Κοσμήτορας

Κοσμήτορας της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 και τετραετή θητεία εξελέγη ο Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Καθηγητής Μάρκος Κούτρας.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής έχει αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθ. 9 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθ. 3 του Ν. 4076/2012 καθώς και όσες θα καθοριστούν από τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι:

  • Συγκαλεί την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών της.
  • Επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων του νόμου, του Οργανισμού και του Κανονισμού.

  • Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

  • Συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.