. Συνδιακύμανση και συντελεστής συσχέτισης. (5 ώρες)
• Πρακτική εξάσκηση σε στατιστικό πακέτο: Προετοιμασία δεδομένων για εισαγωγή στον Η/Υ. Ανάγνωση και αποθήκευση αρχείων δεδομένων. Εισαγωγή δεδομένων, ορισμός μεταβλητών, κωδικοποίηση τιμών, αναμόρφωση δεδομένων. Μεταφορά δεδομένων (import/export) μεταξύ διάφορων στατιστικών πακέτων και άλλων προγραμμάτων διαχείρισης δεδομένων. Περιγραφική ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών. Πίνακες συχνοτήτων, ραβδογράμματα, κυκλικά διαγράμματα, ιστογράμματα. Συνήθη στατιστικά μέτρα (μέσος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, διασπορά, μέγιστο/ελάχιστο, ποσοστημόρια, τεταρτημόρια κ.λ.π.). Επεξεργασία και τροποποίηση γραφικών παραστάσεων.

Βαθμολόγηση μαθήματος: Γραπτή εξέταση 2 ωρών (80% βαθμού), Μια υποχρεωτική εργασία (20% βαθμού).

Προτεινόμενα συγγράμματα:
(1) Γεωργιακώδης Φ., Τσίμπος Κλ. (2010) Περιγραφική και Διερευνητική Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων, A Τόμος, 2η έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.
(2) Τραχανάς Κ., Τσεβάς Α. (1998) Περιγραφική Στατιστική, θεωρία, παραδείγματα, ασκήσεις, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.

Σχετική βιβλιογραφία:
• Γεωργιακώδη, Φ. και Τσίμπου, Κ. (1999) Περιγραφική και Διερευνητική Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων. Τόμος Ι: Μονοδιάστατη ανάλυση και Τόμος ΙΙ: Πολυδιάστατη ανάλυση, Εκδόσεις Σταμούλη.
• Δαμιανού Χ. και Κούτρας Μ. (1995) Εισαγωγή στη Στατιστική, Μέρος Ι. Αθήνα.
• Μπένος Β. (1998) Στατιστική. Τόμος Α, Β. Εκδόσεις Σταμούλη. Αθήνα.
• Δημητριάδης Ευστ. (2002) Περιγραφική Στατιστική. Εκδόσεις Κριτική.
• Παρασκευόπουλος Ι. Ν. (1990) Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς. Αθήνα.
• Anderson, T. W. and Finn, J. D. (1996) The Νew Statistical Analysis of Data. Springer Verlag.
• Fisher, R. A. (1970) Statistical Methods for Research Workers (14th ed) Edinburgh, Oliver and Boyd.
• Freedman, D., Pisani, R. and Purves, R. (1978) Statistics. W.W.Norton & Co. N.Y.
• Mood, A., Graybill, F. and Boes, D. (1974) Introduction to the Theory of Statistics McGraw-Hill,.
• Tukey, J. W. (1977) Exploratory Data Analysis. Addison Wesley.
• Ott, R. L. (1993) An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis (4th ed.) Belmont, CA: Duxbury Press.
• Yamane, T. (1973) Statistics, An introductory Analysis. Harper International.

Ιστοσελίδες μαθήματος: http://www.unipi.gr/faculty/kpolitis/index.htm
http://www.unipi.gr/faculty/tzafor/index.htm

Αρχή

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΣΑΠΛΗ70-1)
Υποχρεωτικό, 4 ώρες διδασκ. ανά εβδομάδα, πεδίο ΜΑΘ.

Σκοπός του μαθήματος: Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές εξοικειώνονται με τους υπολογιστές, ξεκινώντας από βασικές λειτουργίες και προχωρώντας σε εφαρμογές MS Office. Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή του Excel στη στατιστική ανάλυση δεδομένων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις για την ομαλή παρακολούθηση: Απαραίτητη η παράλληλη παρακολούθηση του μαθήματος Περιγραφική Στατιστική.

Ενδεικτική περιγραφή διδακτέας ύλης:
• Βασικές λειτουργίες στα Windows: Χειρισμός παραθύρων. Χειρισμός Windows Explorer. Δημιουργία, αντιγραφή, διαγραφή φακέλων. Αρχές καλής οργάνωσης του χώρου στο δίσκο. Χρήση Internet Explorer και Outlook Express. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Συγγραφή κειμένων με το Word. Βασικά στοιχεία. Μορφοποίηση. Δημιουργία και χειρισμός πινάκων. Εισαγωγή μαθηματικών συμβόλων ή τύπων στο κείμενο. Δημιουργία διαγραμμάτων. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Εισαγωγή στο Excel: Βασικοί χειρισμοί στο λογιστικό φύλλο. Εισαγωγή τύπων. Βασικές συναρτήσεις. Επικοινωνία με το Word. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Απλές συναρτήσεις στο Excel: Επανάληψη βασικών συναρτήσεων. Εισαγωγή σε στατιστικές και λογικές συναρτήσεις. Μορφοποίηση κελιών και Format Painter. Χειρισμός φύλλων (μετονομασία, αντιγραφή, κ.λπ.). Εισαγωγή νέων γραμμών. Ταξινόμηση. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Απλές συναρτήσεις στο Excel (συνέχεια): Επανάληψη και εμπλουτισμός των παραπάνω με νέο παράδειγμα. Εφαρμογή του $ για την αυτόματη αντιγραφή τύπων. Εισαγωγή στη δημιουργία γραφικών παραστάσεων. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Σχετικές συχνότητες και γραφικές παραστάσεις στο Excel: Εφαρμογή των παραπάνω στον υπολογισμό σχετικών συχνοτήτων. Δημιουργία γραφημάτων (κυκλικό, ραβδόγραμμα, γραμμής). (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Απλές και αθροιστικές συχνότητες αριθμητικών δεδομένων: Χρήση του Excel για υπολογισμό (σχετικών) δεξιόστροφων και αριστερόστροφων συχνοτήτων για κατηγοριοποιημένα αριθμητικά δεδομένα. Δημιουργία γραφημάτων. Επικοινωνία με το Word. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Συναρτήσεις Περιγραφικής Στατιστικής: Κατηγοριοποίηση και υπολογισμός συχνοτήτων αριθμητικών δεδομένων. Η συνάρτηση FREQUENCY. Το εργαλείο Histogram του Excel. Δημιουργία γραφημάτων. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Συναρτήσεις Περιγραφικής Στατιστικής (συνέχεια) και πίνακες διπλής εισόδου (Pivot Tables): Δημιουργία και χειρισμός πίνακα διπλής εισόδου. Εφαρμογή στον υπολογισμό συχνοτήτων. Το εργαλείο Descriptive Statistics για το συνοπτικό υπολογισμό περιγραφικών στατιστικών μέτρων. Η συνάρτηση COUNTIF. Εφαρμογή στον υπολογισμό συχνοτήτων. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Γραμμική παλινδρόμηση: Υπολογισμός κι εφαρμογή μοντέλου παλινδρόμησης. Διαγράμματα διασκορπισμού. Συσχέτιση. Κατάλοιπα. Normal probability plot. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Επανάληψη. Δοκιμαστική εξέταση. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)

Βαθμολόγηση μαθήματος: Η εξέταση διεξάγεται στις εργαστηριακές αίθουσες. Κάθε φοιτητής αναλαμβάνει να εκτελέσει μια σύντομη άσκηση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τους βασικούς χειρισμούς και υπολογισμούς. Ο διαθέσιμος χρόνος είναι 20 – 25 λεπτά. Το μάθημα δεν έχει διδακτικές μονάδες. Η επιτυχία ή αποτυχία του κάθε φοιτητή κρίνεται στο εργαστήριο από την επίδοσή του στην άσκηση εξέτασης καθώς και από τις απαντήσεις του σε πρόσθετες ερωτήσεις, αν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο. Λαμβάνεται επίσης υπ’ όψιν η συνέπεια στην παρακολούθηση των μαθημάτων. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική.

Προτεινόμενα συγγράμματα:
(1) Α. Οικονομίδης, Β. Καρατζόγλου, Θ. Χατζιδάκη (2011) Χρήση και Εφαρμογές του Excel στην Οικονομία και τη Διοίκηση. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
(2) Γεώργιος Ξανθός (2005) Χρησιμοποιώντας το Excel για Στατιστική Ανάλυση Εκδόσεις Σταμούλη A.E.
(3) Καρολίδης, Δ., Ξαρχάκος, Κ. (2009) Microsoft Excel 2003. Εκδόσεις Άβακας.

Σχετική βιβλιογραφία:
• Ρήγας, Δ. (2003) To Microsoft Excel στην πράξη. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
• Τσίμπος Κ. Χ., Σμυρλής, Ι. Γ. (2003) Εισαγωγή στο Microsoft EXCEL: Στατιστικές Συναρτήσεις και Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων (Σημειώσεις).
• Φράγκος, Χ. Κ. (2002) Στατιστική Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση του Microsoft EXCEL. Εκδόσεις Σταμούλη.
• Τσίμπος Κ., Γεωργιακώδης, Φ. (1999) Περιγραφική και Διερευνητική Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων, Τόμος Α’: Μονοδιάστατη Ανάλυση, Εκδόσεις Σταμούλη.
• Γεωργιακώδης, Φ., Τσίμπος, Κ. (2000) Περιγραφική και Διερευνητική Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων, Τόμος Β’: Δισδιάστατη Ανάλυση, Εκδόσεις Σταμούλη.
• Πολλάλης, Γ.Α., Δημόπουλος, Κ.Δ., Γιαννακόπουλος, Δ.Ι. (2004) Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων ΙΙ: Συναρτήσεις και Εφαρμογές σε EXCEL 2000 & XP. Εκδόσεις Σταμούλη.
• Τσάντας Ν., Μωυσιάδης Χ., Μπαγιάτης Ν., και Χατζηπαντελής Θ. (1999) Ανάλυση Δεδομένων με τη Βοήθεια Στατιστικών Πακέτων, Εκδόσεις Ζήτη.
• Albright, C. S., Winston, W.L., Zappe, C. (1999) Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel. Duxbury Press.
• Berk, K.N., Carey, P. (1998) Data Analysis with Microsoft Excel. Duxbury Press.

Ιστοσελίδα μαθήματος: http://www.unipi.gr/faculty/kofidis/teaching.htm

Αρχή