Ονοματεπώνυμο και Τμήμα Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
545/ΚΕΚΤ
+30 210 4142271
Καθηγητής
ΥΟ8/ΚΕΚΤ
+30 210 4142021
ΠΕ Βιβλ/μων
801/ΓΛ126
+30 210 4142658
Επίκουρος Καθηγητής
1ος όροφος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142114
ΔΕ
431/ΚΕΚΤ
+30 210 4142249
ΔΕ