Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νικόλαος Γεωργόπουλος.

Ο Πρύτανης έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου. Υποβοηθείται στο έργο του από τους αναπληρωτές πρύτανη, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, με απόφασή του που εγκρίνεται από το Συμβούλιο.

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ

1. Καθηγητής κ. Παντελής Παντελίδης, Aναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
2. Καθηγητής κ. Χονδροκούκης Γρηγόριος, Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Οικονομικού Προγραμματισμού