Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 12:12

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών και φαξ για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος.

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20175298
 • Προϋπολογισμός (€) 20.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 09:59

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού A4, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος.

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20175300
 • Προϋπολογισμός (€) 25.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 Μ.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ  

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Τετάρτη, 05 Ιουλίου 2017 09:59

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20173633
 • Προϋπολογισμός (€) 220.500,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 Μ.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ και Διευκρίνιση1

                                                                                           Διευκρίνιση 2

                                                                                           Διευκρίνιση 3

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017 14:16

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20173312
 • Προϋπολογισμός (€) 14.700,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ