2η ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 2η ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (ΑΔΑ: 6ΒΦ1469Β7Τ-ΤΟΥ), αριθμ. πρωτ.: 20181709/19-3-2018