Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 00:00

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκμετάλλευση του κυλικείου του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Προσωπικά Στοιχεία

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171474/21-03-2017
  • Προϋπολογισμός (€) 0,00€
  • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 03 Μαΐου 2017
  • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
  • Διακήρυξη

    Αρχείο PDF/ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ