Η μετακίνηση των φοιτητών γίνεται μόνο μέσω των διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί από μέλη ΔΕΠ του Πανεπσιτημίου και ισχύουν για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Υπεύθυνοι για τις διμερείς συμφωνίες με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι σε κάθε Τμήμα ένας ή περισσότεροι καθηγητές (ακαδημαϊκοί συντονιστές) από τους οποίους γίνεται η επιλογή των φοιτητών κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Η επιλογή αφορά σε όλο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο). Οι φοιτητές μπορούν να πληροφορηθούν τα ονόματα των ακαδημαϊκών συντονιστών του Τμήματός τους στους οποίους πρέπει να απευθύνονται και τα Πανεπιστήμια προς τα οποία μπορούν να μετακινηθούν από το σχετικό κατάλογο που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (http://www.unipi.gr) και από το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου.

Εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής οι ακαδημαϊκοί συντονιστές που είναι υπεύθυνοι για τις διμερείς συμφωνίες θέτουν και επιπλέον κριτήρια τα οποία πρέπει να δημοσιοποιούν στις ανακοινώσεις-προκηρύξεις θέσεων που θα αναρτήσουν. Οι φοιτητές προκειμένου να επιλέξουν το Πανεπιστήμιο για το οποίο θα κάνουν αίτηση στους ακαδημαϊκούς συντονιστές, πρέπει να βρουν πληροφορίες για τα Πανεπιστήμια προς τα οποία μπορούν να μετακινηθούν. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.braintrack.com. Στις ιστοσελίδες όλων των Πανεπιστημίων, εκεί όπου γίνεται αναφορά στις Διεθνείς Σχέσεις και ειδικότερα στο πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ERASMUS, παρέχεται ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής, το πρόγραμμα σπουδών, τη διάρκεια των εξαμήνων, τη δυνατότητα στέγασης και για άλλα πρακτικά θέματα που είναι απαραίτητα για τους εξερχόμενους φοιτητές. Μπορούν επίσης να συμβουλεύονται τους πληροφοριακούς φακέλους των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων από το αρχείο που τηρείται στο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου από Τρίτη έως Παρασκευή 10.00 - 12.00.

Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του erasmus πατήστε εδώ