Υποψήφιοι Διδάκτορες

Α/Α

Υποψήφιος Διδάκτορας

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Επιβλέπων

Συμβουλευτική Επιτροπή

Περίληψη

1

Αδρακτάς Γεώργιος

Μοντέλα Πιστωτικού Κινδύνου στο πλαίσιο των διεθνών εποπτικών και λογιστικών αρχών

Καθηγητής Μ. Κούτρας

Καθηγητής Μ. Κούτρας

Καθηγητής Γ. Σκιαδόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Πολίτης

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη και η μελέτη στατιστικών υποδειγμάτων που αφορούν τους βασικούς δείκτες πιστωτικού κινδύνου (πιθανότητα αθέτησης, αναμενόμενη ζημία σε περίπτωση αθέτησης, έκθεση σε περίπτωση αθέτησης), οι οποίοι επιτρέπουν την εκτίμηση της αναμενόμενης ζημίας ενός τραπεζικού ιδρύματος σε περίπτωση εμφάνισης αυτού του κινδύνου.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί εμπειρική ανάλυση με πραγματικά τραπεζικά δεδομένα.

2

Ζαφείριος-Δημήτριος Βάλβης

Μακροχρόνια Φροντίδα σε γηράσκουσες κοινωνίες: διερεύνηση της ζήτησης, προσφοράς και μεθόδων χρηματοδότησης

Επίκουρος Καθηγητής Πλάτων Τήνιος

Καθηγητής

Ιωάννης Υφαντόπουλος,

Καθηγητής

Μιλτιάδης Νεκτάριος,

Διερεύνηση υφιστάμενων συστημάτων και δομών κάλυψης της μακροχρόνιας φροντίδας στην Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μελέτη κόστους-οφέλους εναλλακτικών δομών, διερεύνηση δυνητικών πηγών χρηματοδότησης, εκτίμηση αναγκών μακροχρόνιας φροντίδας, ανάλυση δεδομένων υγείας επιλεγμένου δείγματος.

3

Βλίωρα Πολυξένη

Αναλογιστικά μέτρα κινδύνων και φαινόμενα ελαστικότητας σε κατανομές απώλειας

Ψαρράκος Γ.

Ξανθόπουλος Σ.

Πολίτης Κ.

Ψαρράκος Γ.

Η διατριβή αυτή εστιάζει το ενδιαφέρον της στην  κατασκευή  αναλογιστικών μέτρων κινδύνων που βασίζονται στις θεωρίες της στρεβλής και της σταθμισμένης  προσδοκίας. Τα νέα προτεινόμενα μέτρα θα εφαρμοστούν στην κατασκευή αρχών ασφαλίστρων και αναλογιστικών δεικτών. Θα διερευνηθούν φαινόμενα ελαστικότητας, για παράδειγμα  πως μικρές αλλαγές (διαταραχές) στην κατανομή των αποζημιώσεων επηρεάζουν τα μέτρα κινδύνου. Εφαρμόζοντας τη θεωρία της διαταραχής σε διάφορες κατηγορίες στρεβλών συναρτήσεων θα μελετηθούν  μέτρα κινδύνων και θα προταθούν νέοι δείκτες μέτρησης της δεξιάς ουράς των απαιτήσεων. Επιπλέον, θα εξετασθούν φαινόμενα ελαστικότητας σε σταθμισμένα ασφάλιστρα, χρησιμοποιώντας μια θετική παράμετρο  που δημιουργεί για τον λήπτη της απόφασης ένα ενδιάμεσο ασφάλιστρο μεταξύ δύο γνωστών αρχών ασφαλίστρων.

4

Δημητρακόπουλος Παναγιώτης

“Συγκριτική μελέτη των επιπέδων και των προτύπων θνησιμότητας και νοσηρότητας στην Ελλάδα πριν και μετά την πρόσφατη Ευρωπαϊκή οικονομική ύφεση”

Τσίμπος Κλέων

Βερροπούλου Γεωργία

1.     Ευαγγελάρας Χαράλαμπος

Ο βασικός σκοπός της συγκεκριμένης διατριβής είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης στη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα στον πληθυσμό της Ελλάδας. Θα αξιολογηθεί αν οι μεγάλες οικονομικές αλλαγές επηρέασαν τις τάσεις και τις δομές στις αιτίες θνησιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, θα επιχειρηθεί μία σύγκριση μεταξύ των δεικτών θνησιμότητας και νοσηρότητας μεταξύ της περιόδου πριν την έλευση της οικονομικής κρίσης και της περιόδου μετά τον ερχομό της. Επιπροσθέτως, θα γίνει μια δοκιμή σύγκρισης των επιδράσεων της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα με παρόμοιες καταστάσεις, οι οποίες συνέβησαν στο παρελθόν σε άλλες χώρες ανά την υφήλιο.

5

ΚΑΙΑΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

“Ευθέα και Αντίστροφα Προβλήματα Σκέδασης Επιπέδων και Σφαιρικών Ελαστικών Κυμάτων”

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΕΒΡΟΓΛΟΥ

(ΑναπληρωτήςΚαθηγητής)

2.     Α. ΧΡΟΝΑΙΟΣ

(Coventry University, Department of Engineering, UK).

3.     Ε. ΚΟΤΤΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

(Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ).

Θα μελετηθεί το ευθύ και αντίστροφο πρόβλημα σκέδασης ελαστικών κυμάτων από διαπερατό σκεδαστή-κοιλότητα μεικτού τύπου. Θα θεμελιωθεί η καλή τοποθέτηση τόσο του ευθέος, όσο και του αντίστροφου προβλήματος σκέδασης (ύπαρξη λύσης, μοναδικότητα, συνεχή εξάρτηση της λύσης από τα δεδομένα). Επίσης θα θεμελιωθούν αλγόριθμοι αντιστροφής σε σχέση με την λεγόμενη FactorizationMethod,  αλλά και την Linear SamplingMethod.

6

Λάζαρος Κανελλόπουλος

Εφαρμογές των στοχαστικών διατάξεων στη θεωρία συλλογικού κινδύνου

Κ. Πολίτης

 

Η σύγκριση μεταξύ διαφόρων κινδύνων που προκύπτουν είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα ενδιαφέροντος, τόσο στην αναλογιστική επιστήμη γενικά όσο και στη θεωρία συλλογικού κινδύνου ειδικότερα.

Από μαθηματική άποψη, η θεωρία στοχαστικών διατάξεων, δηλαδή η μελέτη των διαφόρων τρόπων διάταξης τυχαίων μεταβλητών και των αντίστοιχων κατανομών τους, προσφέρει ένα σημαντικό μεθοδολογικό εργαλείο για την πραγματοποίηση τέτοιων συγκρίσεων.

Τις τελευταίες δεκαετίες, τα περισσότερα από τα είδη διατάξεων που έχουν μελετηθεί στις εφαρμοσμένες πιθανότητες (απλή στοχαστική διάταξη, διάταξη ως προς τη βαθμίδα αποτυχίας, διάταξη του λόγου πιθανοφανειών, διάταξη ανακοπής ζημίας και πολλά άλλα) έχουν βρει πρόσφορο έδαφος στη θεωρία συλλογικού κινδύνου, και μια σειρά από αποτελέσματα είναι διαθέσιμα.

Από μία πρώτη άποψη, ένα κεντρικό πρόβλημα αποτελεί η μελέτη του παρακάτω ερωτήματος: υπό ποιες προϋποθέσεις, και για ποια είδη στοχαστικών διατάξεων,

μπορεί η διάταξη μεταξύ δύο ατομικών κινδύνων να μεταφερθεί σε μια  αντίστοιχη (ή ασθενέστερη) διάταξη για τους αντίστοιχους συλλογικούς κινδύνους;

Ωστόσο, στο συλλογικό πρότυπο υπάρχουν μια σειρά από άλλες ποσότητες για τις οποίες θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί το αντίστοιχο πρόβλημα. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι δύο (ατομικοί) κίνδυνοι, Χ και Υ, διατάσσονται υπό κάποια έννοια, μπορεί να ειπωθεί κάτι αντίστοιχο για το χρόνο έως τη χρεοκοπία (ή, π.χ.,  το πλήθος των απαιτήσεων έως τη χρεοκοπία) για δύο συλλογικά πρότυπα, ένα με ατομικούς κινδύνους (όμοια κατανεμημένους με το) Χ και το άλλο με ατομικούς κινδύνους Υ;

7

Στέφανος  Ι.  Καρναβάς

   Διδακτική προσέγγιση των θετικών επιστημών στη ναυτική εκπαίδευση με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.

Καθηγητής  κ. ΚυριαζήςΑθανάσιος

Καθηγητής   κ. Δουληγέρης Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής  κ.  Σεβρόγλου Βασίλειος

Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η καταγραφή της υπάρχουσας καταστάσεως στηναυτική εκπαίδευση (ΝΕ),  η διαμόρφωση ενός μοντέλου αξιολογήσεως της αποδόσεως της χρήσεως των διδακτικών μεθόδων, μεθοδολογιών και τεχνικών εκπαιδεύσεως, που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες (με εστίαση στη ΝΕ) και η ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος αξιοποιήσεως των νέων τεχνικών εξορύξεως γνώσεως, μέσα από πλήθος δεδομένων, βασισμένων σε υβριδικές προσεγγίσεις.

 

ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μέθοδοι δημιουργίας πολυδιάστατων κατανομών και μελέτη των ιδιοτήτων αυτών

Καθηγητής Μάρκος Κούτρας

Καθηγητής Γεώργιος Ηλιόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Πολίτης

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η εισαγωγή και μελέτη νέων δισδιάστατων και πολυδιάστατων κατανομών. Στόχος είναι η εφαρμογή τεχνικών για τη δημιουργία νέων οικογενειών πολυδιάστατων κατανομών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ως ειδικές περιπτώσεις μερικές από τις ήδη γνωστές στη βιβλιογραφία κατανομές. Θα εξετασθούν θέματα στατιστικής συμπερασματολογίας για τα μέλη των οικογενειών αυτών ενώ παράλληλα θα μελετηθούν συγκριμένα μέλη τα οποία αποτελούν χρήσιμα και ευέλικτα δισδιάστατα ή πολυδιάστατα μοντέλα κατανομών για την περιγραφή πραγματικών δεδομένων από διάφορες εφαρμοσμένες περιοχές.

8

ΜΑΦΙΔΗ ΤΑΤΙΑΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

“Μεικτά Προβλήματα Συνοριακών Τιμών στη Γραμμική Ελαστικότητα”

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΕΒΡΟΓΛΟΥ

(ΑναπληρωτήςΚαθηγητής)

1.     Γ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

(Department of Mathematics & Statistics, SIUE, USA).

2.     Ε. ΚΟΤΤΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

(Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ).

Θα μελετηθούν μεικτά προβλήματα συνοριακών τιμών της γραμμικής ελαστικότητας. Εφαρμογή αυτών στη σκέδαση ελαστικών κυματικών επιπέδων πεδίων από σκεδαστή μεικτού τύπου. Επίσης θα γίνει θεμελίωση αλγόριθμου αντιστροφής για την ανακατασκευή της άγνωστης επιφάνειας, καθώς και των γεωμετρικών ιδιοτήτων του σκεδαστή.

9

Μανδάλης Πέτρος

Εξόρυξη γνώσης σε μεγάλα δεδομένα κίνησης

Επικ. Καθ. Πελέκης Νικόλαος

Καθ. Ι. Θεοδωρίδης, Αναπλ. Καθ. Ε. Κοφίδης, Επικ. Καθ. Πελέκης Νικόλαος

Ο σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι ο σχεδιασμός καινοτόμων μεθοδολογιών πρόβλεψης από μεγάλα δεδομένα κίνησης.

10

Νικόλαος Μαυρούτσος

Μέθοδοι δημιουργίας νέων οικογενειών κατανομών και μελέτη των ιδιοτήτων τους

Καθηγητής Μάρκος Κούτρας

Καθηγητής Κωνσταντίνος  Ζωγράφος

Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Τζαβελάς

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η εισαγωγή και μελέτη οικογενειών κατανομών οι οποίες προκύπτουν θεωρώντας ότι ένας κατάλληλος μετασχηματισμός μιας αθροιστικής συνάρτησης κατανομής έχει συγκεκριμένες ιδιότητες. Ο βασικός στόχος είναι αφενός να αναπτυχθούν γενικά αποτελέσματα για ολόκληρη την οικογένεια που θα εισαχθεί, αφετέρου δε να προκύψουν νέα και ευέλικτα μοντέλα κατανομών, κυρίως μονοδιάστατα, τα οποία μπορούν να περιγράψουν ικανοποιητικά διάφορα πραγματικά δεδομένα προερχόμενα από εφαρμοσμένες περιοχές.

11

Ιωάννης Μπαντούνας

Αναλογιστικά μοντέλα για την εκτίμηση κινδύνων ζημιών

Γεώργιος Πιτσέλης

Κωνσταντίνος Πολίτης,

Γεώργιος Τζαβελάς

Η αποθεματοποίηση ζημιών σε μία ασφαλιστική εταιρία είναι μία σημαντική διαδικασία καθώς έχει σκοπό την πρόβλεψη των αναγκαίων κεφαλαίων που πρέπει να έχει ώστε να καλυφθούν οποιεσδήποτε μελλοντικές αξιώσεις από ασφαλιστικούς κινδύνους οι οποίοι είτε έχουν ήδη επέλθει είτε όχι. Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη μεθόδων αποθεματοποίησης ζημιών και η δημιουργία των επαρκών αποθεμάτων σύμφωνα με την αντίστοιχη κανονιστική αρχή. Μελετώνται αρχικά μη παραμετρικές μέθοδοι αποθεματοποίησης και εν συνεχεία γίνεται εισαγωγή σε παραμετρικές μεθόδους αποθεματοποίησης. Επίσης, μελετώνται δυναμικές μέθοδοι αποθεματοποίησης και ταυτόχρονα ενσωματώνονται ανθεκτικές μέθοδοι στις παραπάνω διαδικασίες. Εν συνεχεία, γίνεται μελέτη πολλών γραμμών παραγωγής και ερευνάται η συσχέτιση μεταξύ τους. Τέλος, παρουσιάζονται αριθμητικές εφαρμογές για κάθε μία από τις διαδικασίες που μελετήθηκαν.

12

Απόστολος Μποζίκας

Αναλογιστικά Μοντέλα στη Δημογραφία

Γεώργιος Πιτσέλης

Κλέων Τσίμπος,

Γεωργία Βερροπούλου

Στόχο της διατριβής αποτελεί η διερεύνηση και κατασκευή μοντέλων θνησιμότητας για την εξαγωγή πιο έγκυρων και αποτελεσματικών προβλέψεων για τις ασφαλιστικές εταιρίες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Αρχικά εξετάζεται η καταλληλότητα προσαρμογής των μοντέλων θνησιμότητας της διεθνούς βιβλιογραφίας πάνω στα ελληνικά δεδομένα, συγκρίνοντάς τα ως προς την προβλεπτική τους ικανότητα, ενώ παράλληλα διερευνώνται οι επιπτώσεις της μακροζωίας του ελληνικού πληθυσμού σε διαφορετικά αναλογιστικά προγράμματα καθορισμένης συνταξιοδοτικής παροχής. Στη συνέχεια αναλύονται τα βασικά μοντέλα αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης τους σε εφαρμογές ασφαλίσεων ζωής. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα θνησιμότητας του ελληνικού πληθυσμού προσαρμόζονται στο μοντέλο αξιοπιστίας του Bühlmann και στο γραμμικό μοντέλο του Hachemeister, χρησιμοποιώντας ακόμη και τυχαίους συντελεστές παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης με τις μεθόδους αυτές αξιολογούνται χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές backtesting και στις περισσότερες περιπτώσεις κρίνονται πιο ακριβή από αυτά που προκύπτουν από τα υπάρχοντα μοντέλα θνησιμότητας που χρησιμοποιούνται. Ακολουθεί η ανάπτυξη ενός ιεραρχικού μοντέλου παλινδρόμησης ανά χώρα, φύλο και ηλικία με στόχο την εξαγωγή ακόμα πιο αποτελεσματικών προβλέψεων. Τέλος, για την κάλυψη περιπτώσεων πιο σύνθετων χαρτοφυλακίων ασφαλισμένων, προτάσσεται ένα μοντέλο αξιοπιστίας σταυρωτής ταξινόμησης, το οποίο λαμβάνει υπόψιν την εμπειρία εξέλιξης των δεικτών θνησιμότητας και άλλων χωρών και θα είναι πιο ανθεκτικό σε ακραία δημογραφικά γεγονότα ή άλλες έκτοπες παρατηρήσεις.

13

Απόστολος Παπαχρήστος

Subjective survival expectations and morbidity patterns of European citizens aged 50 years and older. A cross-sectional and longitudinal perspective based on SHARE data.

Γεωργία Βερροπούλου

Κλέων Τσίμπος

Γιώργος Πλουμπίδης

Ένα από τα ζητήματα που χρήζουν πάντοτε περαιτέρω διερεύνησης είναι  η μελέτη των   παραγόντων που  επηρεάζουν την  «Υποκειμενική Πιθανότητα Επιβίωσης». Η μεθοδολογία με την οποία μορφοποιούνται και ποσοτικοποιούνται οι «Υποκειμενικές Πιθανότητες Επιβίωσης» (Subjective SurvivalProbabilities) αποτελεί θεμελιώδες ερευνητικό ερώτημα. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι η εκτίμηση και ανάπτυξη μοντέλων «Υποκειμενικής Πιθανότητας Επιβίωσης»,  τα οποία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στο σχεδιασμό πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και στην ανάπτυξη δομών για την βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής Ευρωπαίων πολιτών ηλικίας άνω των 50 ετών.

14

Χρήστος Πεβερέτος

Συμβολή στην κατασκευή και την αξιολόγηση παραγοντικών σχεδιασμών για εφαρμογές στη Βιομηχανία και τις Βιοεπιστήμες

Χ. Ευαγγελάρας

Μ. Κούτρας

Σ. Γεωργίου

Η μελέτη και οι προτάσεις βελτίωσης διεργασιών στη Βιομηχανία και τις Βιοεπιστήμες συχνά βασίζεται σε δεδομένα τα οποία συλλέγονται με τη χρήση πειραματικών σχεδιασμών. Οι εκάστοτε περιορισμοί που διέπουν τη διεργασία που μελετάται, καθιστούν ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα την επιλογή του κατάλληλου σχεδιασμού που θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Hδιατριβή στοχεύει στην κατασκευή αποδοτικών ορθογώνιων σχηματισμών και έμφαση δίνεται στους σχεδιασμούς ελάχιστης απόκλισης (minimum aberrationdesigns) και στους block σχεδιασμούς.

15

ΝικόλαοςΡουσσάκης

Χρήση συνδυασμών εκθετικών και Γάμμα κατανομών για τη μελέτη ποσοτήτων με ενδιαφέρον στη θεωρία κινδύνων

Κ. Πολίτης

 

Στο συλλογικό πρότυπο της θεωρίας κινδύνων, αναλυτικές εκφράσεις  για μια σειρά από ποσότητες με ενδιαφέρον είναι μάλλον σπάνιες, ιδιαίτερα όταν η κατανομή των αποζημιώσεων έχει βαριά ουρά. Παραδείγματα αποτελούν η συνάρτηση των Gerber – Shiu, η κατανομή του χρόνου χρεοκοπίας, η κατανομή του αριθμού των απαιτήσεων έως τη χρεοκοπία, κα.

Η κλάση των συνδυασμών εκθετικών κατανομών αποτελεί  ένα πυκνό υποσύνολο του συνόλου όλων των κατανομών πιθανότητας στο [0,¥). Το ίδιο ισχύει, κατ’ επέκταση,  και για συνδυασμούς κατανομών Γάμμα. Αυτό σημαίνει ότι μία κατανομή με βαριά ουρά μπορεί να προσεγγιστεί από μία κατανομή που αποτελεί συνδυασμό εκθετικών ή Γάμμα κατανομών. Διαισθητικά αυτό μας οδηγεί στην απόπειρα προσέγγισης μιας άγνωστης ποσότητας με ενδιαφέρον, όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω (π.χ. τη συνάρτηση των Gerber – Shiu για κατανομή αποζημιώσεων Weibull ή Pareto)

από την αντίστοιχη ποσότητα που αντιστοιχεί σε κάποιο συνδυασμό εκθετικών ή Γάμμα κατανομών.

Στην παρούσα ερευνητική πρόταση θα διερευνηθεί η δημιουργία αναλυτικών προσεγγίσεων, όπως εξηγείται παραπάνω, με επιπλέον στόχους  (α) την προσπάθεια παραγωγής φραγμάτων για τις άγνωστες ποσότητες με ενδιαφέρον, (β) τη μελέτη του σφάλματος που προκύπτει από την προσέγγιση σε διάφορες ειδικές περιπτώσεις, και ιδιαίτερα την εξαγωγή ενός άνω φράγματος για την απόλυτη τιμή αυτού του σφάλματος.

16

Ελένη Σεραφετινίδου

Εκτίμηση των παραγόντων που προσδιορίζουν τα επίπεδα και πρότυπα νοσηρότητας σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες στην Ελλάδα  και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με έμφαση στην ψυχική  υγεία

Γεωργία Βερροπούλου,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

1) Γεωργία, Βερροπούλου (επιβλέπουσα),

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

2) Μάρκος Κούτρας,

Καθηγητής

3) Κλέων Τσίμπος,

Καθηγητής

Η κατάθλιψη είναι μια διαταραχή της ψυχικής υγείας, η οποία επιβαρύνει σημαντικά τα άτομα, τις οικογένειες και την κοινωνία στο σύνολό της. Οι προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ισχυρή συνάφεια της νόσου με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Επιπλέον, σχετίζεται με τη μείωση της ποιότητας ζωής και την αύξηση χρήσης των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή το φαινόμενο της καταθλιπτικής διαταραχής μελετάται με την χρήση και εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων (λογιστικής παλινδρόμησης, πολυωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης, διατακτικής λογιστικής παλινδρόμησης) συνδυάζοντας ταυτόχρονες και αναδρομικές πληροφορίες από την βάση δεδομένων του SHARE (Έρευνα για την Υγεία, την Γηραιότητα και την Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη). Έμφαση δίδεται στους παράγοντες από την παιδική ηλικία και την πρώιμη  ενηλικίωση και την συνεισφορά τους στην επικράτηση της διαταραχής σε πολύ μεγάλες ηλικίες. Βαθύτερη ανάλυση του φαινομένου επιτυγχάνεται με την χρήση υποκλιμάκων μέτρησης της κατάθλιψης, affective sufferingκαι motivationκαθώς και με εφαρμογή της θεωρίας των σωρευτικών μειονεκτημάτων (cumulativedisadvantage theory) και της τεχνικής της διαμεσολάβησης (mediationtechnique). Επιπλέον μελέτη της καταθλιπτικής νόσου πραγματοποιείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκών χωρών, φύλου και ηλικιακών ομάδων επιτρέποντας συγκρίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων.

17

Στουφή Ευγενία

Εξόρυξη γνώσης μεγάλης κλίμακας επισημειωμένων δεδομένων κίνησης

Επικ. Καθ. Πελέκης Νικόλαος

Καθ. Μ. Κούτρας, Καθ. Ι. Θεοδωρίδης, Επικ. Καθ. Ν. Πελέκης

Ο σκοπός της έρευνας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανάλυσης και ανακάλυψης γνώσης από μεγάλου όγκου σημασιολογικά επισημειωμένων τροχιών κινούμενων αντικειμένων.

18

Συμεωνίδης Γεώργιος

Διερεύνηση εναλλακτικών μεθόδων προβολών συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με εφαρμογή στην Ελλάδα

Επίκουρος Καθηγητής Πλάτων Τήνιος

Καθηγητής Μιλτιάδης Νεκτάριος

Αναπληρωτής  Καθηγητής Ευστάθιος Χατζηκωνσταντινίδης

Εκτενής ανάλυση της αναμενόμενης εξέλιξης του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης με μια οικονομική , στατιστική καθώς και αναλογιστική προσέγγιση.

Η εργασία αυτή θα καλύψει τόσο τους βασικούς δείκτες του συστήματος, όσο και την ακριβή εξέλιξη των βασικών δημοσιονομικών και δημογραφικών μεγεθών.

Σημαντικό σημείο θα είναι η αξιολόγηση λοιπών προτάσεων.

19

Μαρία Ταφιάδη

Συμπερασματολογία για τις παραμέτρους της κατανομής Laplace

ΚαθηγητήςΓεώργιος Ηλιόπουλος

Επίκ. Καθηγητής Γεώργιος Τζαβελάς (Παν. Πειραιώς)

Επίκ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Πετρόπουλος (Παν. Πατρών)

Κατασκευή ακριβών ελέγχων και διαστημάτων εμπιστοσύνης για τη σύγκριση των παραμέτρων δύο κατανομών Laplaceβάσει ανεξάρτητων τυχαίων δειγμάτων

20

Βίκτωρ Τραπουζανλής

Συμβολή στην ανάπτυξη τεχνικών και αλγορίθμων για την κατασκευή αποδοτικών παραγοντικών σχεδιασμών

Χ. Ευαγγελάρας

Μ. Κούτρας

Ε. Χατζηκωνσταντινίδης

Η κατασκευή ενός αποδοτικού σχεδιασμού προς χρήση για τη συλλογή και την ανάλυση πειραματικών δεδομένων αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόβλημα, εξαιτίας κυρίως των περιορισμών που διέπουν το πρόβλημα που μελετάται (φύση του προβλήματος, οικονομία στον πειραματισμό, αξιοπιστία των αποτελεσμάτων). Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί αρκετές τεχνικές (θεωρητικές ή/και αλγοριθμικές) για την κατασκευή αποδοτικών πειραματικών σχεδιασμών. Στόχος της διατριβής είναι τόσο η εξέλιξη-βελτίωση των τεχνικών αυτών όσο και η πρόταση νέων, κυρίως για προβλήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ικανοποιητικά από τις υπάρχουσες προσεγγίσεις. Στις περιπτώσεις για τις οποίες η κατασκευή θα βασίζεται αποκλειστικά στη χρήση αλγορίθμων, ίσως κριθεί αναγκαία και η ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source software).

21

Χουζούρης Μιχαήλ

Συμπεριφορικά οικονομικά και συνταξιοδοτικά συστήματα: Εμπειρική διερεύνηση σε γηράσκουσες κοινωνίες 

Επίκουρος ΚαθηγητήςΠλάτων Τήνιος

Καθηγητής

Μ. Νεκτάριος

Καθηγητής

Α. Παπανδρέου

Η ραγδαία ανάπτυξη των συμπεριφορικών οικονομικών (behavioral economics) προσφέρει ένα εναλλακτικό εργαλείο, διαφορετικό από την κλασική θεωρία, προκειμένου να βελτιώσει την οικονομική θεωρία και την θεωρία των ορθολογικών επιλογών. Οι ιδέες αυτές έχουν εφαρμοστεί στο σχεδιασμό προγραμμάτων ασφάλισης, προτείνοντας μεικτά προγράμματα πολλαπλών πυλώνων. Οι δημογραφικές αλλαγές όπως η γήρανση του πληθυσμού και οι τεχνολογικές καινοτομίες όπως η παγκοσμιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν με ποικίλους τρόπους το κράτος πρόνοιας και το ασφαλιστικό σύστημα ωθώντας αλλαγές που θα χρησιμοποιούν νέα εργαλεία όπως τα συμπεριφορικά οικονομικά.