Αποφάσεις Κοσμήτορα Σχ. Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

25 - 06 - 2018: Ένταξη Καθηγητή στην κατηγορία μερικής απασχόλησης

21 - 05 - 2018: Ανασυγκρότηση Κοσμητείας Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς