Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017 10:04

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171892
 • Προϋπολογισμός (€) 5.080,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 25 Απριλίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Διευκρινίσεις

  PDF ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017 08:15

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171932
 • Προϋπολογισμός (€) 19.500,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017 10:41

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171735/30-03-2017
 • Προϋπολογισμός (€) 20.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A 24%
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF / ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 00:00

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκμετάλλευση του κυλικείου του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171474/21-03-2017
 • Προϋπολογισμός (€) 0,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 03 Μαΐου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF/ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ