Ονοματεπώνυμο και Τμήμα Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
502/ΓΛ126
+30 210 4142517
Αναπληρωτής Καθηγητής
117/ΚΕΚΤ
+30 210 4142068
ΤΕ Μηχανικών
503/ΓΛ126
+30 210 414 2000
Ε.ΔΙ.Π.
440/ΚΕΚΤ
+30 210 4142204,2200
Επιστημονικός Συνεργάτης
201/ΑΝΔΡ
+30 210 4142769
Καθηγητής
334/ΚΕΚΤ
+30 210 4142383
Καθηγητής
201/ΓΛ126
+30 210 4142641
Ε.Ε.Π.
109/ΚΕΚΤ
+30 210 4142394
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
102/ΓΛ126
+30 210 4142589
Αναπληρωτής Καθηγητής
NULL
+30 210 414 2000
Ε.ΔΙ.Π.
NULL
+30 210 4142544
ΥΕ Προσ. Καθαρ.
-/ΚΕΚΤ
+30 210 414 2000
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
102/ΓΛ126
+30 210 4142265
Ε.ΔΙ.Π.
326/ΚΕΚΤ
+30 210 4142066
Επίκουρος Καθηγητής
428/ΚΕΚΤ
+30 210 4142240
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
-/ΚΕΚΤ
+30 210 414 2000
ΠΕ Πληροφορικής
342/ΚΕΚΤ
+30 210 4142365
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
416/ΚΕΚΤ
+30 210 4142192
ΤΕ Διοικ.-Λογ.
208/ΚΕΚΤ
+30 210 4142127
Ε.ΔΙ.Π.
511/ΚΕΚΤ
+30 210 4142275
Καθηγητής
342/ΚΕΚΤ
+30 210 4142247
ΤΕ Πληροφορικής
101/ΑΝΔΡ
+30 210 4142713
Καθηγητής
428/ΚΕΚΤ
+30 210 4142239
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
601/ΓΛ21
+30 210 4142524
Καθηγητής
303/ΓΛ126
+30 210 4142578
Αναπληρωτής Καθηγητής
303/ΑΝΔΡ
+30 210 4142762
Επίκουρος Καθηγητής
522/ΚΕΚΤ
+30 210 4142289
Επίκουρος Καθηγητής
4ος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142177-8
Ε.Ε.Π.
314/ΚΕΚΤ
+30 210 4142361
Αναπληρωτής Καθηγητής
110/ΚΕΚΤ
+30 210 4142159
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
114/ΚΕΚΤ
+30 210 4142088
ΤΕ Διοικ.-Λογ.
115/ΚΕΚΤ
+30 210 4142083
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
4ος/ΚΕΠΠ
+30 210 4142633
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
401/ΓΛ126
+30 210 4142452
Επίκουρος Καθηγητής
NULL
+30 210 414 2000
Αναπληρωτής Καθηγητής
415/ΚΕΚΤ
+30 210 4142447
ΠΕ
7ος/ΑΝΔΡ
+30 210 4142709
Αναπληρωτής Καθηγητής
333/ΚΕΚΤ
+30 210 4142135
Επίκουρος Καθηγητής
544/ΚΕΚΤ
+30 210 4142143
Αναπληρωτής Καθηγητής
435/ΚΕΚΤ
+30 210 4142253
fax +30 210 4142355, 6105
Καθηγητής
117/ΚΕΚΤ
+30 210 4142062
ΠΕ Μηχανικών
011/ΚΕΚΤ
+30 210 4142380
ΠΕ Πληροφορικής