Δια βίου Μάθηση

Δράσεις Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης & Εκπαίδευσης

To Πανεπιστήμιο σχεδιάζει και αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε ιδιώτες με σκοπό την αναβάθμιση της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσής τους με απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων οι οποίες θα αυξήσουν την ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα παρέχονται είτε με παραδοσιακή διδασκαλία, είτε εξ αποστάσεως. Τα προγράμματα δια βίου μάθησης που προσφέρει το Πανεπιστήμιο είναι τα ακόλουθα:

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Οικονομικά των Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης e-learning Πληροφορικής Τμήματος Πληροφορικής

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κε.Δ.Β.Μ) Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων