Το Γραφείο Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά έχει λάβει πιστοποίηση ISO 9001:2000 για το πρόγραμμα Erasmus+, Κινητικότητα για Σπουδές.
 
Η δομή του Γραφείου:
 
Ιδρυματικός Συντονιστής
 
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Picture1 copy
 
Καθ. Παντελής Παντελίδης
 
Υπεύθυνη Γραφείου Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Δρ. Χριστίνα Κοντογουλίδου
 
Συνεργάτες
Παπαδάκη Δέσποινα
Οικονόμου Σαββούλα Μαρία
Καλλινίκου Ερμίνα

 
Στόχοι του Γραφείου

Η ενεργός συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη δημιουργία Ευρωπαϊκών και Διεθνών συστημάτων για την Εκπαίδευσης και τον Πολιτισμό.
 
Ο θετικός αντίκτυπος στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο.
 
Η προώθηση και η ορατότητα των ποιοτικών, εκπαιδευτικών και πολιτισμικών δράσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 
Περιηγηθείτε τη Στρατηγική Διεθνοποίησης του Ιδρύματος εδώ.
 
Οι δραστηριότητες του Γραφείου
 
- Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+
- Συμμετοχή σε άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα
- Δημιουργία διμερών συμφωνιών με άλλα Πανεπιστήμια και Διεθνείς Οργανισμούς
- Η ανάπτυξη διεθνών, κοινών μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών