Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 09:47

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20172059
 • Προϋπολογισμός (€) 400.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 Μ.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ESPD

Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017 10:25

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λογισμικού ολοκληρωμένης προστασίας των σταθμών εργασίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς από κακόβουλο λογισμικό και διαδικτυακές απειλές (endpoint security) για τρία (3) έτη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171893
 • Προϋπολογισμός (€) 15.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 04 Μαΐου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017 10:04

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171892
 • Προϋπολογισμός (€) 5.080,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 25 Απριλίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Διευκρινίσεις

  PDF ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017 08:15

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171932
 • Προϋπολογισμός (€) 19.500,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ