Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μετείχε ενεργά και με επιτυχία στην πρώτη και δεύτερη φάση του προγράμματος ERASMUS, συνεχίζει τις προσπάθειές του για καλύτερη και ουσιαστικότερη ανάπτυξη των συνεργασιών με στόχο τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό του, συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα «Δια βίου μάθηση (LLP) 2007-2013» και είναι κάτοχος του Διευρυμένου Χάρτη ERASMUS 31704 ΙC-1-2007-1-GR-ERASMUS-EUCX-1.

Η δράση ERASMUS του προγράμματος LLP αφορά στην Ευρωπαϊκή συ-νεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα περιλαμ-βάνει: οργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών για αναγνωρίσιμες περιόδους σπουδών και πρακτικής άσκησης, το σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών διδακτικών μονάδων (ECTS), την κινητικότητα και τις ανταλλαγές διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, την γλωσσική προετοιμασία φοιτητών κ.ά.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 έχει περίπου 250 συμφωνίες-συνεργασίες και στους τρεις κύκλους σπουδών. Επίσης κατέχει και δύο έδρες Jean Monnet.