Διακηρύξεις

Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017 09:15

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας προϊόντων λογισμικού για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Πειραιώς

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017 09:02

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού πληροφ/κής & δικτύων φωνής-δεδ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20176797
 • Προϋπολογισμός (€) 60.500,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 13:45

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης Προκηρύξεων, Διακηρύξεων, Ανακοινώσεων και Ψηφισμάτων του Πανεπιστημίου Πε

                                                        ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 13:10

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων φωνής-δεδομένων των κεντ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20175805
 • Προϋπολογισμός (€) 60.500,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ