Εργαστήρια

Στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια:

Α. Εργαστήριο Ναυτιλιακής Οικονομίας, Διοίκησης και Ναυτιλιακών Ατυχημάτων –  ΕΡ.Ν.Α.

    Διευθυντής Καθηγητής Γεώργιος Π. Βλάχος

Β. Εργαστήριο Θαλάσσιων Επιστημών – ΕΘΕ

    Διευθυντής Καθηγητής Β.Σ.  Τσελέντης

Γ. Εργαστήριο Ωκεανογραφίας – Θαλάσσιας Γεωχημείας

    Διευθύντρια  Καθηγήτρια Φ. Σακελλαριάδου

Περιγραφή: Το εργαστήριο Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιας Γεωχημείας έχει στόχο τη μελέτη ωκεανογραφικών και γεωχημικών παραμέτρων. Ειδικότερα αναλαμβάνει τον αναλυτικό προσδιορισμό βαρέων μετάλλων και διαλυτού οργανικού άνθρακα σε θαλάσσια ιζήματα καθώς επίσης την εκτίμηση πετρελαϊκών υδρογονανθράκων σε θαλάσσια δείγματα. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στον πιθανό εντοπισμό προσχωματικών αποθέσεων μετάλλων, τις πηγές προέλευσης ρυπαντών και την ποσοτικοποίηση της περιβαλλοντικής κατάστασης θαλάσσιων περιοχών.

Δ. Εργαστήριο Ολοκληρωμένης Λιμενικής Οικονομίας και Διοίκησης

    Διευθύντρια  Καθηγήτρια Α. Παρδάλη

Ε. Εργαστήριο Οικονομικής των μεταφορών       

    Διευθυντής Καθηγητής Β. Σ. Τσελέντης