Πρυτανική Αρχή

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Άγγελος Κότιος.

 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

1. Καθηγητής Χονδροκούκης Γρηγόριος

3. Καθηγητής Μάρκος Κούτρας

3. Καθηγητής Παντελής Παντελίδης

 

Ο Πρύτανης έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού και της κείμενης νομοθεσίας.

Οι Αντιπρυτάνεις αποτελούν ξεχωριστά μονομελή όργανα διοίκησης του ΑΕΙ με τους εξής τομείς ευθύνης:

α. Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης,

β. Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και

γ. Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος.

Ο Πρύτανης με Απόφασή του, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου, καθορίζει τον τομέα ευθύνης και τις επιμέρους αρμοδιότητες του κάθε Αντιπρύτανη.

Διοίκηση