Διακηρύξεις

Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017 08:15

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171932
 • Προϋπολογισμός (€) 19.500,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017 10:41

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171735/30-03-2017
 • Προϋπολογισμός (€) 20.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A 24%
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF / ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 00:00

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκμετάλλευση του κυλικείου του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171474/21-03-2017
 • Προϋπολογισμός (€) 0,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 03 Μαϊου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF/ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016 10:09

«Επαναληπτική Διαδικασία Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη συντήρηση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της Βιβλιοθήκης (HORIZON), για ένα (1) έτος»

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20167382
 • Προϋπολογισμός (€) 20.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF/ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ