ΠΜΣ στη Ναυτιλία Προκήρυξη 17ου κύκλου σπουδών

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει την έναρξη του 17ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Ναυτιλία. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι με την υποβολή αίτησης υποψηφιότητάς καλούνται να επιλέξουν κατά σειρά προτεραιότητας την ένταξή τους σε δύο από τις ακόλουθες κατευθύνσεις του προγράμματος:

 

Α. Οικονομική Κατεύθυνση:

Ειδίκευση Α1. Ναυτιλιακή Οικονομική και Χρηματοοικονομική

Ειδίκευση Α2. Διεθνείς Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα

Β. Διοικητική Κατεύθυνση:

Ειδίκευση Β1. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Ειδίκευση Β2. Διοίκηση Ποιότητας και Ασφάλειας στη Ναυτιλία.

 

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων και αρχίζει τον Οκτώβριο του 2017.

 

Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής & διπλωματούχοι Α.Ε.Ν. ισότιμοι με Τ.Ε.Ι.(Ν.3450/2006) ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατά προτεραιότητα κάτοχοι πτυχίου συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Α.Σ.Ε.Π. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πληρέστερα για το Πρόγραμμα και τα δικαιολογητικά από την ιστοσελίδα http://www.unipi.gr/unipi/el/naf-metaptuxiakes-spoudes.html

 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.  Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη (και ώρες 18:00 -21:00).

 

Για εργαζομένους φοιτητές και ανάλογα με τον αριθμό που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σε ευέλικτο ωράριο.

 

Σε αριστούχους απόφοιτους συναφών Σχολών και σε συνδυασμό με πρόσθετα κριτήρια, προβλέπεται η χορηγία πέντε (5) υποτροφιών.

 

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σε πρώτη φάση με βάση τα τυπικά προσόντα και σε δεύτερη φάση με βάση την προσωπική συνέντευξη και τη συνεκτίμηση των ποιοτικών προσόντων των υποψηφίων.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται μέχρι και την 31 Μαίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

1.Έντυπη αίτηση (διατίθεται http://www.unipi.gr/unipi/el/naf-metaptuxiakes-spoudes.html).

2.Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος

3.Πρωτότυπη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου.

4.Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από Α.Ε.Ι. αλλοδαπής ή βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών

5.Επικυρωμένο αποδεικτικό της αγγλικής γλώσσας.

6.Βιογραφικό σημείωμα.

7.Δύο (2) συστατικές επιστολές (διατίθεται http://www.unipi.gr/unipi/el/naf-metaptuxiakes-spoudes.html).

8.Βεβαιώσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

9.Επικυρωμένο αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει).

10.Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

11.Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο υποστηρικτικό της υποψηφιότητας θα αξιολογηθεί θετικά.

 

Για έντυπα αιτήσεων, πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας    : 210 414   2397 /2175/2101/2542

Fax                                     : 210 414   2419

E-mail                                : naf-secr@unipi.gr    nafadmin@unipi.gr

Υποβολή αιτήσεων :

Στη Γραμματεία Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, Παν/μιο Πειραιά, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534

Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή 8:00– 16:30, Δευτέρα και Πέμπτη 8:00– 14:30,

Ταχυδρομικώς :  Με συστημένη ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση : Υπόψη Καθ. Β. Τσελέντη, Δντή ΠΜΣ στη Ναυτιλία, Γραμματεία Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534, τηλ. 210 4142397/2175/2101, μέχρι τις 31/5/2017.

 

 

   Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. στη Ναυτιλία

 

              Καθηγητής Β. Τσελέντης

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν από την προθεσμία εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

H πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με πτυχίο της αλλοδαπής.