Διακηρύξεις

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016 09:54

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20167371
 • Προϋπολογισμός (€) 15.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 Μ.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF/ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016 09:40

Επαναληπτικός Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και ολοκληρωμένης κάλυψης για τα φωτοαντιγ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016 15:16

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και ολοκληρωμένης κάλυψης για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήμ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20166752
 • Προϋπολογισμός (€) 45.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2016
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 Μ.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016 15:04

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας προϊόντων λογισμικού για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20166659
 • Προϋπολογισμός (€) 62.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2016
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF