Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018 10:27

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος.

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20184227
 • Προϋπολογισμός (€) 19.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018 10:18

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για ένα (1) έτος, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς» .

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20184244
 • Προϋπολογισμός (€) 10.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018 10:12

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών κιγκαλερίας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος».

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20184225
 • Προϋπολογισμός (€) 4.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018 09:54

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος».

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20184226
 • Προϋπολογισμός (€) 8.432,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ