Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018 13:20

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Προσωπικά Στοιχεία

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20181967
  • Προϋπολογισμός (€) 3.750.000,00€
  • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018
  • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
  • Διακήρυξη

    Αρχείο PDF

  • Διευκρινίσεις

    ΕΕΕΣ

Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2018 12:57

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας επιστημονικού και συμβατικού εξοπλισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2018 espd ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Προσωπικά Στοιχεία

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 14:37

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός , για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση και τις επισκευαστικές εργασίες των Η/Μ και οικοδομικών εγκαταστασεων των κτηρίων.

Προσωπικά Στοιχεία

Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017 11:13

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας προϊόντων λογισμικού για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Πειραιώς

Προσωπικά Στοιχεία