Συνοπτική Παρουσίαση

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών είναι ένα από τα εννέα (9) αυτοδύναμα Τμήματα και ιστορικά το 4ο αρχαιότερο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΦΕΚ 166/16.6.1989). Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών μπορούν να σταδιοδρομήσουν πρωτίστως ως στελέχη σε επιχειρήσεις της θαλάσσιας βιομηχανίας, όπως αυτές των θαλασσίων μεταφορών, των λιμενικών επιχειρήσεων καθώς και επιχειρήσεων της ναυτιλιακής συστάδας -cluster-, αλλά και σε ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς στο χώρο των λοιπών επιχειρήσεων των συνδυασμένων μεταφορών, των παράκτιων και θαλάσσιων βιομηχανιών, καθώς και στον τομέα της εκπαίδευσης λόγω ειδικών μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών. Το Τμήμα ανέπτυξε από την αρχή διεπιστημονικές προσεγγίσεις στα θέματα που αφορούν στις θαλάσσιες μεταφορές, από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος, της ασφάλειας της ζωής και της ιδιοκτησίας καθώς και από αυτή της συνολικής ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, σε όλο το φάσμα της θαλάσσιας οικονομίας.

 

Γεωγραφική θέση του Τμήματος

Το Τμήμα είναι εγκατεστημένο στον Πειραιά, επί της Γρηγ. Λαμπράκη 21 και Διστόμου, όπου στεγάζονται τα γραφεία των μελών ΔΕΠ, η Γραμματεία Προέδρου, και τα εργαστήρια του Τμήματος καθώς και οι αίθουσες διδασκαλίας του ΠΜΣ και των δυο τελευταίων ετών του ΠΠΣ, λόγω μικρών αιθουσών. Η Γραμματεία του Τμήματος, οι υπόλοιπες διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, η βιβλιοθήκη και οι Πρυτανικές αρχές βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου (Καραολή & Δημητρίου 80 - Πειραιάς), ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται το κτίριο του ΚΕΠΠ και συγκεκριμένα επί της Γρηγ. Λαμπράκη 122.

 

Θεσμοθετημένα Εργαστήρια

Στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια σύμφωνα με το ΦΕΚ47/12-3-2002

Α. Εργαστήριο Ναυτιλιακής Οικονομίας, Διοίκησης και Ναυτιλιακών Ατυχημάτων –

ΕΡ.Ν.Α.

Διευθυντής Καθηγητής Γ. Π. Βλάχος

Β. Εργαστήριο Θαλάσσιων Επιστημών – ΕΘΕ

Διευθυντής Καθηγητής Β. Τσελέντης

Γ. Εργαστήριο Ωκεανογραφίας – Θαλάσσιας Γεωχημείας

Διευθύντρια Καθηγήτρια Φ. Σακελλαριάδου

Δ. Εργαστήριο Ολοκληρωμένης Λιμενικής Οικονομίας και Διοίκησης

Διευθύντρια Καθηγήτρια Α. Παρδάλη

Ε. Εργαστήριο Οικονομικής των μεταφορών

Διευθυντής Καθηγητής E. Παπαδημητρίου