Τρίτος Κύκλος Σπουδών – Διδακτορικές Σπουδές

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Στόχος

Το Τμήμα Ναυτιλιακών σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 3685/16-7-2008 έχει την αρμοδιότητα να χορηγεί Διδακτορικό Δίπλωμα στη Ναυτιλία. Ο τίτλος ισοδυναμεί με το διεθνή τίτλο Ph.D (Doctor of Philosophy).

Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση Δ.Δ. υποβάλλει σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και αναλυτική ερευνητική πρόταση, σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο καθορισμού των κριτηρίων εισαγωγής του κανονισμού του Ιδρύματος, μετά από προκήρυξη του Τμήματος.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη.

Ο υποψήφιος διδάκτορας εξειδικεύεται στο γνωστικό πεδίο του Τμήματος με στόχο να παράξει επιστημονική έρευνα πρωτότυπη και ικανή να συμβάλλει στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραμμάτων πρέπει να έχουν τα εξής τυπικά

προσόντα:

α) πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ομοταγούς πανεπιστημίου του εξωτερικού και

β) μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αντίστοιχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Αιτήσεις – Διαδικασία Εγγραφής

Η διαδικασία εισαγωγής ξεκινάει κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα κατόπιν προκήρυξης. Ο υποψήφιος εφ’ όσον πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, συντάσσει και υποβάλλει στη ΓΣΕΣ του Τμήματος ερευνητική πρόταση, στην οποία παρουσιάζει συνοπτικά το προτεινόμενο αντικείμενο της διδακτορικής του έρευνας.

Η ΓΣΕΣ του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Εισηγητικής Επιτροπής, που έχει ορίσει για το σκοπό

αυτό, ελέγχει τα προσόντα του υποψηφίου σύμφωνα με τα κριτήρια εισαγωγής και αν αυτά είναι επαρκή, εξετάζει την επιστημονική επάρκεια, καθώς και το εφικτό της ερευνητικής του πρότασης. Επίσης, συνεκτιμά τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος για την επίβλεψη των υποψηφίων και αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης εισαγωγής. Σε θετική περίπτωση ορίζεται ο επιβλέπων Καθηγητής και τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με το Νόμο. Η ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης καθορίζει το χρονικό σημείο έναρξης παραμονής του υποψηφίου διδάκτορα στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

Η Εισηγητική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να καλέσει τον υποψήφιο σε προσωπική συνέντευξη.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Πρώτο πτυχίο (BSc) σε οποιαδήποτε ειδικότητα από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

4. Μεταπτυχιακό δίπλωμα τύπου Μάστερ (ΜΒΑ, MSc, DEA, ή ισοδύναμο), σε συναφές αντικείμενο, από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα.

5. Αναλυτική βαθμολογία από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

6. Απόδειξη γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας.

7. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να είναι από καθηγητή.

8. Σύντομη έκθεση, μίας σελίδας περίπου, η οποία να περιγράφει τους στόχους του ενδιαφερομένου και πως το διδακτορικό θα συμβάλλει στην επίτευξή τους.