Διακηρύξεις

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2008 00:00

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός , για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ξενόγλωσσων περιοδικών, ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων και ηλεκτρονικών βιβλίων για τον εμπλουτισμό της Κεντρικής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20084001
 • Προϋπολογισμός (€) Διακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€210.000,00)
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2008
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2008 00:00

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για τη Δημοσίευση Προκηρύξεων, Διακηρύξεων και Ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς στον ημερήσιο, πολιτικό, οικονομικό και επαρχιακό τύπο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20083822/9.335
 • Προϋπολογισμός (€) Ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€80.000,00)
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2008
Δευτέρα, 07 Ιουλίου 2008 00:00

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για τη Καθαριότητα των κτιρίων του Πανεπιστημίου

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20083235/Φ.335
 • Προϋπολογισμός (€) Τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€400.000,00)
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2008
Δευτέρα, 09 Ιουνίου 2008 00:00

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για τη φύλαξη των κτιρίων του Πανεπιστημίου

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20082697/Φ.335/22-04-2008
 • Προϋπολογισμός (€) Τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€375.000,00)
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2008