Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018 08:47

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος».

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20184224
 • Προϋπολογισμός (€) 17.580.24
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 08:48

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας.

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20183895
 • Προϋπολογισμός (€) 6.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018 12:03

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ KAI ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΕΡΓΑΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Προσωπικά Στοιχεία

Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018 14:08

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20183336
 • Προϋπολογισμός (€) 49.600,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ