Συγκρότηση Κοσμητείας Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής 2017-2018