Πρυτανική Αρχή

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Άγγελος Κότιος.

Ο Πρύτανης έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου. Υποβοηθείται στο έργο του από τους αντιπρυτάνεις, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, με απόφασή του που εγκρίνεται από το Συμβούλιο.

 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

1. Καθηγητής Χονδροκούκης Γρηγόριος

3. Καθηγητής Μάρκος Κούτρας

3. Καθηγητής Παντελής Παντελίδης

 

Ο Πρύτανης έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού και της κείμενης νομοθεσίας.

Οι Αντιπρυτάνεις αποτελούν ξεχωριστά μονομελή όργανα διοίκησης του ΑΕΙ με τους εξής τομείς ευθύνης:

α. Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης,

β. Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και

γ. Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος.

Ο Πρύτανης με Απόφασή του, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου, καθορίζει τον τομέα ευθύνης και τις επιμέρους αρμοδιότητες του κάθε Αντιπρύτανη.

Διοίκηση