Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017 10:41

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171735/30-03-2017
 • Προϋπολογισμός (€) 20.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A 24%
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF / ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 00:00

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκμετάλλευση του κυλικείου του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171474/21-03-2017
 • Προϋπολογισμός (€) 0,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 03 Μαΐου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF/ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ