Διακηρύξεις

Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 13:12

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού A4, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20175300
 • Προϋπολογισμός (€) 25.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 Μ.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ  

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Τετάρτη, 05 Ιουλίου 2017 09:59

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017 14:16

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20173312
 • Προϋπολογισμός (€) 14.700,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017 11:10

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20172711
 • Προϋπολογισμός (€) 6.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ