Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2018 12:57

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας επιστημονικού και συμβατικού εξοπλισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2018 espd ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 14:37

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός , για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση και τις επισκευαστικές εργασίες των Η/Μ και οικοδομικών εγκαταστασεων των κτηρίων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017 11:13

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας προϊόντων λογισμικού για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Πειραιώς

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017 10:44

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού πληροφ/κής & δικτύων φωνής-δεδ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20176797
  • Προϋπολογισμός (€) 60.500,00
  • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017
  • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
  • Διακήρυξη

    Αρχείο PDF

  • Διευκρινίσεις

    ΤΕΥΔ