Πρακτική Άσκηση

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα έχουν τα ακόλουθα οφέλη:

  • Πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό χώρο
  • Απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας
  • Γνωριμία με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται
  • Εφαρμογή στην αγορά των γνώσεων που απέκτησαν στο Πανεπιστήμιο
  • Γνωριμία με τα διάφορα αντικείμενα του επαγγελματικού χώρου

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/φοιτήτριες να ασκηθούν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς Υποδοχής, που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης κατά δυο χρονικές περιόδους στο 4ο έτος της φοίτησής τους. Η Πρακτική Άσκηση ως μάθημα επιλογής προσφέρεται στο Χειμερινό εξάμηνο για την χρονική περίοδο Νοεμβρίου - Ιανουάριου και κατά το Εαρινό εξάμηνο κατά την χρονική περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου. Το Πρόγραμμα καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως, η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο ατυχήματος και αφορά στον κλάδο Ασθενείας.


Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγήτρια Κ. Κοτταρίδη

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Α. Βοζίκης

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τμήματος: Γραφείο 523

Mail επικοινωνίας:

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σχετική ιστοσελίδα.

Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης Τμήματος

 

Ανακοίνωση ΠΑ 2016-2017

Αμοιβές φοιτητών ΠΑ 2016: Σύμφωνα με το ΚΕΠΠ, οι φοιτητές που πραγματοποίησαν ΠΑ το 2016 θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2017.

 

 

 

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης