Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διοικητικές Υπηρεσίες

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80,
185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 4142000
FΑΧ: 210 4142328
http://www.unipi.gr

ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Προσωπικό

 


ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Προσωπικό


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Προσωπικό

ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες |Προσωπικό

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Πληροφορίες |Προσωπικό

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ
 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Πληροφορίες | Προσωπικό

ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Πληροφορίες |  Προσωπικό

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πληροφορίες | Προσωπικό

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Προσωπικό

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠληροφορίεςΠροσωπικό 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠληροφορίεςΠροσωπικό 

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠληροφορίεςΠροσωπικό 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

α) Οικονομικής Επιστήμης
Προσωπικό

β) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Προσωπικό

γ) Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
Προσωπικό

δ) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοι/κής
Προσωπικό

ε) Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Προσωπικό

στ) Ναυτιλιακών Σπουδών
Προσωπικό

ζ) Πληροφορικής
Προσωπικό

η) Ψηφιακών Συστημάτων
Προσωπικό

θ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Προσωπικό

ΝOMIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληροφορίες | Προσωπικό

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Προσωπικό

ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Προσωπικό

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Πληροφορίες | Προσωπικό

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Πληροφορίες | Προσωπικό 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Πληροφορίες | Προσωπικό 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προσωπικό 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Πληροφορίες | Προσωπικό

 

ΙΑΤΡΕΙΟ
Πληροφορίες | Προσωπικό

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Πληροφορίες

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Πληροφορίες

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Πληροφορίες | Προσωπικό

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ