Διακηρύξεις

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 10:02

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20172054/24-04-2017
 • Προϋπολογισμός (€) 380.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 31 Μαϊου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ESPD

   

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 09:47

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20172059
 • Προϋπολογισμός (€) 400.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 Μ.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ESPD

Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017 10:25

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λογισμικού ολοκληρωμένης προστασίας των σταθμών εργασίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς από κακόβουλο λογισμικό και διαδικτυακές απειλές (endpoint security) για τρία (3) έτη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171893
 • Προϋπολογισμός (€) 15.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 04 Μαϊου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017 10:04

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171892
 • Προϋπολογισμός (€) 5.080,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 25 Απριλίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Διευκρινίσεις

  PDF ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ