Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017 10:44

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού πληροφ/κής & δικτύων φωνής-δεδ.

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20176797
 • Προϋπολογισμός (€) 60.500,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 12:41

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης Προκηρύξεων, Διακηρύξεων, Ανακοινώσεων και Ψηφισμάτων του Πανεπιστημίου Πε

                                                        ΤΕΥΔ

Προσωπικά Στοιχεία

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 12:35

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων φωνής-δεδομένων των κεντ

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20175805
 • Προϋπολογισμός (€) 60.500,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 10:59

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση ψυκτών εγκατεστημένων στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20175818
 • Προϋπολογισμός (€) 6.500,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ