Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας

1. Αντιστοιχία μαθημάτων Αγγλικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά

Σχετικά με τη διδασκαλία και εξέταση της Αγγλικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο τα ακόλουθα:

Στα τμήματα α) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, β) Οικονομικής Επιστήμης, γ) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής και δ) Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας η Αγγλική διδάσκεται και εξετάζεται από το 1ο έως και το 8ο εξάμηνα με την ακόλουθη αντιστοιχία ως προς τα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας:

1ο έτος (1ο και 2ο εξάμηνα): PET, KET, BEC1

2ο και 3ο έτος (3ο, 4ο, και 5ο, 6ο εξάμηνα): FCE, GCE, BEC2

4ο έτος (7ο και 8ο εξάμηνα): TOEFL, CAE, IELTS, GMAT, PROFICIENCY, BEC3

Σημείωση: Τα BEC αντιπροσωπεύουν τα Business English Certificates του Πανεπιστημίου του Cambridge.

2. Η Αγγλική Γλώσσα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η πιστοποίηση σε επιχειρησιακά Αγγλικά

Η άποψη των μελών ΕΕΔΙΠ Αγγλικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες που διδάσκονται Αγγλικά για επιχειρησιακούς σκοπούς (δηλαδή Αγγλικά με ορολογία οικονομική, διοίκησης επιχειρήσεων, στατιστικής/πληροφορικής, τραπεζικής) πρέπει να αποκτούν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που να αποδεικνύουν και να πιστοποιούν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο τέλος των σπουδών τους.

Επειδή κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει εφικτό μέσω του Υπουργείου Παιδείας έως τώρα, τα μέλη ΕΕΔΙΠ Αγγλικής προτείνουν στους φοιτητές/φοιτήτριες τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για επιχειρησιακούς σκοπούς του Πανεπιστημίου του Cambridge, τα γνωστά ως BEC1, BEC2, BEC3. Τα πιστοποιητικά αυτά έγιναν γνωστά στούς φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας κατά την τελευταία ημερίδα που διοργάνωσαν τα μέλη ΕΕΔΙΠ Ξένων Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το 2001. Η αντιστοιχία των πιστοποιητικών αυτών με τα γενικής φύσεως πιστοποιητικά Αγγλικής είναι:
α) BEC1 = PET, KET (pre-lower)

β) BEC2 = First Certificate in English (FCE)

γ) BEC3 = CAE (Advanced), Proficiency

Η προσπάθεια διαμόρφωσης του προγράμματος σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα, που είναι αποτέλεσμα δουλειάς πολλών ετών μέσα στο Πανεπιστήμιο, μας επιτρέπει να προτείνουμε στους φοιτητές/φοιτήτριές μας τα ακόλουθα: Μετά το πέρας των 1ου και 2ου εξαμήνων οι φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πειραιώς μπορούν να δίνουν εξετάσεις για το BEC1. Μετά το πέρας των 3ου, 4ου, 5ου και 6ου εξαμήνων οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να δίνουν εξετάσεις για το BEC2. Τέλος, μετά το πέρας των 7ου και 8ου εξαμήνων οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να δίνουν εξετάσεις για το BEC3, επειδή θεωρούμε ότι πέραν της γνώσης των γενικών Αγγλικών, την οποία οι φοιτητές μας μπορεί να έχουν πριν εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο, έχουν αποκτήσει και την κατάλληλη υποδομή σε επιχειρησιακά Αγγλικά.

Τα πιστοποιητικά αυτά είναι αποδεκτά από δημόσιους οργανισμούς σε περίπτωση εργασίας ή πρόσληψης, καθώς και από πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας για μεταπτυχιακά. Πληροφορίες δίνουν τα μέλη ΕΕΔΙΠ Αγγλικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (κυρίως η κ. Σιβρίδου) στο γραφείο Αγγλικής 323, 3ος όροφος, το Βρετανικό Συμβούλιο και το site του Πανεπιστημίου του Cambridge.