Διακηρύξεις

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 00:00

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκμετάλλευση του κυλικείου του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171474/21-03-2017
 • Προϋπολογισμός (€) 0,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 03 Μαϊου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF/ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016 10:09

«Επαναληπτική Διαδικασία Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη συντήρηση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της Βιβλιοθήκης (HORIZON), για ένα (1) έτος»

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20167382
 • Προϋπολογισμός (€) 20.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF/ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016 09:54

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20167371
 • Προϋπολογισμός (€) 15.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 Μ.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF/ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016 09:40

Επαναληπτικός Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και ολοκληρωμένης κάλυψης για τα φωτοαντιγ

Πρόσθετες Πληροφορίες