Νομική Υπηρεσία

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς λειτουργεί Νομική Υπηρεσία, για την εξυπηρέτηση του Πανεπιστημίου στις κάθε μορφής υποθέσεις του, δικαστικές ή εξώδικες και για τη νομική καθοδήγηση των Αρχών και Υπηρεσιών αυτού με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. Η υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια για την παραλαβή των επιδιδομένων στο Πανεπιστήμιο εγγράφων και δικογράφων και την υπογραφή των σχετικών εκθέσεων επιδόσεως.

β) Οι θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας ορίζονται σε:

-           Μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου και

-           Μία (1) θέση δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής. Για τη θέση του Νομικού Συμβούλου προσλαμβάνεται δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, ενώ για τη θέση δικηγόρου, δικηγόρος με διετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας. Ο Νομικός Σύμβουλος έχει τη γενική και ειδική εποπτεία της λειτουργίας της Υπηρεσίας και της περατώσεως των κάθε μορφής υποθέσεων της, ασκεί το γνωμοδοτικό έργο, βοηθούμενος από τον δικηγόρο και παρίσταται ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Αρχής, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο ή μετά από ειδική εντολή του Πρύτανη.

Η πρόσληψη του προσωπικού της Νομικής Υπηρεσίας γίνεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από δύο μέλη ΔΕΠ κατά προτεραιότητα της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, τα οποία έχουν νομική κατάρτιση και ανάλογη δικαστηριακή πείρα και το Νομικό Σύμβουλο με διάρκεια εντολής τριών ετών που μπρρεί να ανανεώνεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Νομικού Συμβούλου ορίζεται και τρίτο μέλος ΔΕΠ αναλόγων προσόντων. Για τη θέση δικηγόρου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 1,3,4,5 και 6 του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 (ΑΊ49), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

γ) Ο δικηγόρος συνεργάζεται με το Νομικό Σύμβουλο επί νομικών θεμάτων και για τον τρόπο διεξαγωγής των υποθέσεων και εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων (Πολιτικών, Ποινικών ή Διοικητικών) και Αρχών μετά από έγγραφη εντολή του Πρύτανη, που έχει θέση πληρεξουσίου.

δ) Ο δικηγόρος έχει υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του και να βρίσκεται στη διάθεση του Πανεπιστημίου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του, καθώς και κατά τις εθισμένες για τους δικηγόρους ώρες εργασίας και έχουν εφαρμογή και σ' αυτόν οι διατάξεις του Δικηγορικού Κώδικα.

ε) Ο Νομικός Σύμβουλος όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει αναπληρώνεται από τον υπηρετούντα δικηγόρο.

στ) Στη θέση του Νομικού Συμβούλου κατατάσσεται αυτοδικαίως ο ήδη υπηρετών, σύμφωνα με το π,δ. 744/1977 (Α'241)

Διοίκηση