Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 10:59

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση ψυκτών εγκατεστημένων στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20175818
 • Προϋπολογισμός (€) 6.500,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 10:53

Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για επείγουσες επισκευές στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ΤΕΥΔ

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20175797
 • Προϋπολογισμός (€) 72.940
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

  ΤΕΥΔ

Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 12:12

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών και φαξ για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος.

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20175298
 • Προϋπολογισμός (€) 20.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 09:59

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού A4, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος.

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20175300
 • Προϋπολογισμός (€) 25.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 Μ.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ  

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ