Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Οικονομικής Στρατηγικής