Οικονομικά των Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρνηση

Εργαστήριο Οικονομικά των Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρνηση

 

Σκοπός του Εργαστηρίου

Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου «Οικονομικά των Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρνηση», είναι:

  • να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής βασικής κι εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης,
  • να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα.

 

Ειδικότερα, αντικείμενο του εργαστηρίου αποτελεί:

  • η εις βάθος μελέτη της θεωρίας της οικονομίας των αγορών, της διαχείρισης κινδύνων και της εταιρικής διακυβέρνησης,
  • η παραγωγή εφαρμοσμένης έρευνας, αναφορικά με τους μηχανισμούς χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, των τραπεζικών ιδρυμάτων και των λοιπών οργανισμών, μέσω των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και των επιδράσεων τους στην εταιρική διακυβέρνηση, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.