Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Τουριστικων Σπουδων
Ενημερωθείτε για τα νέα του τμήματος:
facebook icon     linkedin icon   email icon  
Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

Email: ts-secr@unipi.gr

Τηλ: +30 210 414-2079, -2112, -2104

Όραμα του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών αποτελεί η εδραίωσή του ως καταλύτης για την ανώτατη τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα και διεθνώς, οδηγώντας στη διαμόρφωση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και προορισμών υψηλής κατάρτισης, επιχειρηματικής και καινοτομικής σκέψης, με κουλτούρα συλλογικότητας και ένταξης, προς όφελος της κοινωνίας και της βιώσιμης Τουριστικής ανάπτυξης.

Αποστολή

Αποστολή του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών είναι:

 1. Η ανάπτυξη στελεχών ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους του τουρισμού, αλλά και σε όλους τους φορείς τουριστικών ενδιαφερόντων, που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την πολιτική στον τουρισμό σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 2. Η προώθηση της αριστείας στην τουριστική εκπαίδευση και η αξιοποίηση της γνώσης, με στόχο τη διάπλαση επιστημόνων τουρισμού υψηλού επιπέδου με Αξίες και με ολοκληρωμένη γνώση επί θεμάτων Τουρισμού.
 3. Η ανάπτυξη και η υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών προκλήσεων των τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και προορισμών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, με ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που επιφέρουν νέα μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης.
 4. Η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις του σύγχρονου διαρκώς μεταβαλλόμενου τουριστικού περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στην πρόοδο της τουριστικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας.
 5. Η διάπλαση μελλοντικών ηγετών στον Τουρισμό, με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να διοικούν αποτελεσματικά τις τουριστικές επιχειρήσεις-οργανισμούς και να καταστούν ικανοί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας ή της διεθνούς τουριστικής κοινότητας.
 6. Η προαγωγή της επαγγελματικής εξειδίκευσης και κατάρτισης στον τουρισμό, μέσω ευέλικτων, στοχευμένων και σύγχρονων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (είτε δια ζώσης, είτε εξ’ αποστάσεως είτε μικτής μάθησης).
 7. Η προαγωγή της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς, για την ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας.
 8. Η ανάπτυξη μιας μοναδικής κουλτούρας συλλογικότητας με την προαγωγή των αξιών της Αειφορίας, της Προσβασιμότητας σε όλους, της Ένταξης.
 9. Η σύνδεση του Τμήματος και της φοιτητικής κοινότητας με την τουριστική αγορά εργασίας.

Διασφάλιση Ποιότητας

«Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναγνωρίζει την Ποιότητα ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου με επίκεντρο τον φοιτητή. Η κουλτούρα ποιότητας του Τμήματος εκδηλώνεται με τη δέσμευση του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών του, προς τον σκοπό αυτό. Τα μέλη του Τμήματος εργάζονται και συνεργάζονται σύμφωνα με τις αξίες και τους στόχους του Τμήματος, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Όραμα και την Αποστολή του, υιοθετώντας κοινές πολιτικές και πρακτικές, που επιτρέπουν την καθολική συμμετοχή σε διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης».

Δήλωση Ποιότητας Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών δεσμεύεται να διασφαλίζει την Ποιότητα με φοιτητοκεντρική προσέγγιση σε όλες τις ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του, παρέχοντας σύγχρονα και ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών, εστιάζοντας στην καινοτομία και αξιοποιώντας την εφαρμοσμένη έρευνα στον τουρισμό. Το Τμήμα αναγνωρίζει επίσης τη συμβολή της Ποιότητας ως μέσου για την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στη γνώση, της εξωστρέφειας, της διεθνούς αναγνώρισης και της συνεργασίας με παραγωγικούς φορείς του τουρισμού.

Υλοποίηση Πολιτικής Ποιότητας Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος, και ειδικότερα του ΠΠΣ, διαμορφώνεται με γνώμονα την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, το όραμα και την αποστολή του, όπως αυτά αποτυπώνονται και οριοθετούνται στο πλαίσιο μιας συμπαγούς στρατηγικής που συνιστά τη βάση για τη θέσπιση στόχων, και ειδικότερα στόχων ποιότητας. Οι στόχοι αυτοί υπαγορεύουν συγκεκριμένες δράσεις και συνοδεύονται από αντίστοιχους δείκτες που επιτρέπουν τον συνεχή έλεγχο και ενδελεχή παρακολούθηση του επιπέδου εφαρμογής της.

Στόχος της πολιτικής ποιότητας είναι η παροχή ακαδημαϊκών και ερευνητικών υπηρεσιών πλήρως ανταποκρινόμενων στις απαιτήσεις των φοιτητών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και του ευρύτερου χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κομβικό σημείο αναφορικά με τα παραπάνω αποτελούν οι διαδικασίες για την παροχή άριστης εκπαίδευσης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου διδασκαλίας και έρευνας.

Με εφαλτήριο τα προαναφερθέντα αναπτύσσεται, καλλιεργείται και προτάσσεται κουλτούρα ποιότητας που εκδηλώνεται με τη δέσμευση, τη συνεργασία και τη συντεταγμένη προσπάθεια του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών/τριών του Τμήματος. Στο πλαίσιο αυτό η κουλτούρα ποιότητας έγκειται στη στήριξη μιας Πολιτικής που περιλαμβάνει θεμελιώδεις αξίες όπως αυτές:

 1. Της ακαδημαϊκής ελευθερίας στην εκπαίδευση, την ερευνητική διαδικασία, την ελεύθερη έκφραση και τη διακίνηση ιδεών στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Νόμων του κράτους.
 2. Του σεβασμού της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής δεοντολογίας και της ηθικής.
 3. Της συνεχούς βελτίωσης και της αφοσίωσης στην εξέλιξη της τουριστικής επιστήμης και της δημιουργίας και διάχυσης της γνώσης στους φοιτητές και την κοινότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η Πολιτική Ποιότητας υλοποιείται με:

 1. Τη δέσμευση για εναρμόνιση με το ευρύτερο θεσμικό-νομικό πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 2. Την εναρμόνιση με τον Εσωτερικό Κανονισμό και την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 3. Την εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 4. Τις κατάλληλες διαδικασίες, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι / ενδιαφερόμενα μέρη του Τμήματος (όργανα διοίκησης, διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, διοικητικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, συνεργάτες, πανεπιστημιακοί υπότροφοι, απόφοιτοι, συνεργαζόμενοι επαγγελματικοί, ερευνητικοί, ακαδημαϊκοί και κοινωνικοί φορείς, και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη).
 5. Την αναγνώριση και υποστήριξη από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος.

Βασικός πυλώνας για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και της συνακόλουθης διασφάλισης της ποιότητας του Τμήματος και του ΠΠΣ αποτελεί η θέσπιση των αναφερόμενων διαδικασιών σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ, οι οποίες υπαγορεύουν ρητά (μέσω Εγχειριδίου και διαγραμμάτων ροής):

Α) Την εσωτερική αξιολόγησή του με τα κατάλληλα εργαλεία/ερωτηματολόγια για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων ποιότητας.

Β) Τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων ποιότητας πραγματοποιείται από την ΟΜΕΑ του Τμήματος σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Από την πλευρά τους, τα μέλη της ΟΜΕΑ, συμβάλλουν:

 • Στην παρακολούθηση της εφαρμογής των στόχων ποιότητας.
 • Στην εναρμόνιση της πολιτικής ποιότητας με τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, αλλά και του Ιδρύματος.
 • Στην υλοποίηση ενεργειών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος.
 • Στην εφαρμογή διορθωτικών δράσεων, σε περίπτωση που παρατηρηθεί απόκλιση από τους στόχους.
 • Στη διεξαγωγή της Εσωτερικής Αξιολόγησης.
 • Στην εποικοδομητική συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Οδηγός και αφετηρία στη στενή συνεργασία μεταξύ των μελών της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος και της ΟΜΕΑ του Τμήματος, συνιστά το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που έχει θεσπιστεί και προωθεί την εφαρμογή δράσεων οι οποίες αφορούν σε:

 1. Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και σχετίζονται με την παροχή άριστης εκπαίδευσης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου έρευνας.
 2. Διασφάλιση ποιότητας μέσω της πρόσληψης υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού.
 3. Συνεχής κινητοποίηση και υποστήριξη των φοιτητών στην εμβάθυνση της γνώσης σε τομείς αιχμής και στην απόκτηση δεξιοτήτων σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία.
 4. Τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών της πολιτικής ποιότητας και της συστηματικής παρακολούθησης δεικτών απόδοσης.
 5. Αξιολόγηση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς και των υπηρεσιών διοίκησης και υποστήριξης.
 6. Εσωτερική αξιολόγηση.

Δημοσιοποίηση Πολιτικής Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας δημοσιοποιείται στον ιστότοπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Τμήματος, και κοινοποιείται, με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών (διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, διοικητικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, συνεργάτες, πανεπιστημιακοί υπότροφοι, απόφοιτοι, συνεργαζόμενοι επαγγελματικοί, ερευνητικοί, ακαδημαϊκοί και κοινωνικοί φορείς). Μέσω της δημοσιοποίησής της, επιδιώκεται η εξασφάλιση της συναίνεσης και της ενεργούς εμπλοκής όλων στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων

Η αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων τους από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών και του διδακτικού έργου του Τμήματος. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολόγιου που έχει συνταχθεί για τον σκοπό αυτό. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κάθε μαθήματος συμπληρώνεται από τους φοιτητές τις τελευταίες εβδομάδες του εκάστοτε εξαμήνου.

Αναφορά αξιολόγησης ΠΠΣ φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Αναφορά αξιολόγησης ΠΠΣ φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Αναφορά αξιολόγησης ΠΠΣ φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Αναφορά αξιολόγησης ΠΠΣ φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
Αναφορά αξιολόγησης ΠΠΣ φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022


Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών από Αποφοίτους

Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών διεξάγεται σε ετήσια βάση έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση της εμπειρίας των αποφοίτων του Τμήματος.

Αναφορά αξιολόγησης ΠΠΣ αποφοίτων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται από το πρότυπο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και ακολουθούνται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επίσης, διασφαλίζει ότι οι επιδόσεις και οι ικανότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών (μαθησιακά αποτελέσματα) αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα επαγγελματικά προσόντα που απαιτεί η κοινωνία και η αγορά εργασίας. Τέλος, πιστοποιεί ότι το πρόγραμμα σπουδών ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στον ΕΧΑΕ.

Διοικητικά όργανα

Πρόεδρος & Αναπληρωτής Πρόεδρος

Για τη διετία 2023-2025 Πρόεδρος του Tμήματος είναι ο Καθηγητής Άγγελος Κότιος και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Καθηγητής Πέτρος Μαραβελάκης.

Συνέλευση Τμήματος

Στη Συνέλευση του Τμήματος μετέχουν: α. Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. β. Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων της Σχολής. γ. Εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 50% των μελών Δ.Ε.Π. δ. Εκπρόσωποι Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των μη διδακτόρων βοηθών, Επιστ. Συνεργατών και Επιμελητών σε ποσοστό 5% των μελών Δ.Ε.Π.

Επιτροπές

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζει κάθε χρόνο μέλη ΔΕΠ που αποτελούν τις διάφορες επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με θέματα που αφορούν το Τμήμα έτσι, ώστε να τον επικουρούν στις εισηγήσεις του προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Τέτοιες επιτροπές είναι η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, η Επιτροπή Φοιτητικών Υποθέσεων, κ.λπ.

Προϊσταμένη Γραμματείας

Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος είναι η Θεοδώρα Ρούβαλη.

Συμβουλευτική Επιτροπή

Το Τμήμα στο πλαίσιο υλοποίησης του οράματός του, δηλαδή την εδραίωσή του ως καταλύτη για την ανώτατη τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα και διεθνώς, οδηγώντας στη διαμόρφωση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και προορισμών υψηλής κατάρτισης, επιχειρηματικής και καινοτομικής σκέψης, με κουλτούρα συλλογικότητας και ένταξης, προς όφελος της κοινωνίας και της βιώσιμης Τουριστικής ανάπτυξης, αποφάσισε τη συγκρότηση άτυπης συμβουλευτικής επιτροπής με κύριο σκοπό την παροχή κατευθύνσεων και συμβουλών στο Τμήμα.

Ειδικότερα, η Συμβουλευτική Επιτροπή συζητά και διατυπώνει προτάσεις για:

 • Τη στρατηγική κατεύθυνση του Τμήματος και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
 • Την ανάπτυξη και την ενίσχυση της δικτύωσης του Τμήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Τη συνεχή βελτίωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και της λειτουργίας του Τμήματος.
 • Την αποτελεσματική σύνδεση και συνεργασία με την αγορά εργασίας.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελείται από τους κάτωθι:

 • Αθανάσιο Κουρεμένο, Ομότιμο Καθηγητή Μάρκετινγκ (Πρόεδρος).
 • Αλέξανδρο Βασιλικό, Πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ξενοδοχίας, Εστίασης και Αναψυχής (HOTREC) – CEO του Ομίλου Ξενοδοχείων Airotel (Μέλος).
 • Stefano Dominioni, Διευθυντή του European Institute of Cultural Routes του Συμβουλίου της Ευρώπης (Μέλος).
 • Noel Josephides, Πρόεδρο του Tour Operator Sunvil – πρώην Πρόεδρο του Association of Independent Tour Operators (AITO) – Πρόεδρο του Travel Foundation (Μέλος).

Δυνατότητες απασχόλησης

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών επιτρέπει στους φοιτητές ευελιξία, αλλά και πρόσβαση σε μία ευρεία εκπαιδευτική περιοχή του μάνατζμεντ, που θα καθιστά ικανούς τους απόφοιτους του Τμήματος αυτού να σταδιοδρομούν σε ολόκληρο το φάσμα της διεθνούς οικονομίας των υπηρεσιών.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να εργάζονται σε σημαντικές θέσεις σε αεροπορικές επιχειρήσεις ή και σε εταιρείες ακτοπλοϊκών γραμμών αναψυχής, ως ερευνητές και αναλυτές σε υπηρεσίες τουρισμού εθνικής ή τοπικής εμβέλειας, ως σύμβουλοι σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως καθηγητές σε Σχολές Τουρισμού, ως στελέχη Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ή και σε Επιχειρήσεις Tour Operators, ως υπεύθυνοι Κέντρων Τουριστικής Πληροφόρησης, ως μεσαία ή ανώτερα στελέχη όλων των λειτουργιών των επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας, ως στελέχη εταιρειών συμβούλων με εξειδίκευση στην Τουριστική Βιομηχανία κ.λπ.

Το πτυχίο Τουριστικών Σπουδών θα γίνει το σημείο εκκινήσεως για τη σταδιοδρομία των αποφοίτων στο μάνατζμεντ των οργανισμών τουρισμού και φιλοξενίας. Ο Τουρισμός είναι η πλέον αναπτυσσόμενη βιομηχανία σήμερα και επομένως μπορεί να παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας για πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Οι πτυχιούχοι μας θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου να καταστούν ικανοί μάνατζερ στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο του τουρισμού.

Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ Τμήματος

Επίκουροι Καθηγητές

Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων

Μιχαήλ Σφακιανάκης

Πρύτανης

Καθηγητής (Ο.Δ.Ε.)

Κότιος Άγγελος

Άγγελος Κότιος

Πρόεδρος Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

Καθηγητής (Δ.Ε.Σ.)

Προφίλ

Πέτρος Μαραβελάκης

Αντιπρόεδρος Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

Καθηγητής (Ο.Δ.Ε.)

Δημήτριος Γεωργακέλλος

Καθηγητής (Ο.Δ.Ε.)

Γεωργόπουλος Νικόλαος

Νικόλαος Γεωργόπουλος

Καθηγητής (Ο.Δ.Ε.)

Μπερσίμης Σωτήριος

Σωτήριος Μπερσίμης

Καθηγητής (Ο.Δ.Ε.)

Μποχώρης Γεώργιος

Γεώργιος Μποχώρης

Καθηγητής (Ο.Δ.Ε.)

Παντελής Παντελίδης

Καθηγητής (Οικ. Επ.)

Προφίλ

Σινανιώτη Αριστέα

Αριστέα Σινανιώτη

Καθηγήτρια (Ο.Δ.Ε.)

Ελένη Διδασκάλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Ο.Δ.Ε.)

Ευαγγελία Κοπανάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Ο.Δ.Ε.)

Ανδρέας Φουστέρης

Επίκουρος Καθηγητής (Ο.Δ.Ε.)

Μέλη ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ Σχολής ή Ιδρύματος

Ιωάννης Σμυρλής

Ε.ΔΙ.Π. Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Προφίλ

Πελαγία Μόρμορη

Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίου

Προφίλ

Λοιπό διδακτικό προσωπικό

Κωνσταντίνα Αγοράκη

Εντεταλμένη διδάσκουσα

Προσωπική σελίδα

Προφίλ

Ζωή Αντωνοπούλου

Εντεταλμένη διδάσκουσα

Προσωπική σελίδα

Προφίλ

Δήμητρα - Μαργιέτα Λυκούδη

Εντεταλμένη διδάσκουσα

Προσωπική σελίδα

Προφίλ

Διοικητικό προσωπικό

Θεοδώρα Ρούβαλη

Προϊσταμένη Γραμματείας

Προσωπική σελίδα

Προφίλ

Κυριακούλα Ντούβα

Γραμματεία

Προσωπική σελίδα

Προφίλ

Γεωργία Κλεφτόγιαννη

Γραμματεία

Προσωπική σελίδα

Προφίλ

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει γνώσεις γενικές αλλά και εξειδίκευσης για μια πληθώρα αντικειμένων στον Τουριστικό Τομέα, με γνώμονα τις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες της αγοράς.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στοχεύει στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση σε σύγχρονα θέματα διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικού μάρκετινγκ, διοίκησης ανθρώπινου παράγοντα σε τουριστικές επιχειρήσεις, διοίκησης ολικής ποιότητας, χρηματοοικονομικά, λογιστική, πληροφοριακών συστημάτων και δικαίου σε τουριστικές επιχειρήσεις, όπως και σε θέματα τουριστικής γεωγραφίας, προώθησης τουριστικών προορισμών, διανομής και προμηθειών, διαπραγματεύσεων, ηγεσίας, ανάπτυξης και διαχείρισης νέων τεχνολογιών σε τουριστικές επιχειρήσεις, κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων αλλά και εξειδίκευση σε θέματα όπως ειδικές μορφές τουρισμού (όπως π.χ. οινοτουρισμός, εκπαιδευτικός τουρισμός, κ.ά.), ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική, κ.λπ.

Για τη λήψη του Πτυχίου ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία τις απαιτήσεις συνολικά σαρανταοχτώ (48) μαθημάτων, από τα οποία σαράντα (40) Υποχρεωτικά και οκτώ (8) Επιλογής, και να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό συνολικά 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πλήρους Φοίτησης είναι δομημένο σε οκτώ (8) εξάμηνα με έξι (6) μαθήματα το εξάμηνο. Με τη δομή του Π.Π.Σ. του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, οι φοιτητές απολαμβάνουν ένα πρόγραμμα το οποίο διασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη μετάβασή τους από το πρώτο έως το τελευταίο εξάμηνο σπουδών τους. Παρέχεται μια πληθώρα μαθημάτων (40 υποχρεωτικά και 16 επιλογής) που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων στον τουριστικό κλάδο, ώστε ο φοιτητής αποκτώντας τον τίτλο σπουδών να έχει και το υπόβαθρο και την εξειδίκευση να εργαστεί σε οποιοδήποτε τομέα του Τουριστικού Κλάδου στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο το Π.Π.Σ. παρέχει ευελιξία επιλογής μαθημάτων και δυνατότητα προσαρμογής στις προσωπικές ανάγκες ή απαιτήσεις των φοιτητών του. Το πλήθος των μαθημάτων που προσφέρονται στα πλαίσια του Π.Π.Σ., το καθιστούν ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ΠΠΣ Τουρισμού της χώρας, αλλά και του εξωτερικού.

Επιπρόσθετα, το Π.Π.Σ. παρέχει τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και εφαρμογής στην πράξη των γνώσεων που το Πρόγραμμα Σπουδών θεραπεύει, καθώς οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις, αντί μαθημάτων επιλογής.

Oι απόφοιτοι/τες του Π.Π.Σ. θα είναι σε θέση να:

 • Ορίζουν, περιγράφουν, ερμηνεύουν, εφαρμόζουν και συνθέτουν τις έννοιες που σχετίζονται με τη διοίκηση και τη στρατηγική, τον ανθρώπινο παράγοντα, τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική, το μάρκετινγκ, την οργάνωση και τη διαχείριση ποιότητας, την επιχειρηματικότητα, το δίκαιο, τη διαχείριση καινοτομίας, τα πληροφοριακά συστήματα και τις νέες τεχνολογίες, τη διαχείριση προορισμών, και τη διαχείριση περιβάλλοντος στις τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Επιδεικνύουν δεξιότητες στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών καθώς και ψηφιακά μέσα για την υποστήριξη των επιχειρηματικών λειτουργιών και διεργασιών, τη λήψη αποφάσεων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος.
 • Ερμηνεύουν και αξιολογούν τουριστικά στατιστικά δεδομένα και άλλα Big Data σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Αξιοποιούν στατιστικές και ποσοτικές μεθόδους για την ανάλυση και επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων και τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών.
 • Υποστηρίζουν την ανάπτυξη, μεταφορά, εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων και οργανισμών, όσο και σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Αναλύουν καταστάσεις και επιλύουν προβλήματα.
 • Εφαρμόζουν τις αρχές της επιχειρηματικής ηθικής και της κοινωνικής υπευθυνότητας.
 • Αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας-παρακίνησης.
 • Διακρίνουν τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού και προτείνουν στρατηγικές προώθησης αυτού.
 • Επικοινωνούν προφορικά και γραπτά θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά) χρησιμοποιώντας και αντίστοιχη ορολογία.
 • Εντάσσονται και λειτουργούν αποτελεσματικά ως μέλη μιας ομάδας.
 • Χρησιμοποιούν μοντέλα βελτίωσης ποιότητας υπηρεσιών.
 • Συγκρίνουν τις επιχειρήσεις του τουριστικού κυκλώματος, αξιολογούν τις πρακτικές διοίκησης των εργαζομένων και τις στρατηγικές προώθησης τους, και αναπτύσσουν ανταγωνιστικές πρακτικές και στρατηγικές για την επιχείρησή τους.
 • Αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους τουριστών και χρησιμοποιούν κατάλληλες τεχνικές διαχείρισης τους, αλλά και αναπτύσσουν κατάλληλες στρατηγικές προσέλκυσης τους.
 • Αναθεωρούν αποφάσεις και στρατηγικές και αναδιοργανώνουν τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Προσδιορίζουν και περιγράφουν τις έννοιες της παγκοσμιοποίησης και της πολιτισμικής πολυμορφίας και ετερότητας.
 • Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν πολύπλευρες ερευνητικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην παραγωγή πρωτότυπης και αξιόλογης γνώσης στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης των τουριστικών επιχειρήσεων / οργανισμών.
 • Προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και δεδομένα και εξετάζουν όλες τις έννοιες που θεραπεύει το ΠΠΣ σε διαφορετικά πλαίσια.

Για να δείτε τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών πατήστε εδώ.

 • Για να δείτε τον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 πατήστε εδώ.
 • Για να δείτε τον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 πατήστε εδώ.
 • Για να δείτε τον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πατήστε εδώ.
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 25/07/2023)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 25/07/2023)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 19/05/2022)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2021)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 21/07/2020)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 23/07/2019)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 14/02/2018)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 27/10/2023)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 24/03/2023)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 13/10/2022)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 03/03/2022)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 14/10/2021)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 26/02/2021)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 02/10/2020)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 επιλέξτε εδώ για 2ο εξάμηνο | εδώ για 4ο εξάμηνο | εδώ για 6ο εξάμηνο | εδώ για μαθήματα επιλογής.
  (Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2020)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 03/10/2019)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019 επιλέξτε εδώ για 2ο εξάμηνο | εδώ για 4ο εξάμηνο.
  (Τελευταία ενημέρωση: 15/02/2019)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019 επιλέξτε εδώ για 1ο εξάμηνοεδώ για 3ο εξάμηνο.
  (Τελευταία ενημέρωση: 22/11/2018)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018 επιλέξτε εδώ (2ο εξάμηνο).
  (Τελευταία ενημέρωση: 06/02/2018)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018 επιλέξτε εδώ (1ο εξάμηνο).
  (Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2017)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 19/12/2023)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024 (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 19/12/2023)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 20/07/2023)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 17/05/2023)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2023 (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 17/05/2023)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 23/12/2022)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023 (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 20/12/2022)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 21/07/2022)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου – Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 07/06/2022)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 20/01/2022)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 29/07/2021)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου – Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 02/06/2021)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 18/01/2021)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 31/07/2020)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου – Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 17/06/2020)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 20/12/2019)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 16/07/2019)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου – Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 09/05/2019)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 20/12/2018)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 16/07/2018)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου – Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 04/05/2018)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 19/12/2017)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 τα διδακτικά συγγράμματα παρέχονται μέσω του ΕΥΔΟΞΟΣ, μία ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων με σκοπό την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας. Κάθε εξάμηνο οι φοιτητές δηλώνουν στην Υπηρεσία το επιθυμητό για κάθε μάθημα σύγγραμμα.

Για την είσοδό σας στην Υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ πατήστε εδώ.

Για τα διδακτικά συγγράμματα τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές του Τμήματος το:

 • Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πατήστε εδώ.
 • Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 πατήστε εδώ.
 • Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πατήστε εδώ.
 • Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 πατήστε εδώ.
 • Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πατήστε εδώ.
 • Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πατήστε εδώ.
 • Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 πατήστε εδώ.

Οι Σύμβουλοι Σπουδών ενημερώνουν, πληροφορούν, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους φοιτητές σε όλα τα θέματα των σπουδών τους (μαθήματα, εργασίες, εξετάσεις, προγραμματισμό μελέτης, κ.λπ.), μεταπτυχιακών σπουδών ή επαγγελματικού προσανατολισμού και γενικότερα της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.

Σύμβουλοι Σπουδών για κάθε έτος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ορίστηκαν οι κάτωθι:

 • Α’ έτος (1ο – 2ο εξάμηνο): Επίκουρος Καθηγήτρια Γεωργία Ζούνη
 • Β’ έτος (3ο – 4ο εξάμηνο): Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Κατσανάκης
 • Γ’ έτος (5ο – 6ο εξάμηνο): Επίκουρος Καθηγήτρια Όλγα Σίσκου
 • Δ’ έτος (7ο – 8ο εξάμηνο): Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Καμπούρης
Τον συντονισμό των δράσεων των συμβούλων σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχει αναλάβει ο Επίκουρος Καθηγητής Σωτήριος Βαρελάς.

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει στο Πρόγραμμα Σπουδών του από το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22 τα Πρακτικά Μαθήματα Ι & ΙΙ – (4+4 πιστωτικές μονάδες). Δίνει έτσι τη δυνατότητα στους φοιτητές του, εάν το επιθυμούν, να τα επιλέξουν ως «μαθήματα επιλογής», τα οποία ισοδυναμούν και αντιστοιχούν με δύο διδασκόμενα μαθήματα επιλογής, εντάσσοντας με αυτόν τον τρόπο την πρακτική άσκηση ως μέρος του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών. Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί:

 • Στη σύνδεση των θεωρητικών σπουδών με την εφαρμογή στον χώρο εργασίας για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων, κάτι που συμβάλλει στην καλύτερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης.
 • Στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας η οποία επιτρέπει την ενδυνάμωση του βιογραφικού και την ανάπτυξη ωριμότητας, από την πλευρά των φοιτητών, σχετικά με μελλοντικές επιλογές τους για σπουδές ή/και απασχόληση.
 • Στην ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας.
 • Στην προετοιμασία των φοιτητών για την ανάληψη θέσεων ευθύνης στο μέλλον.
 • Στην απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων, π.χ. επικοινωνίας, δικτύωσης, επίλυσης προβλημάτων μέσω ομάδων.
 • Στην εξοικείωση με τη σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής και διοίκησης.
 • Στην ανάπτυξη ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του φοιτητικού δυναμικού του με την αγορά εργασίας, με σκοπό την απορρόφηση των φοιτητών από την αγορά εργασίας.

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Είναι διάρκειας τριών (3) μηνών, πλήρους απασχόλησης για τους φοιτητές/τριες, και μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται κάθε έτος από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Υποέργου.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχουν οριστεί από το Τμήμα η Επίκουρος Καθηγήτρια κα. Χρύσα Αγαπητού ως Επιστημονικά Υπεύθυνη και ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Σωτήριος Βαρελάς ως αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Για τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος πατήστε εδώ.

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα Erasmus+ επιδιώκει την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης των σπουδών. Παρέχει ευκαιρίες σε φοιτητές/τριες ώστε να επωφεληθούν από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών. Οι νέοι/ες εφοδιάζονται έτσι με υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία που θα τους φανεί χρήσιμη στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία αλλά και τη ζωή τους γενικότερα.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Erasmus+ που αφορούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό κύκλο σπουδών, είναι οι ακόλουθες:

 • Κινητικότητα φοιτητών/τριών για σπουδές.
 • Κινητικότητα φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση (Era-Places).

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών έχει ενεργοποιήσει το πρόγραμμα για τον προπτυχιακό και διδακτορικό κύκλο σπουδών, και πρόκειται να το υλοποιήσει και για τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών μόλις δημιουργηθούν μεταπτυχιακά προγράμματα στο Τμήμα.

Το Τμήμα βρίσκεται στη διαδικασία σύναψης διμερών συμφωνιών εντός και εκτός Ευρώπης. Μέχρι τη δημιουργία τους βασίζεται στις συμφωνίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το Πρόγραμμα της Διεθνούς Κινητικότητας εντός και εκτός Ευρώπης.

Φοίτηση Εισερχομένων Φοιτητών (Κινητικότητα φοιτητών/τριών για σπουδές)
Οι εισερχόμενοι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μαθήματα από το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που παρέχονται κάθε εξάμηνο από το Τμήμα. Στα μαθήματα του Προγράμματος του Τμήματος που έχουν επιλέξει οι φοιτητές των Πανεπιστημίων του εξωτερικού στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών ανά μάθημα, είναι δυνατή η οργάνωση ξενόγλωσσης διδασκαλίας ή η ανεξάρτητη διδασκαλία – επίβλεψη- αξιολόγηση των φοιτητών από τους Καθηγητές των αντιστοίχων μαθημάτων, η οποία πιστώνεται στο διδακτικό έργο των Καθηγητών.

Φοίτηση Εξερχομένων Φοιτητών (Κινητικότητα φοιτητών/τριών για σπουδές)
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια επιλογής των εξερχόμενων φοιτητών/τριών ορίζονται με βάση τους κανονισμούς για το Erasmus+ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), όπως αυτοί δημοσιεύονται από το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η επιλογή κάθε φοιτητή/τριας πρέπει να δικαιολογείται εγγράφως και να υπάρχει η σχετική τεκμηρίωση, ανάλογα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια γιατί προκρίθηκε ένας φοιτητής/τρια έναντι όλων των άλλων υποψηφίων. Οι πιστωτικές μονάδες (credits), ο χρόνος φοίτησης, η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων και η βαθμολογία των εξερχόμενων φοιτητών/τριών στο Α.Ε.Ι. υποδοχής λαμβάνονται υπόψη, μεταφέρονται και θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν στο Α.Ε.Ι. προέλευσης, εφόσον τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας.

Η αναγνώριση των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μέσω του προγράμματος Erasmus+ πιστοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος η οποία αναφέρει κατά πόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και αξιολογηθεί σε άλλο Ίδρυμα βρίσκονται σε πλήρη συνάφεια με τα μαθησιακά αποτελέσματα των προσφερόμενων μαθημάτων του Τμήματος. Επίσης, η κατ’ αρχήν αντιστοίχιση μαθημάτων του Τμήματος, για τους φοιτητές του Τμήματος, με μαθήματα του Προγράμματος Erasmus+ σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού γίνεται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Καθηγητές του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών σε συνεννόηση με τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή. Σημειώνεται ότι με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος εξαιρούνται από την αντιστοίχισή τους με μαθήματα του Προγράμματος Erasmus+ Πανεπιστημίων του εξωτερικού τα κάτωθι μαθήματα:

 • Μικροοικονομική (1ο εξάμηνο)
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική (1ο εξάμηνο)
 • Μακροοικονομική (2ο εξάμηνο)
 • Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό (2ο εξάμηνο)
 • Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2ο εξάμηνο)
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα σε Τουριστικές Επιχειρήσεις (2ο εξάμηνο)
 • Τουριστικό Μάρκετινγκ (3ο εξάμηνο)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Επιχειρήσεις Τουρισμού (6ο εξάμηνο)
 • Διαχείριση Ταυτότητας για Προορισμούς και Τουριστικές Επιχειρήσεις (Brand Management) (7ο εξάμηνο)
 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων (8ο εξάμηνο)
 • Μελέτες Σκοπιμότητας και Business Plan για Τουριστικές Επιχειρήσεις (8ο εξάμηνο)

Κινητικότητα φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν και οι πρόσφατοι απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχίου τους σε επιχείρηση ή οργανισμό σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση τους για μετακίνηση κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους. Σημειώνεται ότι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα. Τέλος, σημειώνεται ότι οι φοιτητές μπορούν να κάνουν αίτηση για Πρακτική Άσκηση από το 1ο έτος σπουδών τους.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχουν οριστεί από το Τμήμα η Επίκουρος Καθηγήτρια κα. Αλεξάνδρα – Παρασκευή Χυτήρη ως υπεύθυνη και η Επίκουρος Καθηγήτρια κα. Όλγα Σίσκου ως αναπληρώτρια υπεύθυνη για το πρόγραμμα Erasmus+.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Κινητικότητας Φοιτητών και Προσωπικού του Τμήματος. Για τον Κανονισμό Κινητικότητας Φοιτητών και Προσωπικού του Τμήματος πατήστε εδώ.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σχεδιάζει μελλοντικά την ανάπτυξη προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει.

Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας όπως επίσης και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης της έρευνας και των εφαρμογών. Για το λόγο αυτό, το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών δέχεται υποψήφιους διδάκτορες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τους σκοπούς του Τμήματος. Αιτήσεις κατάθεσης υποψηφιότητας υποψηφίων διδακτόρων μπορεί να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Επιπλέον, το Τμήμα, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης και αξιολογώντας τις ερευνητικές του ανάγκες, μπορεί να προχωρήσει και σε προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί μια δοκιμασία που εμπλέκει τον Υποψήφιο Διδάκτορα και το Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ σε μια πολυεπίπεδη διαπροσωπική σχέση. Για το λόγο αυτό απαιτείται η κοινή συναίνεση των δύο μερών για να προχωρήσει μια τέτοια συνεργασία.

Μια Διδακτορική Διατριβή χαρακτηρίζεται από ισχυρά στοιχεία πρωτοτυπίας που αναγνωρίζονται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Το διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος έχει στόχο τη διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας και την άρτια εκπαίδευση των νέων ερευνητών. Οι διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι Διδακτορικές Σπουδές οδηγούν σε τίτλο σπουδών επιπέδου 8 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποτελεί για το Τμήμα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλει στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στην εκπόνηση των επιστημονικών εργασιών που συντελούνται στο πλαίσιο του.

Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή διδακτορικού τίτλου. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Η δομή και οι κανόνες λειτουργίας των διδακτορικών σπουδών του Τμήματος αποτυπώνονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 940/τ.Β’ /16.03.2018). Αναλυτικά ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

Το υπόδειγμα αίτησης για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα βρίσκεται εδώ.

Αναλυτικά η λίστα με τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

Απόφοιτοι

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχοντας τους φοιτητές και αποφοίτους της στο κέντρο του Οράματος και Αποστολής της καθώς είναι αυτοί που αποτελούν τον μεγαλύτερο πόρο του Τμήματος, επιθυμεί και διατηρεί στενή επαφή με τους αποφοίτους του, υποστηρίζοντας τους στην καριέρα τους και προσφέροντας τους τις δυνατότητες για συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι μια δυναμική κοινότητα που αποτελείται από αποφοίτους του Τμήματος και δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς του τουριστικού τομέα. Αν και δημιουργήθηκε πρόσφατα, λόγω του ότι μόλις το 2021 το Τμήμα είχε τους πρώτους αποφοίτους, μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις, ο Σύλλογος Αποφοίτων προσφέρει στα μέλη του ευκαιρίες για επαγγελματικό διαμοιρασμό γνώσεων και εμπειριών, καθώς και για κοινωνική αλληλεπίδραση και δικτύωση.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων διατηρεί στενές σχέσεις με το Τμήμα και συμβάλλει στη διοργάνωση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενίσχυση του τουριστικού τομέα και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των φοιτητών.

Σύνδεση με την αγορά

Μέρος της αποστολής του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι η προετοιμασία στελεχών επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού, ικανών να σταδιοδρομήσουν στην αγορά εργασίας και να ηγηθούν αναλαμβάνοντας ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις. Το Τμήμα επιδιώκει να πλαισιώνει τη σύγχρονη γνώση με την καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για την αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών και προβλημάτων του τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών/τριών για την αξιοποίηση των προκλήσεων της τουριστικής αγοράς και την απορρόφησή τους στις καλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο η εκπαιδευτική διαδικασία έχει στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες με τον εξελισσόμενο χαρακτήρα των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, ενός κλάδου του οποίου οι απαιτήσεις γεννούν συνεχώς νέες θέσεις εργασίας.

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών για την αποτελεσματική σύνδεση των τελειόφοιτων και αποφοίτων με την αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση την επιτυχημένη ένταξή τους σε αυτήν διοργανώνει εκδηλώσεις με ομιλητές από τον χώρο του Ελληνικού Τουρισμού, όπως και επισκέψεις των φοιτητών/τριών σε τουριστικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς στο πλαίσιο των μαθημάτων.

Επίσης, συνεργάζεται με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των φοιτητών/τριών και αποφοίτων του Τμήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διαδικτυακές συνεντεύξεις των αποφοίτων με επιχειρήσεις του κλάδου, όπως και εκδηλώσεις με θέματα τα κάτωθι: «Επαγγελματική Σταδιοδρομία και Τουρισμός στη μετά Covid-19 περίοδο», «Εισαγωγή στην Αποτελεσματική Αναζήτηση Εργασίας», «Διαδικασία συνέντευξης και tips», «Personal branding», «Σημαντικότητα συμμετοχής στις ημέρες καριέρας και παρόμοιες εκδηλώσεις και τον ρόλο που παίζουν στην πορεία της αναζήτησης εργασίας». Ακόμα, διοργανώνει σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης Ημέρες Καριέρας για τους τελειόφοιτους και απόφοιτους του Τμήματος.

Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς», το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους καθώς και στη δημιουργία ενός διαύλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος και των επιχειρήσεων.

Το Τμήμα επιδιώκει την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές/τριες τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης των συνθηκών και των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς εργασίας καθώς και των προκλήσεων με τις οποίες πρόκειται να ασχοληθούν προκειμένου να έχουν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Χάρη στο ευρύ δίκτυο συνεργασιών και επαφών του Τμήματος με επιχειρήσεις του τουρισμού σχεδιάζεται η διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων σε επιχειρήσεις που αφορούν όλους τους υπο-κλάδους του ελληνικού τουρισμού στο πλαίσιο των διδασκόμενων μαθημάτων, η διοργάνωση «Mock Interviews», η καθιέρωση του θεσμού «Career Tourism Days», η διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Best Place to work in Tourism Sector», και η συμβολή στη δημιουργία Συλλόγου Αποφοίτων.

Συγκεντρωτικά το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών διοργανώνει και προσφέρει ένα πλαίσιο δράσεων προς τους φοιτητές/τριες του Τμήματος, και συγκεκριμένα:

 • Ημέρες Καριέρας για τους απόφοιτους και τους τελειόφοιτους του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών.
 • Διοργάνωση Επιστημονικών Ημερίδων-Workshops για τη Διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
 • Συμμετοχή στελεχών της τουριστικής αγοράς εργασίας με παρουσιάσεις στα μαθήματα του Τμήματος.
 • Επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους και επαφή με την τουριστική αγορά εργασίας.

Συγκεντρωτικά το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών διοργάνωσε για τους φοιτητές/τριες του μέχρι και το 2022:

 • 3 Ημέρες Καριέρας όπου συμμετείχαν περισσότερες από 90 επιχειρήσεις τουρισμού εκπροσωπούμενες από στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού.
 • 4 Ημερίδες και Workshops με τη συμμετοχή 25 στελεχών της τουριστικής αγοράς για την ενημέρωση των φοιτητών.
 • 23 στελέχη της τουριστικής αγοράς συμμετείχαν με παρουσιάσεις στα μαθήματα του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών.
 • 5 επισκέψεις των φοιτητών του Τμήματος σε τουριστικούς οργανισμούς και μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις.

Για μία πιο αναλυτική παρουσίαση των δράσεων που έλαβαν μέρος και είχαν σκοπό τη σύνδεση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών με την αγορά πατήστε εδώ.

Σύνδεση με την κοινωνία

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών σχεδιάζει και υλοποιεί πολύπλευρο εθελοντικό κοινωνικό έργο με βάση την αποστολή και τη Στρατηγική του Τμήματος που αφορούν στην Αειφορία, την Ανταγωνιστικότητα, την Έρευνα και Καινοτομία, τη Διαχείριση Κρίσεων και τον Έξυπνο / Ψηφιακό Τουρισμό (Sustainable Tourism, Competitiveness, Research & Innovation, Crisis Recovery, Smart / Digital Tourism) προς όφελος των φοιτητών μας, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Η υλοποίηση Κοινωνικών Δράσεων και Σύνδεσης με την Κοινωνία έχει ως στόχο να βοηθά το Τμήμα να συνδέεται συνεχώς με την κοινωνία και να ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας που σχετίζονται με τον τουρισμό, με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ισότιμης συμμετοχής.

Οι πυλώνες παρέμβασης για την υλοποίηση Κοινωνικών Δράσεων και Σύνδεσης με την Κοινωνία είναι πρωταρχικά οι εξής:

 • Επιπτώσεις του Τουρισμού στην Κοινωνία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ποιότητα Ζωής.
 • Επιπτώσεις του Τουρισμού στο Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • Επιπτώσεις του Τουρισμού στην Οικονομία.
 • Επιπτώσεις του Τουρισμού σε Παιδεία, Πολιτισμό, Έρευνα και Καινοτομία.
 • Επιπτώσεις του Τουρισμού στη Διεθνή Ανθρωπιστική και Αναπτυξιακή Συνεργασία.

Για μία σύντομη παρουσίαση των κοινωνικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα στα προηγούμενα χρόνια πατήστε εδώ.

Συνεργασίες

Μέρος της αποστολής του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι η προαγωγή της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς, για την ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας. Το Τμήμα από την ίδρυσή του έχει αναπτύξει και συνεχώς αναπτύσσει σχέσεις και δεσμούς με τρίτους φορείς.

Αναλυτικά οι συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Τμήμα βρίσκονται εδώ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Έρευνα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ερευνητικό εργαστήριο

Το Εργαστήριο Τουριστικής ΑριστείαςUPΤourism Lab (University of Piraeus Τourism Excellence Lab) θεσμοσθετήθηκε τον Απρίλιο 2022 (ΦΕΚ 1904/τ.Β΄/18.04.2022) και λειτουργεί στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εξυπηρετώντας εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος και συμβάλλει στη σύνδεση του Τμήματος με τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Κεντρική αποστολή του Εργαστηρίου είναι η κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών με στόχο την επιδίωξη της αριστείας για το ακαδημαϊκό προσωπικό, τους φοιτητές και τους συνεργάτες του Τμήματος. Το Εργαστήριο αποτελεί το όχημα για τη διενέργεια διεπιστημονικών και εφαρμοσμένων ερευνών στον τομέα του τουρισμού προς όφελος των φοιτητών, της τουριστικής κοινότητας και της κοινωνίας ευρύτερα.

Μέσα από το Εργαστήριο συν-δημιουργείται υψηλής ποιότητας έρευνα η οποία διαχέεται στους φοιτητές και την κοινότητα με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Αποτελεί την κατάλληλη τεχνοδομή για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης της έρευνας στον τουριστικό τομέα μέσα από τη συνεργασία με όλο το τουριστικό κύκλωμα, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη δημιουργία εφαρμοσμένων πολιτικών.

Μέσω του Εργαστηρίου διενεργούνται δράσεις για την ακαδημαϊκή αριστεία των Καθηγητών όλων των βαθμίδων, ενισχύονται ερευνητικά εξειδικευμένες μελέτες των φοιτητών και των Καθηγητών, εκπονούνται ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, και οργανώνονται εξειδικευμένες επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια.

Το Εργαστήριο παρέχει έργα τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης και εκπαίδευσης σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς στον Τουρισμό στο Ελληνικό και στο Διεθνές Περιβάλλον. Επιδιώκει την εξωστρέφεια του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών μέσα από τη σύναψη ευρύτερων δράσεων συνεργασίας.

Ενδεικτικά γνωστικά αντικείμενα έρευνας του Εργαστηρίου είναι μεταξύ άλλων τα κάτωθι:

 • Στρατηγική και Πολιτική στον Τουρισμό.
 • Τουριστικό Μάρκετινγκ Προορισμών και Επιχειρήσεων.
 • Σύγχρονη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα στον Τουρισμό.
 • Αειφόρος Διαχείριση Προορισμών.
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στον Τουρισμό.
 • Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (Τουρισμός Υγείας, κ.ά.).
 • Επενδυτικές πολιτικές στον Τουρισμό (Leisure Real Estate, κ.ά.).
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός (Αειφόρα Παρατηρητήρια Τουρισμού, Δορυφόροι Λογαριασμοί, κ.ά.).
 • Ανάπτυξη και Λειτουργία Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμού.
 • Ανάλυση Διεθνών Τουριστικών Αγορών.
 • Αειφόρος Τουρισμός.
 • Προηγμένες Τεχνολογίες στον Τουρισμό.
 • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον τουρισμό (start up επιχειρήσεις, spin off ).
 • Διαχείριση Κινδύνου στον Τουρισμό.
 • Κοστολογικά, Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά ζητήματα στις Τουριστικές Επιχειρήσεις.
 • Νομικά ζητήματα στον τουρισμό.
 • Τουριστικά Αναπτυξιακά θέματα στον Τουρισμό.
 • Ποιότητα στον Τουρισμό.

Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου έχει οριστεί ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Σωτήριος Βαρελάς, ενώ μέλη του Ερευνητικού Εργαστηρίου είναι οι:

 • Επίκουρος Καθηγήτρια Χρύσα Αγαπητού
 • Επίκουρος Καθηγητής Σωτήριος Βαρελάς
 • Επίκουρος Καθηγήτρια Γεωργία Ζούνη
 • Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Καμπούρης
 • Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Κατσανάκης
 • Επίκουρος Καθηγήτρια Όλγα Σίσκου
 • Επίκουρος Καθηγήτρια Αλεξάνδρα – Παρασκευή Χυτήρη
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80,
18534, Πειραιάς

Γραμματεία

Γραφείο 111
(Κεντρικό κτίριο)

Τηλέφωνο

+30 210 414 2079
+30 210 414 2112

E-mail

ts-secr@unipi.gr

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80 στον Πειραιά, στους πρόποδες του Προφήτη Ηλία, ενώ η κεντρική είσοδος του Πανεπιστημίου βρίσκεται επί της οδού Δεληγιώργη.

Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται και αυτή στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου (1ος όροφος). Η Γραμματεία του Τμήματος εξυπηρετεί τους προπτυχιακούς φοιτητές κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από τις 11:30 – 14:00.