Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Τετάρτη, 05 Ιουλίου 2017 09:59

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20173633
 • Προϋπολογισμός (€) 220.500,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 Μ.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ και Διευκρίνιση1

                                                                                           Διευκρίνιση 2

                                                                                           Διευκρίνιση 3

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017 14:16

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20173312
 • Προϋπολογισμός (€) 14.700,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017 11:10

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος.

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20172711
 • Προϋπολογισμός (€) 6.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 10:02

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20172054/24-04-2017
 • Προϋπολογισμός (€) 380.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ESPD