Ονοματεπώνυμο και Τμήμα Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
011/ΚΕΚΤ
+30 210 4142408
ΠΕ Πληροφορικής
NULL
+30 210 4142154, 2030
ΥΕ Επιμελητών
414/ΚΕΚΤ
+30 210 4142216
ΔΕ Προσ. Η/Υ
527/ΚΕΚΤ
+30 210 4142290
Καθηγητής
428/ΚΕΚΤ
+30 210 4142243
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
516/ΚΕΚΤ
+30 210 4142337
fax +30 210 4142358
Αναπληρωτής Καθηγητής
111/ΚΕΚΤ
+30 210 4142103
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
4ος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142176
Ε.Ε.Π.
303/ΑΝΔΡ
+30 210 4142761
Αναπληρωτής Καθηγητής
540/ΚΕΚΤ
+30 210 4142311
Επίκουρος Καθηγητής
Υ07/ΚΕΚΤ
+30 210 4142034
ΤΕ Βιβλ/μων
113/ΚΕΚΤ
+30 210 4142101
ΤΕ Διοικ.-Λογ.
701/ΓΛ126
+30 210 4142551
Επίκουρος Καθηγητής
539/ΚΕΚΤ
+30 210 4142388
Αναπληρωτής Καθηγητής
330/ΚΕΚΤ
+30 210 4142185
Καθηγητής
2ος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142235
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
329/ΚΕΚΤ
+30 210 4142429
Καθηγητής
328/ΚΕΚΤ
+30 210 4142183
ΠΕ
303/ΓΛ126
+30 210 4142476
Αναπληρωτής Καθηγητής
419/ΚΕΚΤ
+30 210 4142229
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
411/ΚΕΚΤ
+30 210 4142200
Αναπληρωτής Καθηγητής
514/ΓΛ21
+30 210 4142539
Επίκουρος Καθηγητής
201/ΓΛ126
+30 210 4142652
Επίκουρος Καθηγητής
308/ΚΕΚΤ
+30 210 4142145
fax +30 210 4142106
Καθηγητής
114/ΚΕΚΤ
+30 210 4142065
ΔΕ
113/ΚΕΚΤ
+30 210 4142075
ΔΕ
NULL
+30 210 4142104
ΥΕ Προσ. Καθαρ.