Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018 09:27

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20184907
 • Προϋπολογισμός (€) 380.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ESPD

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018 09:33

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018 10:27

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20184227
 • Προϋπολογισμός (€) 19.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018 10:18

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για ένα (1) έτος, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς» .

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20184244
 • Προϋπολογισμός (€) 10.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ