Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οργανωσης και Διοικησης Επιχειρησεων
Ενημερωθείτε για τα νέα του τμήματος:
linkedin icon   email icon  
Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

Email: ode-secr@unipi.gr

Τηλ: +30 210 414-2115, -2110, -2113

Όραμα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελεί η εδραίωσή του ως ένα από τα  κορυφαία Τμήματα ΟΔΕ, με διεθνή αναγνώριση, που θα ηγείται σε εθνικό επίπεδο στη διαμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων υψηλής κατάρτισης, καινοτομικής σκέψης και επιχειρηματικής ευφυίας.

Αποστολή

Αποστολή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι:

 1. H προώθηση της αριστείας στην εκπαίδευση και η αξιοποίηση της γνώσης, με στόχο τη διάπλαση επιστημόνων διοίκησης με αξίες.
 2. H ανάπτυξη και η υποστήριξη της έρευνας, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών προκλήσεων, καθώς και στην ανάπτυξη της καινοτομίας στη διοίκηση επιχειρήσεων.
 3. H διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιχειρηματικότητας.
 4. H ανάπτυξη διοικητικών στελεχών, με οργανωτικές, συμβουλευτικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, που είναι σε θέση να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
 5. H διάπλαση μελλοντικών ηγετών, ικανών να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας ή της διεθνούς κοινότητας.
 6. H προαγωγή της επαγγελματικής εξειδίκευσης και κατάρτισης, μέσω ευέλικτων, σύντομων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (είτε δια ζώσης, είτε εξ ’αποστάσεως).
 7. H προαγωγή της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας.

Στρατηγική

Στρατηγική Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Όλα τα μέλη του Τμήματος, στη βάση των διαχρονικών αξιών, που το Τμήμα υιοθετεί και πρεσβεύει, συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του. Σε εναρμόνιση με τη Στρατηγική του Ιδρύματος, οι στρατηγικοί άξονες και οι επιμέρους στόχοι του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Την παραγωγή, διάδοση και εφαρμογή γνώσης αιχμής και τη συνεχή προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, όλων των κύκλων, στις επιστημονικές εξελίξεις και στις ανάγκες της κοινωνίας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας. Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει:
  • Στη διάπλαση επιστημόνων με αξίες, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σύγχρονων ερευνητικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.
  • Στην ανάδειξη και διάχυση του επιτελούμενου έργου (εκπαιδευτικού, ερευνητικού, πολιτιστικού και κοινωνικού) στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην κοινωνία.
  • Στην ανάπτυξη και διεύρυνση των επιστημονικών πεδίων και των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα.
  • Στον εκσυγχρονισμό των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, σύμφωνα με τις νέες ερευνητικές τάσεις και τις εξελίξεις στους επιστημονικούς τομείς.
  • Στη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση του συγκριτικού πλεονεκτήματος του Τμήματος στην ανάπτυξη εφαρμοσμένης γνώσης στα επιστημονικά πεδία της Διοίκηση Επιχειρήσεων, του Μάνατζμεντ, του Μάρκετινγκ, της Παραγωγής, της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών.
  • Στην προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου και διεθνούς κύρους ακαδημαϊκού προσωπικού.
  • Στην παροχή κινήτρων για αναγνώριση και ενίσχυση της αριστείας. 
 • Την παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής παιδείας και εκπαίδευσης προς τους φοιτητές. Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει:
  • Στην ενσωμάτωση της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Στην προώθηση της αναλυτικής, συνθετικής, κριτικής και δημιουργικής σκέψης των φοιτητών/τριών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
  • Στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των φοιτητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων, με έμφαση στις Τ.Π.Ε. και στους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, για την αναβάθμιση της διδασκαλίας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην γνώση.
  • Στην ενίσχυση του ρόλου της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος για τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό).
  • Στην ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού επικαιροποίησης και αναβάθμισης των προγραμμάτων σπουδών, όλων των κύκλων, σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και τα διεθνή πρότυπα.
  • Στη ανάπτυξη ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών δράσεων (ΠΠΣ, ΠΜΣ, Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, Θερινά Σχολεία κ.α.) σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που θα προσελκύουν διεθνείς φοιτητές.
 • Την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ενίσχυση και την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και των φοιτητών/τριών του Τμήματος. Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει:
  • Στην ενίσχυση του ακαδημαϊκού και επιστημονικού προσωπικού.
  • Στην ενίσχυση του διοικητικού προσωπικού.
  • Στη διαμόρφωση κουλτούρας διαρκούς βελτίωσης γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ανάπτυξη μέσων προς το σκοπό αυτό.
  • Στην ενίσχυση του θεσμού του Συμβούλου-Καθηγητή.
  • Στην προσέλκυση οικονομικών πόρων για την υποστήριξη υποτροφιών και την οικονομική στήριξη φοιτητών.
  • Στην ενίσχυση του ρόλου της εσωτερικής αξιολόγησης, εμπλέκοντας ενεργά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και αξιοποιώντας τα αποτελέσματα ως μοχλό βελτίωσης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος.
 • Την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εντονότερη διασύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας με την παραγωγή. Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει:
  • Στην ανάπτυξη των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος και στην προσέλκυση νέου ερευνητικού δυναμικού.
  • Στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής έρευνας και στην αύξηση της ερευνητικής απόδοσης του Τμήματος.
  • Στην ενίσχυση των νέων ερευνητών, υποψηφίων διδακτόρων και μελών του διδακτικού προσωπικού για την παραγωγή ερευνητικού έργου υψηλών προδιαγραφών.
  • Στην προώθηση των ενδοτμηματικών και διατμηματικών ερευνητικών συνεργασιών.
  • Στην ενίσχυση ερευνητικών συνεργασιών με αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.
  • Στην ενίσχυση της συνεργασίας του Τμήματος με τους παραγωγικούς φορείς και στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.
  • Στη διάχυση των ερευνητικών επιτευγμάτων του Τμήματος.
 • Τη εξωστρέφεια και διεθνοποίηση, με επέκταση και εντατικοποίηση των διεθνών δικτυώσεων και των στρατηγικών συνεργασιών με ακαδημαϊκούς, και άλλους φορείς. Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει:
  • Στην ενίσχυση της προσέλκυσης φοιτητών/τριών υψηλού δυναμικού.
  • Στην ενίσχυση στρατηγικών συνεργασιών με ακαδημαϊκά Τμήματα διεθνούς βεληνεκούς.
  • Στην ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών/τριών με αξιοποίηση των δράσεων Erasmus(+).
  • Στην ανάπτυξη ξενόγλωσσων μαθημάτων για φοιτητές/τριες Erasmus(+) που προέρχονται από χώρες της ΕΕ.
  • Στην ανάπτυξη μιας δυναμικής κοινότητας αποφοίτων (alumni) του Τμήματος. 
 • Την αναβάθμιση και επέκταση υποδομών και υπηρεσιών για την επίτευξη ενός άρτιου υλικοτεχνικού περιβάλλοντος, καθώς και την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Τμήματος. Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει:
  • Στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του με στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικών και αποδοτικών υπηρεσιών.
  • Στην αξιοποίηση πρόσθετων πόρων για τη διασφάλιση της ευρωστίας του Τμήματος, μέσα από συνεργασίες, πρωτοβουλίες, εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. 
 • Την ισχυροποίηση της διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία και ενίσχυση του κοινωνικού αντίκτυπου της δράσης του Τμήματος. Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει:
  • Στην ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς και εθνικούς φορείς για τη μεταφορά γνώσης προς όφελος της αντιμετώπισης κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.
  • Στην ανάπτυξη ‘Γεφυρών Επιχειρηματικότητας’ με την τοπική επιχειρηματική και οικονομική κοινότητα.
  • Στην ανάπτυξη και υλοποίηση μιας ισχυρής επικοινωνιακής στρατηγικής.

Διασφάλιση Ποιότητας

«Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναγνωρίζει την Ποιότητα ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. Η κουλτούρα ποιότητας του Τμήματος εκδηλώνεται με τη δέσμευση του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών του, προς το σκοπό αυτό. Τα μέλη του Τμήματος εργάζονται και συνεργάζονται σύμφωνα με τις αξίες και τους στόχους του Τμήματος, ασπάζονται το Όραμα και την Αποστολή του, υιοθετούν κοινές πολιτικές και πρακτικές, και συμμετέχουν σε διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης».

Δήλωση Ποιότητας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων δεσμεύεται να διασφαλίζει την Ποιότητα σε όλες τις ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του, παρέχοντας σύγχρονα και ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών, εστιάζοντας στην καινοτομία και αξιοποιώντας την εφαρμοσμένη έρευνα. Το Τμήμα αναγνωρίζει επίσης τη συμβολή της Ποιότητας ως μέσου για την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στη γνώση, της εξωστρέφειας, της διεθνούς αναγνώρισης και της συνεργασίας με παραγωγικούς φορείς.

Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα εφαρμόζει Πολιτική Ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία, συνάδει με τον προσανατολισμό των προγραμμάτων σπουδών του, προωθεί την αποστολή του και υποστηρίζει την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει διαδικασίες ποιότητας για τη συνεχή βελτίωση των Προγραμμάτων Σπουδών του, της ερευνητικής του δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του, με στόχο την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού έργου και της γενικότερης λειτουργίας του.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος στοχεύει στην επίτευξη της Αποστολής και της Στρατηγικής του. Αναπόσπαστο μέρος αυτής αποτελούν οι διαδικασίες για την παροχή άριστης εκπαίδευσης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου έρευνας. Όλα τα μέλη του Τμήματος, στη βάση των διαχρονικών αξιών, που το Τμήμα υιοθετεί και πρεσβεύει, συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι προσηλωμένο στο να διασφαλίσει ότι οι στόχοι του επιτυγχάνονται. Η κουλτούρα ποιότητας του Τμήματος εκδηλώνεται με τη δέσμευση και τη συνεργασία του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του, καθώς και των φοιτητών του, προς το σκοπό αυτό.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος:

 1. πραγματοποιείται στη βάση διεθνών προτύπων ποιότητας,
 2. εναρμονίζεται με τη πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος και συντάσσεται με τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο,
 3. αναγνωρίζεται και υποστηρίζεται από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,
 4. εξειδικεύεται και παρακολουθείται μέσω συγκεκριμένης στοχοθεσίας.

Σκοπός της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας λειτουργίας και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Για την υλοποίηση και την εφαρμογή της, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες, που θα υποστηρίζουν:

 • τη διαμόρφωση κατάλληλης δομής και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας.
 • τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

Η διασφάλιση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος διενεργείται μέσω ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης, από τα μέλη της ΟΜΕΑ του Τμήματος, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Τα μέλη της ΟΜΕΑ, συμβάλλουν:

 1. Στην παρακολούθηση της εφαρμογής των στόχων ποιότητας.
 2. Στην εναρμόνιση της πολιτικής ποιότητας με τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, αλλά και του Ιδρύματος (όταν κριθεί απαραίτητο).
 3. Στη λήψη αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος
 4. Στην εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, σε περίπτωση που παρατηρηθεί απόκλιση από τους στόχους που έχουν τεθεί.
 5. Στη διεκπεραίωση της Εσωτερικής αξιολόγησης.

Μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας, το Τμήμα επιδιώκει να ανταποκρίνεται διαρκώς τόσο στις διεθνείς προκλήσεις εκπαιδευτικής αριστείας, όσο και στις προσδοκίες των φοιτητών, των αποφοίτων, του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του.

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων

Η αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων τους από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση του προγράμματος σπουδών και του διδακτικού έργου του Τμήματος. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολόγιου που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κάθε μαθήματος συμπληρώνεται από τους φοιτητές τις τελευταίες εβδομάδες του εκάστοτε εξαμήνου.  Δείτε αναλυτικά τα συγκεντρωτικά στατιστικά αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αξιολόγησης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) τα οποία αφορούν στα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, πατώντας εδώ.

Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών από Αποφοίτους

Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών διεξάγεται συχνά έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση της εμπειρίας των αποφοίτων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Δείτε την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται από το πρότυπο της ΕΘΑΑΕ και ακολουθούνται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επίσης, διασφαλίζει ότι οι επιδόσεις και οι ικανότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών (μαθησιακά αποτελέσματα) αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα επαγγελματικά προσόντα που απαιτεί η κοινωνία και η αγορά εργασίας. Τέλος, πιστοποιεί ότι το πρόγραμμα σπουδών ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στον ΕΧΑΕ.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κρίθηκε πως συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ (η οποία μετονομάστηκε σε ΕΘΑΑΕ) και έλαβε Πιστοποίηση για τέσσερα έτη από 14-11-2019 έως 13-11-2023.

Απόφαση Συμβουλίου Πιστοποίησης ΠΠΣ (ΑΔΙΠ)

Τελική Έκθεση Πιστοποίησης ΠΠΣ

Διοικητικά Όργανα

Πρόεδρος & Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων ανά διετία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Για τη διετία 2023-2025 Πρόεδρος του Tμήματος είναι ο Καθηγητής Δημήτριος Γεωργακέλλος και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Καθηγητής Παναγιώτης Αρτίκης.

Γενική Συνέλευση

Στη Γενική συνέλευση του Τμήματος μετέχουν:
α. όλα τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος.
β. εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 50% του ΔΕΠ.
γ. εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών σε ποσοστό 15% των μελών ΔΕΠ.
δ. εκπρόσωποι Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των μη διδακτόρων βοηθών, Επιστ. Συνεργατών και Επιμελητών σε ποσοστό 5% των μελών Δ.Ε.Π.

Επιτροπές

Ο Πρόεδρος του τμήματος ορίζει κάθε χρόνο μέλη ΔΕΠ που αποτελούν τις διάφορες επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με θέματα που αφορούν το Τμήμα έτσι, ώστε να τον επικουρούν στις εισηγήσεις του προς τη Γ. Σ. Τέτοιες επιτροπές είναι:

 • Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών.
 • Η Επιτροπή Φοιτητικών Υποθέσεων.
Γραμματέας

Γραμματέας του Τμήματος είναι η Κυριακή Σταυριανίδου.

Χαιρετισμός Προέδρου

Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς είμαστε υπερήφανοι που, για πάνω από 80 χρόνια, προσφέρουμε στην ελληνική κοινωνία στελέχη διοίκησης ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των συμπολιτών μας. Ως πρωτοπόροι στην έρευνα και εκπαίδευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, από το 1938 και μέσα από διάφορες μορφές και νομικά πρόσωπα, προετοιμάζουμε διευθυντικά στελέχη για πετυχημένη σταδιοδρομία μέσα στο γρήγορα εξελισσόμενο και έντονα ανταγωνιστικό, παγκόσμιο πλέον, επιχειρηματικό κλίμα. Το καινοτομικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας παρέχει στους αποφοίτους μας ισχυρά αναλυτικά θεμέλια στη Διοίκηση περιλαμβάνοντας μεγάλο αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν τις περιοχές της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Διοίκησης Παραγωγής, του Μάρκετινγκ, της Διοίκησης Προσωπικού, της Διαχείρισης Τεχνολογίας κ.ά. Το Τμήμα παρουσιάζει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που περιλαμβάνουν εξαιρετικό πανεπιστημιακό περιβάλλον με έμφαση στην ποιοτική διδασκαλία, τη συνεργασία και την επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο, την ανανέωση και ευελιξία μέσω των σύγχρονων εκπαιδευτικών μέσων και των νέων τρόπων διδασκαλίας και τη συνεχή αυτοαξιολόγηση. Όραμα μας αποτελεί η διαμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων υψηλής κατάρτισης, καινοτομικής σκέψης και επιχειρηματικής ευφυίας.

Καθηγητής Δημήτριος Γεωργακέλλος

Πρόεδρος του Τμήματος

Ερευνητικά εργαστήρια

Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η έρευνα στις θεματικές ενότητες που καλύπτει όπως η παραγωγή, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων για την υγεία, η οικονομική αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας μέσω ανάπτυξης μοντέλων ελαχιστοποίησης κόστους, κόστους αποτελεσματικότητας, επίπτωσης στον προϋπολογισμό κλπ., η κλινική και οικονομική επίπτωση ασθενειών, η σύνθεση δεδομένων αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας κ.α. Το αποτέλεσμα της έρευνας αναμένεται να είναι τόσο η δημιουργία επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά όσο και – μέσω εφαρμοσμένων μεθοδολογιών – η ενημέρωση της χάραξης πολιτικής που συνδέεται με την τεχνολογία στον τομέα της υγειονομικής φροντίδας, ώστε να βελτιώνεται η υιοθέτηση οικονομικά αποδοτικών νέων τεχνολογιών και παράλληλα να αποτρέπεται η υιοθέτηση τεχνολογιών αμφιβόλου αξίας για το σύστημα υγείας.

Διευθυντής: Καθηγητής κ. Δ. Γεωργακέλλος με θητεία από 26/04/23 έως 26/04/26.

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα στις θεματικές ενότητες που καλύπτει όπως ενδεικτικά είναι:
• Συστήματα παραγωγής
• Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επιχειρήσεων και οργανισμών,
• Πρότυπα συστήματα διοίκησης με έμφαση στην ποιότητα και το περιβάλλον,
• Ενεργειακά συστήματα, διαχείριση καινοτομίας κ.λπ.
Αποτέλεσμα της οποίας είναι η δημιουργία επιστη− μονικών δημοσιεύσεων των μελών του σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, και από την άλλη η εφαρμοσμένη έρευνα, αποτέλεσμα της οποίας είναι η βελτίωση της λειτουργίας, αλλά και της οικονομικής αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Διευθυντής: Καθηγητής κ. Π. Μαραβελάκης με θητεία από 26/04/23 έως 26/04/26.

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα στις θεματικές ενότητες που καλύπτει όπως η Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, οι Έρευνες Μάρκετινγκ και Αγορών, το Στρατηγικό Μάρκετινγκ και θέματα Διοίκησης Μάρκετινγκ. Το αποτέλεσμα της έρευνας αναμένεται να είναι τόσο η δημιουργία επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά όσο και – μέσω εφαρμοσμένων μεθοδολογιών − η βελτίωση της διαμόρφωσης και υλοποίησης καινοτομικών στρατηγικών Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επιπροσθέτως, η συλλογή και διάχυση σχετικών πληροφοριών (Αγορών και Αγοραστικής Συμπεριφοράς Καταναλωτών και Επιχειρήσεων) θα συμβάλει στην απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από τις επιχειρήσεις, μέσω της δημιουργίας διατηρήσιμης αξίας στους αγοραστές.

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Μ.Μ. Τσόγκας με θητεία από 26/04/23 έως 26/04/26

Σκοπός του Εργαστηρίου Λογιστικής και Ελέγχου είναι η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των σχετικών γνωστικών αντικειμένων με την παράλληλη πρακτική
εφαρμογή και ανάπτυξη των αντικειμένων αυτών στον ευρύτερο χώρο της οικονομίας με συνεργασίες με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Β. Ζήσης με θητεία από 26/04/23 έως 26/04/26.

Οι κύριοι σκοποί του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση γνώσης σε σύγχρονα θέματα Μάνατζμεντ.
2. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
3. Η ανάπτυξη ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
4. Η κάθε μορφής συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλ−λοδαπής που θεραπεύουν ίδια ή παρεμφερή γνωστικά αντικείμενα με αυτά του εργαστηρίου.
5. Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων εγνωσμένου κύρους.
6. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Διευθυντής: Καθηγητής κ. Μ. Σφακιανάκης με θητεία από 26/04/23 έως 26/04/26

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα στις θεματικές ενότητες που καλύπτει, αποτέλεσμα της οποίας είναι η δημιουργία επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, η συγγραφή βιβλίων και από την άλλη η εφαρμοσμένη έρευνα, αποτέλεσμα της οποίας είναι η βελτίωση της διαμόρφωσης και υλοποίησης στρατηγικών, αλλά και της οικονομικής αποτελεσματικότητας σε θέματα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Small and Medium Enterprises), Δημόσιου Τομέα (Public sector enterprises) και Νέων Μορφών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας όπως νεανική επιχειρηματικότητα (youth Entrepreneurship), κοινωνική επιχειρηματικότητα (social Entrepreneurship) και νεοφυείς επιχειρήσεις (Start−up enterprises), ενώ παράλληλα αποτελεί τον βασικό πυρήνα επίλυσης προβλημάτων διαμόρφωσης και υλοποίησης αποτελεσματικών πολιτικών ίδρυσης και ανάπτυξης της σύγχρονης επιχείρησης. Το Εργαστήριο συνδυάζει και ενοποιεί τις πολιτικές ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων του Δημόσιου Τομέα και τις νέες μορφές Επιχειρηματικότητας όπως νεανική επιχειρηματικότητα (youth Entrepreneurship), κοινωνική επιχειρηματικότητα (social Entrepreneurship) και νεοφυείς επιχειρήσεις (Start−up enterprises). Στόχος του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υψηλής επίδοσης, αύξησης της προστιθέμενης αξίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εδραίωση της αριστείας στην επιχειρηματικότητα των νέων και στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών. Το Εργαστήριο αναμένεται να συμβάλλει δημιουργικά στην ανάπτυξη και επιτυχή πορεία νέων καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στην υποστήριξη υφισταμένων, ως μοχλός για την μακρόπνοη ανάπτυξη της οικονομίας και την εξωστρέφεια των ελληνικών μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων. Οι τομείς, τα επιστημονικά πεδία και οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου θα είναι κυρίως η νεανική και κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και η ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων ανάπτυξης και εργαλείων για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του Δημόσιου Τομέα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δ. Κάμπης με θητεία από 26/04/23 έως 26/04/26.

Γενικά

Το Εργαστήριο Στρατηγικής, Οικονομικής, Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Επιχειρηματικότητας δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή ερευνητικού έργου σε θέματα στρατηγικού μάνατζμεντ (strategic management), επιχειρηματικών οικονομικών
(managerial economics), ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation), ενώ παράλληλα αποτελεί τον βασικό πυρήνα επιχειρηματικότητας επιλύοντας προβλήματα διαμόρφωσης και υλοποίησης στρατηγικών στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Θεμέλιο του Εργαστηρίου αποτελεί η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, στο πώς μέσα από τον ανταγωνισμό για επιβίωση και επικράτηση στο παρόν, θα τεθούν οι βάσεις για την επιτυχή πορεία στο μέλλον. Η πρόκληση αυτή είναι δύσκολη γιατί η αντιμετώπιση του παρόντος και η πορεία προς το μέλλον περιλαμβάνει επιλογές, που φέρνουν τα διευθυντικά στελέχη μιας επιχείρησης αντιμέτωπα με πολύπλοκες συναλλαγές, με πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους ομάδες ενδιαφερομένων (stakeholders) και που αφορούν το σύνολο των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η σύγκλιση των τεχνολογιών των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) του αυτοματισμού γραφείου (office automation) και των τηλεπικοινωνιών (telecommunications) στη μορφή της Πληροφοριακής Τεχνολογίας (Information Technology – IT), η διεισδυτική χρήση του Διαδικτύου και κατ’ επέκταση ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός μετέβαλε τον τρόπο εκτέλεσης των επιχειρηματικών διαδικασιών σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ακόμη, η ευρύτατα χρησιμοποίηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η ενσωμάτωση δηλαδή των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλα τα πεδία μιας επιχείρησης, με στόχο την πραγματοποίηση θεμελιωδών αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο αυτή λειτουργεί και δημιουργεί αξία για τους πελάτες της, καθώς και οι τεράστιες δυνατότητες που προκύπτουν από αυτή, έχουν μετατρέψει το σημερινό επιχειρηματικό τοπίο σε μία παγκόσμια δικτυωμένη κοινότητα.

Σκοπός του Εργαστηρίου

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα στις θεματικές ενότητες που καλύπτει, αποτέλεσμα της οποίας είναι η δημιουργία επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, και από την άλλη η εφαρμοσμένη έρευνα, αποτέλεσμα της οποίας είναι η βελτίωση της διαμόρφωσης και υλοποίησης στρατηγικών, αλλά και της οικονομικής αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και η χρησιμοποίηση των τεχνολογιών των Η/Υ και του Διαδικτύου για την απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από τις επιχειρήσεις, μέσω της δημιουργίας διατηρήσιμης αξίας στους αγοραστές.

Σημειώνεται ότι τα θέματα που άπτονται του Ψηφιακού Μετασχηματισμού χρησιμοποιούνται ως μοχλός για την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και οργανισμών επηρεάζοντας έτσι τη ζωή των ανθρώπων που κινούνται εντός και εκτός της επιχείρησης.

Διευθυντής:Καθηγητής κ. Ν. Γεωργόπουλος με θητεία από 26/04/23 έως 26/04/26.

Σκοπός του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής είναι η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των σχετικών γνωστικών αντικειμένων με την παράλληλη πρακτική εφαρμογή και ανάπτυξη των αντικειμένων αυτών στον ευρύτερο χώρο της οικονομίας με συνεργασίες με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Διευθυντής: Καθηγητής κ. Ν. Φίλιππας με θητεία από 26/04/23 έως 26/04/26.

Ερευνητικές Δημοσιεύσεις

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΩΝ: 12.205

 • Artikis, P.G., Diamantopoulou, L., Papanastasopoulos, G.A. (2022). New insights on the asset growth anomaly: evidence from Europe*, European Journal of Finance, 28(18), pp. 1867–1891.
 • Artikis, P.G., Kampouris, C.G. (2022). Is intrinsic value priced in the cross section of stock returns?, Cogent Economics and Finance, 10(1), 2098607.
 • Artikis, P.G., Diamantopoulou, L., Papanastasopoulos, G.A., Sorros, J.N. (2022). Asset growth and stock returns in european equity markets: Implications of investment and accounting distortions, Journal of Corporate Finance, 73, 102193.
 • Tampakoudis, I., Nerantzidis, M., Artikis, P., Kiosses, N. (2022). The effect of board size on shareholder value: Evidence from bank mergers and acquisitions, European Management Journal, 40(6), pp. 883–894.
 •  Koutoupis, A.G., Belesis, N.D., Kampouris, C.G. (2022). Did COVID-19 Affect the Financial Performance and Risk of International Shipping Companies?, International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 13(2), pp..
 • Koutoupis, A.G., Belesis, N.D., Kampouris, C.G. (2022). TAX AND COVID-19 PANDEMIC EFFECTS ON THE FINANCIAL PERFORMANCE AND RISK OF THE HOTEL INDUSTRY, Corporate and Business Strategy Review, 3(2), pp. 125–137.
 • Sorros, J., Lois, P., Charitou, M., Karagiorgos, A.T., Belesis, N. (2022). Improving competitiveness in education institutes – ABC’s neglected potential, Competitiveness Review, 32(3), pp. 302–325.
 • Belesis, N.D., Kampouris, C.G., Karagiorgos, A.Th. (2022). The Effect of COVID-19 on the Value Relevance of European Firms’ Financial Statements, International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 14(1), pp. 91–911.
 • Skamnia, E., Economou, P., Bersimis, S., …Politis, A., Alexopoulos, P. (2022). Hot spot identification method based on Andrews curves: an application on the COVID-19 crisis effects on caregiver distress in neurocognitive disorder, Journal of Applied Statistics.
 • Bersimis, S., Chakraborti, S., Rakitzis, A.C. (2022). Pattern detection in phase I monitoring using runs-based tests, Communications in Statistics: Simulation and Computation.
 • Bersimis, S., Sachlas, A. (2022). Surveilling public health through statistical process monitoring: A literature review and a unified framework, Communications in Statistics Case Studies Data Analysis and Applications, 8(3), pp. 515–543.
 • Bersimis, S., Sgora, A., Psarakis, S. (2022). A robust meta-method for interpreting the out-of-control signal of multivariate control charts using artificial neural networks, Quality and Reliability Engineering International, 38(1), pp. 30–63.
 • Bouranta, N., Psomas, E., Antony, J. (2022). Human factors involved in lean management: a systematic literature review, Total Quality Management and Business Excellence, 33(9-10), pp. 1113–1145.
 • Dimitrantzou, C., Psomas, E., Bouranta, N., Kafetzopoulos, D. (2022). The role of organisational culture in total quality management adoption and cost of quality, Total Quality Management and Business Excellence, 33(15-16), pp. 1718–1736.
 • Bouranta, N., Psomas, E., Casolani, N., Jaca, C., Liberatore, L. (2022). Consumers’ food safety perceptions in three Mediterranean countries, New Medit, 2022(4).
 • Psomas, E., Keramida, E., Bouranta, N. (2022). Practical implications of Lean, Six Sigma and Lean Six Sigma in the public administration sector: a systematic literature review, International Journal of Lean Six Sigma, 13(6), pp. 1277–1307.
 • Kitsou, S.P., Koutsoukis, N.S., Chountalas, P., Rachaniotis, N.P. (2022). International Passenger Traffic at the Hellenic Airports: Impact of the COVID-19 Pandemic and Mid-Term Forecasting, Aerospace, 9(3), 143.
 • Pappa, E., Didaskalou, E., Kontogeorgis, G., Filos, I. (2022). STRATEGIC MANAGEMENT OF TOURISM SUSTAINABILITY THROUGH THE GREEK STAKEHOLDERS’ PERSPECTIVE ON THE IMPACTS OF EVENTS: THE CASE OF PATRAS’ CARNIVAL, Greece, WIT Transactions on Ecology and the Environment, 256(2022), pp. 85–95.
 • Papadakis, M.-N., Kopanaki, E. (2022). Innovative Maritime Operations Management Using Blockchain Technology & Standardization, Journal of ICT Standardization, 10(4), pp. 469–508. 
 • Kopanaki, E. (2022). Conceptualizing Supply Chain Resilience: The Role of Complex IT Infrastructures, Systems, 10(2), 35.
 • Stroumpoulis, A., Kopanaki, E. (2022). Theoretical Perspectives on Sustainable Supply Chain Management and Digital Transformation: A Literature Review and a Conceptual Framework, Sustainability (Switzerland), 14(8), 4862.
 • Stroumpoulis, A., Kopanaki, E., Varelas, S. (2022). ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS IN SMART TOURISM: A RESOURCE-BASED VIEW APPROACH, WIT Transactions on Ecology and the Environment, 256(2022), pp. 99–108.
 • Maragkos, K.E., Maravelakis, P.E. (2022). Extracting Primary Emotions and Topics from the Al-Hayat Media Centre Magazine Publications, Using Topic Modelling and Lexicon-Based Approaches, Social Science Computer Review.
 • Perdikis, T., Psarakis, S., Castagliola, P., …Maravelakis, P.E., Rakitzis, A.C. (2022). An EWMA sign chart for dispersion with exact run length properties, Journal of Statistical Computation and Simulation.
 • Maravelakis, P.E., Rakitzis, A.C., Castagliola, P. (2022). Exponentially weighed moving average charts for monitoring zero-inflated proportions with applications in health care, Statistical Methods in Medical Research, 31(5), pp. 959–977.
 • Tsionas, M.G., Philippas, D., Philippas, N. (2022). Multivariate stochastic volatility for herding detection: Evidence from the energy sector, Energy Economics, 109, 105964.
 • Lykoudi, D.M., Zouni, G., Tsogas, M.M. (2022). Self-love emotion as a novel type of love for tourism destinations, Tourism Geographies, 24(2-3), pp. 390–411.
 • Kyriakou, M., Tsogas, M. (2022). Revisiting the Neglected Role of Targeting Strategy in Firm’s Performance: An Abstract, Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science, pp. 595–596.
 • Kyriakou, M., Tsogas, M. (2022). International Expansion Alternatives: A Modeling Approach, Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science, pp. 337–348.
 • Chatzopoulou, E., Tsogas, M.M., Kyriakou, M. (2022). Retail atmospherics in times of disruption: a PLS modeling approach of the role of emotions in a pharmacy environment, International Journal of Retail and Distribution Management, 50(2), pp. 158–182.
 • Artikis, P.G., Diamantopoulou, L., Papanastasopoulos, G.A. (2021). New insights on the asset growth anomaly: evidence from Europe, European Journal of Finance.
 • Molaris, V.A., Triantafyllopoulos, K., Papadakis, G., Economou, P., Bersimis, S. (2021). The Effect of COVID-19 on minor dry bulk shipping: A Bayesian time series and a neural networks approach, Communications in Statistics Case Studies Data Analysis and Applications, 7(4), pp. 624–638.
 • Karvela, P., Kopanaki, E.Georgopoulos, N. (2021). Challenges and opportunities of cloud adoption in supply chain management: A swot analysis model, Journal of System and Management Sciences, 11(3), pp. 215–234.
 • Varelas, S., Karvela, P., Georgopoulos, N. (2021). The impact of information technology and sustainable strategies in hotel branding, evidence from the greek environment, Sustainability (Switzerland).
 • Sorros, J., Lois, P., Charitou, M., Karagiorgos, A.T., Belesis, N. (2021). Improving competitiveness in education institutes – ABC’s neglected potential, Competitiveness Review.
 • Zisis, V. (2021). Start-up Firms and Discretion Over Deferment of Disclosure: An ex Ante and an ex Post Perspective, Accounting in Europe, 18(3), pp. 295–324.
 • Zisis, V., Naoum, V.-C. (2021). Sticky cost theory and firm’s evolution, Applied Economics Letters.
 • Wu, S., Castagliola, P., Rakitzis, A.C., Maravelakis, P.E. (2021). Design of attribute EWMA type control charts with reliable run length performance, Communications in Statistics: Simulation and Computation.
 • Perdikis, T., Psarakis, S., Castagliola, P., Rakitzis, A.C., Maravelakis, P.E. (2021). The EWMA sign chart revisited: performance and alternatives without and with ties, Journal of Applied Statistics.
 • Perdikis, T., Psarakis, S., Castagliola, P., Maravelakis, P.E. (2021). An EWMA signed ranks control chart with reliable run length performances, Quality and Reliability Engineering International, 37(3), pp. 1266–1284.
 • Alevizakos, V., Koukouvinos, C., Maravelakis, P.E. (2021). The use of control charts to monitor air plane accidents of the hellenic air force, Revstat Statistical Journal, 19(2), pp. 187–206.
 • Maragos, E.K., Maravelakis, P.E., Linardis, A.I. (2021). A DEA evaluation of the successful implementation of HEALTH2020 policies, Socio-Economic Planning Sciences, 76, 100968.
 • Costopoulou, C., Ntaliani, M., Ntalianis, F. (2021). Evolution of e-participation in Greek local government, Information Polity, 26(3), pp. 311–325.
 • Ntalianis, F., Dyer, L. (2021). Balanced psychological contracts in the small business: The five factor model at work, Personality and Individual Differences, 178, 110819.
 • Naoum, V.-C., Papanastasopoulos, G.A. (2021). The implications of cash flows for future earnings and stock returns within profit and loss firms, International Journal of Finance and Economics, 26(2), pp. 2927–2945.
 • Chatzopoulou, E., Tsogas, M.M., Kyriakou, M. (2021). Retail atmospherics in times of disruption: a PLS modeling approach of the role of emotions in a pharmacy environment, International Journal of Retail and Distribution Management.
 • Stroumpoulis, A., Kopanaki, E., Karaganis, G. (2021). Examining the relationship between information systems, sustainable scm, and competitive advantage, Sustainability (Switzerland), 13(21), 11715.
 • Albayrak, T., Caber, M., Sigala, M. (2021). A quality measurement proposal for corporate social network sites: the case of hotel Facebook page, Current Issues in Tourism, 24(20), pp. 2955–2970.
 • Sigala, M., Steriopoulos, E. (2021). Does emotional engagement matter in dark tourism? Implications drawn from a reflective approach, Journal of Heritage Tourism, 16(4), pp. 412–432.
 • Bagherzadeh, S., Shokouhyar, S., Jahani, H., Sigala, M. (2021). A generalizable sentiment analysis method for creating a hotel dictionary: using big data on TripAdvisor hotel reviews, Journal of Hospitality and Tourism Technology, 12(2), pp. 210–238.
 • Sarwar, A., Muhammad, L., Sigala, M. (2021). Unraveling the complex nexus of punitive supervision and deviant work behaviors: findings and implications from hospitality employees in Pakistan, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 33(5), pp. 1437–1460,
 • Kim, J., Park, J., Kim, S., Lee, D.C., Sigala, M. (2021). COVID-19 Restrictions and Variety Seeking in Travel Choices and Actions: The Moderating Effects of Previous Experience and Crowding, Journal of Travel Research.
 • Sigala, M., Nilsson, E. (2021). Innovating the Restaurant Industry: The Gamification of Business Models and Customer Experiences, Gamification for Tourism, pp. 100–117.
 • Sigala, M., Kumar, S., Donthu, N., Sureka, R., Joshi, Y. (2021). A bibliometric overview of the Journal of Hospitality and Tourism Management: Research contributions and influence, Journal of Hospitality and Tourism Management, 47, pp. 273–288.
 • Sigala, M. (2021). Rethinking of Tourism and Hospitality Education When Nothing Is Normal: Restart, Recover, or Rebuild, Journal of Hospitality and Tourism Research, 45(5), pp. 920–923.
 • Ye, E.M., Du, J.T., Hansen, P., … Sigala, M., Huang, S.S. (2021). Understanding roles in collaborative information behaviour: a case of Chinese group travelling, Information Processing and Management, 58(4), 102581.
 • Koo, C., Xiang, Z., Gretzel, U., Sigala, M. (2021). Artificial intelligence (AI) and robotics in travel, hospitality and leisure, Electronic Markets, 31(3), pp. 473–476.
 • Utkarsh, Sigala, M. (2021). A bibliometric review of research on COVID-19 and tourism: Reflections for moving forward, Tourism Management Perspectives, 40, 100912.
 • Junaid, I., Sigala, M., Banchit, A. (2021). Implementing community-based tourism (CBT): Lessons learnt and implications by involving students in a CBT project in Laelae Island, Indonesia, Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 29, 100295.
 • Bouranta, N., Psomas, E., Antony, J. (2021). Human factors involved in lean management: a systematic literature review, Total Quality Management and Business Excellence.
 • Dimitrantzou, C., Psomas, E., Bouranta, N., Kafetzopoulos, D. (2021). The role of organisational culture in total quality management adoption and cost of quality, Total Quality Management and Business Excellence.
 • Belesis, N.Sorros, J., Karagiorgos, A. (2020). Financial Market Data Versus Accounting Data: Which Better Explains Stock Returns?, International Advances in Economic Research, 26(1), pp. 59–72.
 • Bersimis, S., Triantafyllopoulos, K. (2020). Dynamic Non-parametric Monitoring of Air-Pollution, Methodology and Computing in Applied Probability, 22(4), pp. 1457–1479.
 • Bartzis, G., Bersimis, S. (2020). Performance comparisons of bivariate dispersion control charts, Communications in Statistics Case Studies Data Analysis and Applications, 6(1), pp. 69–85.
 • Bouranta, N. (2020). Does transformational leadership influence TQM practices? A comparison analysis between manufacturing and service firms, TQM Journal, 33(3), pp. 706–728.
 • Bouranta, N., Psomas, E., Antony, J. (2020). Findings of quality management studies in primary and secondary education: a systematic literature review, TQM Journal, 33(3), pp. 729–769.
 • Tsirkas, K., Chytiri, A.-P., Bouranta, N. (2020). The gap in soft skills perceptions: a dyadic analysis, Education and Training, 62(4), pp. 357–377.
 • Fafaliou, I., Chountalas, P., Manousakis, I. (2020). Civil servants’ work performance in the context of less effective appraisal systems: An exploratory study for Greece, International Journal of Public Sector Performance Management, 6(4), pp. 467–487.
 • Chountalas, P.T., Magoutas, A.I., Zografaki, E. (2020). The heterogeneous implementation of ISO 9001 in service-oriented organizations, TQM Journal, 32(1), pp. 56–77.
 • Kokkina, D., Chountalas, P.T., Magoutas, A.Ι. (2020). Key antecedents and consequences of employee engagement: Empirical evidence from iso 9001 certified organizations operating in the ict sector, Quality – Access to Success, 21(179), pp. 59–71.
 • Anninos, L.N., Chytiri, A.P., Chytiris, L. (2020). The magnificent “I” in business education: evidence from Greece, Journal of Applied Research in Higher Education, 12(2), pp. 250–270.
 • Tachmitzaki, E.V., Didaskalou, E.A.Georgakellos, D.A. (2020). Energy management practices’ determinants in Greek enterprises, Sustainability (Switzerland), 12(1), 133.
 • Dede, D., Didaskalou, E., Bersimis, S.Georgakellos, D. (2020). A statistical framework for assessing environmental performance of quality wine production, Sustainability (Switzerland), 12(24), pp. 1–16, 10246.
 • Vlahakis, G., Kopanaki, E., Apostolou, D. (2020). Proactive decision making in supply chain procurement, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 30(1), pp. 28–50.
 • Nearchou, A.C., Giannikos, I.C., Lagodimos, A.G. (2020). Multisite and multishift personnel planning with set-up costs, IMA Journal of Management Mathematics, 31(1), pp. 5–31.
 • Christou, I.T., Skouri, K., Lagodimos, A.G. (2020). Fast evaluation of a periodic review inventory policy, Computers and Industrial Engineering, 144, 106389.
 • Nguyen, H.D., Tran, K.P., Celano, G., Maravelakis, P.E., Castagliola, P. (2020). On the effect of the measurement error on Shewhart t and EWMA t control charts, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 107(9-10), pp. 4317–4332.
 • Yfantis, V., Ntalianis, K., Ntalianis, F. (2020). Exploring the Implementation of Artificial Intelligence in the Public Sector: Welcome to the Clerkless Public Offices, Applications in Education, Advances in Engineering Education, 17, pp. 76–79.
 • Papanastasopoulos, G. (2020). Percent accruals and the accrual anomaly: evidence from the UK, Accounting Forum, 44(3), pp. 287–310.
 • Philippas, D., Philippas, N., Tziogkidis, P., Rjiba, H. (2020). Signal-herding in cryptocurrencies, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 65, 101191.
 • Philippas, N.D., Avdoulas, C. (2020). Financial literacy and financial well-being among generation-Z university students: Evidence from Greece, European Journal of Finance, 26(4-5), pp. 360–381.
 • Donthu, N., Kumar, S., Ranaweera, C., Sigala, M., Sureka, R. (2020). Journal of Service Theory and Practice at age 30: past, present and future contributions to service research, Journal of Service Theory and Practice, 31(3), pp. 265–295.
 • Goh, E., Sigala, M. (2020). Integrating Information & Communication Technologies (ICT) into classroom instruction: teaching tips for hospitality educators from a diffusion of innovation approach, Journal of Teaching in Travel and Tourism, 20(2), pp. 156–165.
 • Kalargyrou, V., Trivellas, P., Sigala, M. (2020). Guests’ stereotyping and quality evaluations of service delivered by employees with disabilities: does service failure matter?, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 25(7), pp. 735–752.
 • Fong, L.H.N., Gursoy, D., Sigala, M. (2020). Experimental research in tourism, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 25(7), pp. 707–709.
 • Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research, Journal of Business Research, 117, pp. 312–321.
 • Tham, A., Sigala, M. (2020). Road block(chain): bit(coin)s for tourism sustainable development goals?, Journal of Hospitality and Tourism Technology, 11(2), pp. 203–222.
 • Lykoudi, D.M., Zouni, G., Tsogas, M.M. (2020). Self-love emotion as a novel type of love for tourism destinations, Tourism Geographies.
 • Kalafatis, S.P., Blankson, C., Boatswain, M.L., Tsogas, M.H. (2020). Preference for action: regulatory mode in B2B positioning decision-making, Journal of Business and Industrial Marketing, 35(12), pp. 2111–2125.
 • Artikis, P.G.Papanastasopoulos, G.A. (2019). Asymmetries in the persistence and pricing of cash flows: Evidence from the United Kingdom, Journal of Economic Asymmetries, 19, e00113.
 • Sachlas, A., Bersimis, S., Psarakis, S. (2019). Risk-Adjusted Control Charts: Theory, Methods, and Applications in Health, Statistics in Biosciences, 11(3), pp. 630–658.
 • Bouranta, N., Tsampra, M., Sklavos, G. (2019). Digital Practices of Greek Small Entrepreneurship: Social Media and Self-Employment, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 297–311.
 • Bouranta, N., Psomas, E., Vouzas, F. (2019). The effect of service recovery on customer loyalty: the role of perceived food safety, International Journal of Quality and Service Sciences, 11(1), pp. 69–86.
 • Bouranta, N., Psomas, E., Suárez-Barraza, M.F., Jaca, C. (2019). The key factors of total quality management in the service sector: a cross-cultural study, Benchmarking, 26(3), pp. 893–921.
 • Karakasnaki, M., Psomas, E., Bouranta, N. (2019). The interrelationships among organizational culture and service quality under different levels of competitive intensity: An application in the shipping industry, International Journal of Quality and Service Sciences, 11(2), pp. 217–234.
 • Konstantakos, P.C., Chountalas, P.T., Magoutas, A.I. (2019). The contemporary landscape of asset management systems, Quality – Access to Success, 20(169), pp. 10–17.
 • Chountala, V., Chountalas, P., Magoutas, A., Mavragani, E. (2019). The cultural route of Hercules: Mapping the tourist’s perspective, International Journal of Tourism Policy, 9(2), pp. 131–154.
 • Chountalas, P.T., Tepaskoualos, F.A. (2019). Selective integration of management systems: a case study in the construction industry, TQM Journal, 31(1), pp. 12–27.
 • Chountalas, P.T., Lagodimos, A.G. (2019). Paradigms in business process management specifications: a critical overview, Business Process Management Journal, 25(5), pp. 1040–1069.
 • Krommyda, I.-P., Skouri, K., Lagodimos, A.G. (2019). A unified EOQ model with financial constraints and market tolerance, Applied Mathematical Modelling, 65, pp. 89–105.
 • Konstantaras, I., Skouri, K., Lagodimos, A.G. (2019). EOQ with independent endogenous supply disruptions, Omega (United Kingdom), 83, pp. 96–106.
 • Castagliola, P., Tran, K.P., Celano, G., Rakitzis, A.C., Maravelakis, P.E. (2019). An EWMA-type sign chart with exact run length properties, Journal of Quality Technology, 2019, 51(1), pp. 51–63.
 • Maravelakis, P.E., Castagliola, P., Khoo, M.B.C. (2019). Run length properties of run rules EWMA chart using integral equations, Quality Technology and Quantitative Management, 2019, 16(2), pp. 129–139.
 • Castagliola, P., Figueiredo, F.O., Maravelakis, P.E. (2019). The cusum median chart for known and estimated parameters, Revstat Statistical Journal, 17(3), pp. 345–370.
 • Costopoulou, C., Ntaliani, M., Ntalianis, F. (2019). An analysis of social media usage in winery businesses, Advances in Science, Technology and Engineering Systems, 4(4), pp. 380–387.
 • Costopoulou, C., Ntaliani, M., Ntalianis, F. (2019). Social media in Greek and German wineries websites, 2018 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2018, 8633596.
 • Costopoulou, C., Ntaliani, M., Ntalianis, F. (2019). CSR in food and beverage industry: The Greek case, 2018 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2018, 8633591.
 • Papanastasopoulos, G.A. (2019). Bloated balance sheets and stock returns: Asymmetries between profit and loss firms, Economics and Business Letters, 8(1), pp. 53–61.
 • Katsonis, N., Sfakianakis, M., Myloni, B., Theoharis, D. (2019). E-marketing and BPA coordination on business strategy, International Journal of Internet Marketing and Advertising, 2019, 13(2), pp. 155–169.
 • Sigala, M., Toni, M., Renzi, M.F., Pietro, L.D., Mugion, R.G. (2019). Gamification in Airbnb: Benefits and risks, e-Review of Tourism Research, 16(2-3), pp. 24–32.
 • Ye, E.M., Du, J.T., Ashman, H., …Huang, S., Sigala, M. (2019). “Active followers”: An emerging role of information behaviour among group holiday makers, Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 56(1), pp. 829–831.
 • Sigala, M. (2019). The transformational power of wine tourism experiences: The socio-cultural profile of wine tourism in south Australia, Social Sustainability in the Global Wine Industry: Concepts and Cases, pp. 57–73.
 • Sigala, M. (2019). The bright and the dark sides of social media in tourism experiences, tourists’ behavior, and well-being, Handbook of Globalisation and Tourism, pp. 247–259.
 • Ye, E.M., Du, J.T., Hansen, P., … Sigala, M., Huang, S. (2019). Young Chinese tourists’ motivations to engage in collaborative information behaviour for group holidays, Proceedings of the 23rd Pacific Asia Conference on Information Systems: Secure ICT Platform for the 4th Industrial Revolution, PACIS 2019.
 • Sigala, M., Beer, A., Hodgson, L., O’Connor, A. (2019). Big data for measuring the impact of tourism economic development programmes: A process and quality criteria framework for using big data, Big Data and Innovation in Tourism, Travel, and Hospitality: Managerial Approaches, Techniques, and Applications, pp. 57–73.
 • Sigala, M., Rahimi, R., Thelwall, M. (2019). Big data and innovation in tourism, travel, and hospitality: Managerial approaches, techniques, and applications, Big Data and Innovation in Tourism, Travel, and Hospitality: Managerial Approaches, Techniques, and Applications, pp. 1–223.
 • Sigala, M. (2019). A market approach to social value co-creation: Findings and implications from “Mageires” the social restaurant, Marketing Theory, 19(1), pp. 27–45.
 • Šegota, T., Sigala, M., Gretzel, U., …Hardcastle, J., Rakić, T. (2019). Editorial, International Journal of Tourism Cities, 5(2), pp. 109–124.
 • Ivanov, S., Gretzel, U., Berezina, K., Sigala, M., Webster, C. (2019). Progress on robotics in hospitality and tourism: a review of the literature, Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(4), pp. 489–521.
 • Zouni, G., Tsogas, M.M.H., Lykoudi, D.M. (2019). Customer value-encounter satisfaction-overall satisfaction: Examining the relationship in tourism destinations, International Journal of Services, Economics and Management, 10(4), pp. 357–379.
 • Bersimis, S., Sgora, A., Psarakis, S. (2018). The application of multivariate statistical process monitoring in non-industrial processes, Quality Technology and Quantitative Management, 15(4), pp. 526–549.
 • Bersimis, S., Sachlas, A., Papaioannou, T. (2018). Monitoring Phase II Comparative Clinical Trials with Two Endpoints and Penalty for Adverse Events, Methodology and Computing in Applied Probability, 20(2), pp. 719–738.
 • Karvounidis, T., Chimos, K., Bersimis, S., Douligeris, C. (2018). Factors, issues and interdependencies in the incorporation of a Web 2.0 based learning environment in higher education, Education and Information Technologies, 23(2), pp. 935–955.
 • Bersimis, S., Sachlas, A., Chakraborti, S. (2018). A sequential test for assessing observed agreement between raters, Biometrical Journal, 60(1), pp. 128–145.
 • Chrysikopoulos, S., Chountalas, P. (2018). Integrating energy and environmental management systems to enable facilities to qualify for carbon funds, Energy and Environment, 29(6), pp. 938–956.
 • Lagodimos, A.G., Skouri, K., Christou, I.T., Chountalas, P.T. (2018). The discrete-time EOQ model: Solution and implications, European Journal of Operational Research, 266(1), pp. 112–121.
 • Didaskalou, E. (2018). Conceptual modeling as an approach to designing a sustainable tourism development learning programme, WIT Transactions on Ecology and the Environment, 227, pp. 269–277.
 • Fousteris, A.E., Didaskalou, E.A.Tsogas, M.H.Georgakellos, D.A. (2018). The environmental strategy of businesses as an option under recession in Greece, Sustainability (Switzerland), 10(12), 4399.
 • Kopanaki, E., Karvela, P., Georgopoulos, N. (2018). From traditional interorganisational systems to cloud-based solutions: The impact on supply chain flexibility, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 28(4), pp. 334–353.
 • Vlahakis, G., Apostolou, D., Kopanaki, E. (2018). Enabling situation awareness with supply chain event management, Expert Systems with Applications, 93, pp. 86–103.
 • Rakitzis, A.C., Castagliola, P., Maravelakis, P.E. (2018). Cumulative sum control charts for monitoring geometrically inflated Poisson processes: An application to infectious disease counts data, Statistical Methods in Medical Research, 27(2), pp. 622–641.
 • Economou, F., Hassapis, C., Philippas, N. (2018). Investors’ fear and herding in the stock market, Applied Economics, 50(34-35), pp. 3654–3663.
 • Katsonis, N., Sfakianakis, M., Myloni, B. (2018). Strategic development and business process automation networks in Greek tele-companies, Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 11(1), pp. 40–52.
 • Sigala, M. (2018). Market formation in the sharing economy: Findings and implications from the sub-economies of Airbnb, New Economic Windows, (9783319619668), pp. 159–174.
 • Sigala, M. (2018). New technologies in tourism: From multi-disciplinary to anti-disciplinary advances and trajectories, Tourism Management Perspectives, 25, pp. 151–155.
 • Sultan, P., Wong, H.Y., Sigala, M. (2018). Segmenting the Australian organic food consumer market, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 30(1), pp. 163–181.
 • Tussyadiah, I.P., Sigala, M. (2018). Shareable tourism: tourism marketing in the sharing economy, Journal of Travel and Tourism Marketing, 35(1), pp. 1–4.
 • Sigala, M. (2018). Scarecrows: An art exhibition at domaine sigalas inspiring transformational wine tourism experiences, Management and Marketing of Wine Tourism Business: Theory, Practice, and Cases, pp. 313–343.
 • Sigala, M., Robinson, R.N.S. (2018). Introduction: The evolution of wine tourism business management, Management and Marketing of Wine Tourism Business: Theory, Practice, and Cases, pp. 1–21.
 • Sigala, M. (2018). Evaluating UberVINO as an e-Intermediary in the wine tourism industry: Findings from Adelaide, Management and Marketing of Wine Tourism Business: Theory, Practice, and Cases, pp. 177–206.
 • Sigala, M. (2018). Wine tourists with children: A constrained-based approach for untapping a latent wine tourism market segment, Management and Marketing of Wine Tourism Business: Theory, Practice, and Cases, pp. 101–126.
 • Sigala, M. (2018). Capturing the market: Marketing, distribution and promotion, Management and Marketing of Wine Tourism Business: Theory, Practice, and Cases, pp. 135–138.
 • Sigala, M., Haller, C. (2018). The impact of social media on the behavior of wine tourists: A typology of power sources, Management and Marketing of Wine Tourism Business: Theory, Practice, and Cases, pp. 139–154.
 • Sigala, M. (2018). Experience management in wine tourism: Design and differentiation, Management and Marketing of Wine Tourism Business: Theory, Practice, and Cases, 237–240.
 • Sigala, M., Robinson, R.N.S. (2018). Management and marketing of wine tourism business: Theory, practice, and cases, Management and Marketing of Wine Tourism Business: Theory, Practice, and Cases, pp. 1–388.
 • Sigala, M. (2018). The synergy of wine and culture: The case of ariousios wine, Greece, Management and Marketing of Wine Tourism Business: Theory, Practice, and Cases, pp. 295–312.
 • Robinson, R.N.S., Sigala, M. (2018). Epilogue: An ecosystems framework for studying Wine Tourism-Actors, Co-creation Processes, experiences and outcomes, Management and Marketing of Wine Tourism Business: Theory, Practice, and Cases, pp. 375–381.
 • Sigala, M. (2018). Winey Kids: Promoting wine tourism to people with children, Management and Marketing of Wine Tourism Business: Theory, Practice, and Cases, pp. 127–134.
 • Sigala, M. (2018). Implementing social customer relationship management: A process framework and implications in tourism and hospitality, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(7), pp. 2698–2726.
 • Bersimis, S., Sgora, A., Psarakis, S. (2017). Methods for interpreting the out-of-control signal of multivariate control charts: A comparison study, Quality and Reliability Engineering International, 33(8), pp. 2295–2326.
 • Bersimis, S., Sachlas, A., Sparks, R. (2017). Performance Monitoring and Competence Assessment in Health Services, Methodology and Computing in Applied Probability, 19(4), pp. 1169–1190.
 • Bersimis, S., Sachlas, A., Castagliola, P. (2017). Controlling Bivariate Categorical Processes using Scan Rules, Methodology and Computing in Applied Probability, 19(4), pp. 1135–1149.
 • Bersimis, S., Economou, P. (2017). The use of length-biased distributions in statistical monitoring, Australian and New Zealand Journal of Statistics, 59(2), pp. 155–167.
 • Bersimis, S., Sachlas, A., Bagos, P.G. (2017). Discriminating membrane proteins using the joint distribution of length sums of success and failure runs, Statistical Methods and Applications, 26(2), pp. 251–272.
 • Tepaskoualos, F., Chountalas, P. (2017). Implementing an integrated health, safety, and environmental management system: The case of a construction company, International Journal for Quality Research, 11(4), pp. 733–752.
 • Agapitou, C., Bersimis, S., Georgakellos, D. (2017). Appraisal of CRM implementation as business strategy option in times of recession: The role of perceived value and benefits, International Journal of Business Science and Applied Management, 12(2), pp. 18–31.
 • Bersimis, S., Degiannakis, S., Georgakellos, D. (2017). Real-time monitoring of carbon monoxide using value-at-risk measure and control charting, Journal of Applied Statistics, 44(1), pp. 89–108.
 • Vougioukli, A.Z., Didaskalou, E.Georgakellos, D. (2017). Financial appraisal of small hydro-power considering the cradle-to-grave environmental cost: A case from Greece, Energies, 10(4), 430.
 • Krommyda, I.P., Skouri, K., Lagodimos, A.G. (2017). An EOQ model with partial backorders under financial constraints and market tolerance, Proceedings of the 14th International Symposium on Operational Research, SOR 2017, 2017-September, pp. 415–422.
 • Lagodimos, A.G., Skouri, K., Christou, I.T. (2017). Global optimization of two-echelon serial chains with replenishment costs, IMA Journal of Management Mathematics, 28(2), pp. 205–233.
 • Costopoulou, C., Ntalianis, F., Ntaliani, M., Karetsos, S., Gkoutzioupa, E. (2017). e-Participation provision and demand analysis for greek municipalities, Communications in Computer and Information Science, 792, pp. 3–14.
 • Battistelli, A., Galletta, M., Odoardi, C., Núñez, J., Ntalianis, F. (2017). Proposal for a version of MWMS across Mediterranean countries a validation study in Greece, Italy, and Spain, European Journal of Psychological Assessment, pp. 104–115.
 • Constantinou, G., Karali, A., Papanastasopoulos, G. (2017). Asset growth and the cross-section of stock returns: evidence from Greek listed firms, Management Decision, 55(5), pp. 826–841.
 • Papanastasopoulos, G. (2017). Accrual anomaly and corporate financing activities, Finance Research Letters, 20, pp. 125–129.
 • Papanastasopoulos, G., Thomakos, D. (2017). Managerial discretion, net operating assets and the cross-section of stock returns: Evidence from European countries, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 47, pp. 188–210.
 • Papanastasopoulos, G.A. (2017). Asset growth anomaly in Europe: Do profits and losses matter?, Economics Letters, 156, pp. 106–109.
 • Economou, F., Hassapis, C., Philippas, N., Tsionas, M. (2017). Foreign Direct Investment Determinants in OECD and Developing Countries, Review of Development Economics, 21(3), pp. 527–542.
 • Kunz, W., Aksoy, L., Bart, Y., … Sigala M., Diaz, D., Theodoulidis, B. (2017). Customer engagement in a Big Data world, Journal of Services Marketing, 31(2), pp. 161–171.
 • Sigala, M. (2017). Social media applications for co-creating customer value and experience, Advances in Social Media for Travel, Tourism and Hospitality: New Perspectives, Practice and Cases, pp. 7–11.
 • Sigala, M., Gretzel, U. (2017). Advances in social media for travel, tourism and hospitality: New perspectives, practice and cases, Advances in Social Media for Travel, Tourism and Hospitality: New Perspectives, Practice and Cases, pp. 1–329.
 • Gretzel, U., Sigala, M. (2017). Conclusion, Advances in Social Media for Travel, Tourism and Hospitality: New Perspectives, Practice and Cases, pp. 322–326.
 • Di Pietro, L., Mugion, R.G., Renzi, M.F., Toni, M., Sigala, M. (2017). Have social networks changed travellers’ waiting experience?: An exploratory study on the airport sector, Advances in Social Media for Travel, Tourism and Hospitality: New Perspectives, Practice and Cases, pp. 224–236.
 • Sigala, M. (2017). Value co-destruction in service ecosystems: Findings from tripadvisor, Advances in Social Media for Travel, Tourism and Hospitality: New Perspectives, Practice and Cases, pp. 26–40.
 • Sigala, M., Gretzel, U. (2017). Introduction, Advances in Social Media for Travel, Tourism and Hospitality: New Perspectives, Practice and Cases, 1–5.
 • Sigala, M. (2017). Social media, knowledge management, market research, business intelligence, social media analytics, Advances in Social Media for Travel, Tourism and Hospitality: New Perspectives, Practice and Cases, pp. 237–242.
 • Symeonaki, E., Papoutsidakis, M., Tseles, D., Sigala, M. (2017). Post-implementation evaluation of a University Management Information System (UMIS), Proceedings – 2016 3rd International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry, MCSI 2016, pp. 14–19, 7815114.
 • Sigala, M. (2017). Collaborative commerce in tourism: implications for research and industry, Current Issues in Tourism, 20(4), pp. 346–355.
 • Papoutsidakis, M., Sigala, M., Simeonaki, E., Tseles, D. (2017). Innovative IT system for material management in warehouses, AIP Conference Proceedings, 1872, 020010.
 • Sorros, J., Karagiorgos, A., Mpelesis, N. (2017). Adoption of Activity-Based Costing: A Survey of the Education Sector of Greece, Review of Development Economics, 21(3), pp. 527–542.
 • Apergis, N., Artikis, P.G. (2016). Foreign Exchange Risk, Equity Risk Factors and Economic Growth, Atlantic Economic Journal, 44(4), pp. 425–445.
 • Artikis, P.G.Papanastasopoulos, G.A. (2016). Implications of the cash component of earnings for earnings persistence and stock returns, British Accounting Review, 48(2), pp. 117–133.
 • Artikis, P.G., Alexopoulos, M.G. (2016). Economic Value – Added (EVA): A review of the theoretical and empirical literature, International Journal of Applied Business and Economic Research, 14(10), pp. 7203–7217.
 • Triantafyllopoulos, K., Bersimis, S. (2016). Phase II control charts for autocorrelated processes, Quality Technology and Quantitative Management, 13(1), pp. 88–108.
 • Georgakellos, D.A. (2016). Life Cycle Analysis as a Management Tool in Environmental Systems, An Integrated Approach to Environmental Management, pp. 441–463.
 • Castagliola, P., Maravelakis, P.E., Figueiredo, F.O. (2016). The EWMA median chart with estimated parameters, IIE Transactions (Institute of Industrial Engineers), 48(1), pp. 66–74.
 • Rakitzis, A.C., Castagliola, P., Maravelakis, P.E. (2016). CUSUM Control Charts for the Monitoring of Zero-inflated Binomial Processes, Quality and Reliability Engineering International, 32(2), pp. 465–483.
 • Rakitzis, A.C., Castagliola, P., Maravelakis, P.E. (2016). A two-parameter general inflated Poisson distribution: Properties and applications, Statistical Methodology, 29, pp. 32–50.
 • Maravelakis, P.E. (2016). Process capability indices for data following the Poisson or binomial distribution, Quality Technology and Quantitative Management, 13(2), pp. 197–206.
 • Rakitzis, A.C., Castagliola, P., Maravelakis, P.E. (2016). On the Modelling and Monitoring of General Inflated Poisson Processes, Quality and Reliability Engineering International, 32(5), pp. 1837–1851.
 • Khoo, M.B.C., Castagliola, P., Liew, J.Y., Teoh, W.L., Maravelakis, P.E. (2016). A Study on EWMA charts with runs rules—the Markov chain approach, Communications in Statistics – Theory and Methods, 45(14), pp. 4156–4180.
 • Papanastasopoulos, G.A., Tsalas, A.I., Thomakos, D.D. (2016). The accrual anomaly in the Greek stock market, Investment Management and Financial Innovations, pp. 322–333.
 • Katsonis, N., Sfakianakis, M. (2016). Business process automation in Greek telecommunications companies and marketing strategies, International Journal of Electronic Customer Relationship Management, 10(1), pp. 2–13.
 • Katsonis, N., Anastasopoulos, G., Sfakianakis, M. (2016). Management strategies and marketing operations in Greek tele-companies, International Journal of Electronic Marketing and Retailing, 7(4), pp. 335–345.
 • Sigala, M. (2016). Introduction to Part 1, Social Media in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases, pp. 7–10.
 • Sigala, M., Christou, E., Gretzel, U. (2016). Introduction, Social Media in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases, pp. 1–3.
 • Sigala, M., Chalkiti, K. (2016). Knowledge management and Web 2.0: Preliminary findings from the Greek tourism industry, Social Media in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases, pp. 261–280.
 • Sigala, M. (2016). Web 2.0 and customer involvement in new service development: A framework, cases and implications in tourism, Social Media in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases, pp. 25–37.
 • Sigala, M., Christou, E., Gretzel, U. (2016). Social media in travel, tourism and hospitality: Theory, practice and cases, Social Media in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases, pp. 1–316.
 • Sigala, M. (2016). Introduction to Part 4, Social Media in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases, pp. 257–259.
 • Altinay, L., Sigala, M., Waligo, V. (2016). Social value creation through tourism enterprise, Tourism Management, pp. 404–417.
 • Sigala, M. (2016). Learning with the market: A market approach and framework for developing social entrepreneurship in tourism and hospitality, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(6), pp. 1245–1286.

Υποβολή Άρθρων

Σχετικά με την υποβολή άρθρων στο περιοδικό energies-Special Issue: Sustainable Production and Environmentally Responsible Consumption II (Guest Editor Prof. Dr. Dimitrios A. Georgakellos) πατήστε εδώ.

Πρόσκληση υποβολής άρθρων για τον Επιστημονικό Τόμο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Λεωνίδα Χυτήρη. Για την ανακοίνωση αναλυτικά πατήστε εδώSample Document.

Πρόσκληση υποβολής άρθρων για τον Επιστημονικό Τόμο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Ιωάννη Σώρρου. Για την ανακοίνωση αναλυτικά πατήστε εδώ. Για τις οδηγίες συγγραφής άρθρων πατήστε εδώSample Document.

Καλώς ήρθατε στο Δίκτυο Αποφοίτων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ευελπιστούμε στην ανάπτυξη ενός κοινού φυσικού και συμβολικού χώρου για τις/τους Απόφοιτες/Αποφοίτους του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ένα κοινό χώρο που αποσκοπεί στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με το Τμήμα μας και το Πανεπιστήμιο, τη βέλτιστη αλληλοϋποστήριξη σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο, την καλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τον κόσμο των επιχειρήσεων, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων.

Γίνετε μέλη στην επίσημη ομάδα μας στο Linkedin για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του δικτύου μας!

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει, προ 15 ετών τουλάχιστον στο πρόγραμμα σπουδών ως μάθημα επιλογής τα «Πρακτικά Μαθήματα» (3 + 3 πιστωτικές μονάδες, μαθήματα ελεύθερης επιλογής). 

Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του 3ου και 4ου έτους, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους, να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση με βασικό σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι φοιτητές θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Στο πρόγραμμα εντάσσονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου και αν υπάρξουν κενές θέσεις οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου. Αν οι προσφερόμενες θέσεις από το ΕΣΠΑ είναι λιγότερες από τις αιτήσεις των φοιτητών του 8ου ή και του 6ου εξαμήνου, τότε η επιλογή γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

 1. αριθμός μαθημάτων (Α.Μ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 70%) 
 2. ξένες γλώσσες (Ξ.Γ)  (συντελεστής βαρύτητας 10%) 
 3. μέσος όρος (Μ.Ο) βαθμολογίας μαθημάτων ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 20%)    

Για κάθε φοιτητή προκύπτει ένα τελικό αποτέλεσμα το οποίο παρουσιάζεται σε λίστα κατάταξης επιτυχόντων – επιλαχόντων. Εντός 3 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται στους φοιτητές δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 3 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα και η λίστα των συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.     

Τα πρακτικά μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε συνεργαζόμενους με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς φορείς υποδοχής. Σε περίπτωση που κάποιος / α φοιτητής / τρια επιλέξει να εργαστεί σε φορέα υποδοχής της επιλογής του/της, θα πρέπει (αφού εγκριθεί η αίτησή του/της για πρακτική άσκηση) να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Καθηγητή και κατόπιν έγκρισης να προωθήσει στον φορέα υποδοχής την πρόταση συνεργασίας για πρακτική άσκηση.    

Επειδή η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητη η εγγραφή των φοιτητών και των φορέων υποδοχής (εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται κάθε φορά) στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Φοιτητών ΑΕΙ “ΑΤΛΑΣ” καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα της πρακτικής άσκησης E Praktiki. Ο φορέας υποδοχής αναρτά τις θέσεις πρακτικής άσκησης και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος κάνει τις αντιστοιχίσεις των θέσεων με τους φοιτητές.     

Μετά από απασχόληση 2 τουλάχιστον μηνών, ο φοιτητής υποβάλλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το παρουσιολόγιο και το έντυπο αξιολόγησης συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον άμεσο προϊστάμενό του ή και τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του οργανισμού στον οποίο απασχολήθηκε. Στη συνέχεια ο Καθηγητής με βάση τα παραπάνω έγγραφα καταχωρεί το βαθμό. Η επιτυχία σε αυτό το αντικείμενο πιστώνεται με δύο μαθήματα επιλογής από τα 14 που οφείλει να πάρει ο φοιτητής/η φοιτήτρια. Η πρακτική άσκηση μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά. Ο φοιτητής/Η φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα πρακτικά μαθήματα στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους που θα γίνει η πρακτική άσκηση.   

Η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αναπληρωτής Καθηγητής Μ. Τσόγκας – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε. Διδασκάλου

( mtsogas@unipi.gr, +30 210 414 2211) – ( edidask@unipi.gr, +30 210 414 2254)    

 

Πληροφορίες-επικοινωνία: 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 
praktiki.unipi.gr | τηλ. 2104142640 | email: praktiki-ode@unipi.gr 

Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων προετοιμάζει τους φοιτητές του για να εργασθούν κυρίως σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Όμως, η ποικιλία των εξειδικευμένων περιοχών που καλύπτει, παρέχει ένα ευρύ πεδίο για πιθανότητες σταδιοδρομίας. Οι κυριότερες δυνατότητες απασχολήσεως, όχι απαραίτητα με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας, βρίσκονται στους ακόλουθους τομείς:

 • Βιομηχανία.
 • Υπηρεσίες, διάφορες.
 • Τράπεζες.
 • Εμπορικές επιχειρήσεις.
 • Αυτοαπασχόληση.
 • Δημόσια Διοίκηση.
 • Τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Μεταφορικές επιχειρήσεις.

Επίσης, η συγκεκριμένη εκπαίδευση των αποφοίτων μας τους βοηθά να απασχολούνται σε τομείς όπου γίνεται χειρισμός πολύπλοκων πληροφοριών και όπου οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων μερών και των οικονομικών ιδρυμάτων είναι ανάγκη να αναλύονται σοβαρά. Και βέβαια, εκεί όπου η λήψη αποφάσεων βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις παραγόντων εθνικού και διεθνούς επιπέδου.

Ειδικότερα, τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι:

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Γραφεία συμβούλων και έρευνας της αγοράς.
 • Τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
 • Ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών.
 • Ενώσεις, επιμελητήρια, συνεταιρισμοί.
 • Εκδόσεις οικονομικής και παρόμοιας φύσεως, κ.λπ.
 • Διεθνείς οργανισμοί πάσης φύσεως.

Η κατάρτιση των αποφοίτων μας τους καθιστά ακόμη ικανούς να εργασθούν ως:

 • Επαγγελματίες λογιστές.
 • Ορκωτοί λογιστές ή ελεγκτές.
 • Οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων.
 • Υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών και ως διευθυντές προσωπικού τέτοιων οργανισμών και επιχειρήσεων.
 • Εκκαθαριστές ή διαιτητές επιχειρήσεων.
 • Ερευνητές, κ.λπ.

Η παιδεία των αποφοίτων μας τους στηρίζει να απασχοληθούν με επιτυχία, όπως ήδη αναφέραμε, σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, όπου η κατανόηση της νομοθεσίας και ο σεβασμός των νόμων καθώς και η αίσθηση της διαφάνειας πρέπει να συνδυάζονται με την ανάγκη για αποτελεσματικότητα. Τους καθιστά επίσης ικανούς να χειρίζονται με ευχέρεια τις σχέσεις εθνικών και διεθνών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν:

 • Διεθνή ιδρύματα και οργανισμούς.
 • Κεντρικές και περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες.
 • Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία και άλλες μονάδες υγείας.
 • Πολιτισμικά κέντρα και υπηρεσίες.
 • Μη κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς οργανισμούς.
 • Επιχειρήσεις που παρέχουν κτηματομεσιτικές υπηρεσίες και γενικότερα επενδυτικές επιχειρήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Εκπαίδευση (ως καθηγητές οικονομικών και συναφών μαθημάτων).

Προπτυχιακές Σπουδές

Με γνώμονα το γενικό στόχο του Τμήματος, το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει:

 • Να μεταδώσει τις γνώσεις των αρχών, των θεωριών και των προβλημάτων της διοίκησης των οικονομικών μονάδων στα πλαίσια μιας ευρείας πανεπιστημιακής μόρφωσης.
 • Να μυήσει στις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη λήψη σωστών διοικητικών αποφάσεων.
 • Να μεταδώσει την τέχνη της αποτελεσματικής διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων για την επίτευξη των παραγωγικών στόχων.
 • Να διδάξει τη μεθοδολογία της επιστημονικής μελέτης, έρευνας και ανάλυσης πολύπλοκων διοικητικών προβλημάτων.
 • Να υπογραμμίσει στους φοιτητές την κοινωνική διάσταση κάθε διοικητικού προβλήματος και απόφασης.
 • Να προετοιμάσει κατάλληλα τους φοιτητές εκεί-νους που φιλοδοξούν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακά επίπεδα σπουδών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η φοίτηση στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διαρκεί 4 χρόνια. Κάθε έτος διαιρείται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και το θερινό. Συνολικά τα ακαδημαϊκά εξάμηνα είναι 8.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 36 μαθήματα κορμού και γύρω στα 49 επιλογής από τα οποία ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει 10. Διδάσκεται επίσης υποχρεωτικά μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά) που καλύπτει τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών.

Το σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου είναι 50 (ΥΠΟΧ=36, ΕΠΙΛ=10, ΑΓΓΛΙΚΑ=4). Η επιτυχής εξέταση για τα Αγγλικά είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου χωρίς να υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου. Τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών αρχίζουν από το 5ο εξάμηνο και για την περάτωση των σπουδών τους οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί σε:

 • Τρεις (3) βασικές επιλογές
 • Τέσσερα (4) μαθήματα από μία και μόνο κατεύθυνση από τις τρεις (3) κατευθύνσεις:
  • Κατεύθυνση Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Παράγοντα
  • Κατεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Παραγωγής
 • Τρεις (3) ελεύθερες επιλογές

Σημειώνεται ότι: 

 • Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα Ξ.Γ. Αγγλικά στα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα.
 • Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν στη διάρκεια των σπουδών τους μέχρι δύο (2) μαθήματα επιλογής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μία (1) στη χειμερινή περίοδο και μία (1) στην εαρινή, η οποία μπορεί να δηλωθεί είτε στην κατεύθυνση είτε στις ελεύθερες επιλογής (Ε.Ε.)
 • Ιδιαίτερα στο μάθημα Εφαρμογές Η/Υ ΙΙ, εκτός της υποχρεώσεως για άσκηση 40 εργαστηριακών ωρών, θα τίθεται και βαθμός. Ο βαθμός αυτός, εφόσον είναι προβιβάσιμος, θα προστίθεται στον προβιβάσιμο βαθμό του μαθήματος. Εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να τεθεί βαθμός στις Εφαρμογές Η/Υ ΙΙ εφόσον δεν ασκηθεί ο ενδιαφερόμενος φοιτητής για 40 ώρες. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν επιτυχή εξέταση σε 50 μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου τους.
 • Φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 5ο και 6ο εξάμηνο μπορούν να επανεξετασθούν σε δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα των προηγουμένων 4 ή 5 εξαμήνων.
 • Φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 7ο και 8ο εξάμηνο μπορούν να επανεξετασθούν συνολικά σε έξι (6) (υποχρεωτικά και επιλογής) μαθήματα εάν δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος επανεξέτασης.
 • Δύναται σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος οι φοιτητές να εξετάζονται σε όλες τις εξεταστικές περιόδους τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εδώ.

Για να δείτε τον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 πατήστε εδώ.

Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 επιλέξτε εδώ.
(Τελευταία ενημέρωση: 26/09/2023)

Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023 επιλέξτε εδώ.
(Τελευταία ενημέρωση: 11/05/2023)

 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση:26/07/2023)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση:02/03/2023)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση:19/05/2022)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2021)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 01/06/2020)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 28/03/2019)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 10/02/2018)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 08/02/2017)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 22/04/2016)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 24/03/2015)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2014)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 26/04/2013)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 22/12/2023)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Φεβρουαρίου – Μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 22/12/2023)

Για να δείτε τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών πατήστε εδώ.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 τα διδακτικά συγγράμματα παρέχονται μέσω του ΕΥΔΟΞΟΣ, μία ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων με σκοπό την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας. Κάθε εξάμηνο οι φοιτητές δηλώνουν στην Υπηρεσία το επιθυμητό για κάθε μάθημα σύγγραμμα.

Για την είσοδό σας στην Υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ πατήστε εδώ.

Τα διδακτικά συγγράμματα τα οποία  μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές του Τμήματος βρίσκονται στις παρακάτω καταστάσεις:

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς στεγάζεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου και διαθέτει περισσότερους από 55.000 τόμους βιβλίων, 180 τίτλους εντύπων ξενόγλωσσων περιοδικών και 165 ελληνικών περιοδικών. Επίσης, παρέχει πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση σε περισσότερα από 6.000 επιστημονικά περιοδικά μέσω του Ελληνικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link. Τα επιστημονικά περιοδικά και τα βιβλία καλύπτουν κυρίως τους τομείς ενδιαφέροντος των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Στη συλλογή συμπεριλαμβάνονται διάφορες εκδόσεις ιδιωτικών και δημοσίων οργανισμών με αναφορές και στατιστικά στοιχεία, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό σε CD ROM και DVD, τα οποία εμπλουτίζονται διαρκώς.

Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο των χρηστών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου έχουν όλοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, τα Μέλη Δ.Ε.Π. και το Τεχνικό και Ερευνητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου. Οι βασικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης είναι:

 • Παροχή υπηρεσιών δανεισμού και διαδανεισμού
 • Καθοδήγηση και παροχή βιβλιογραφικής πληροφορίας στους χρήστες
 • Διαχείριση των παραγγελιών έντυπου και μη υλικού
 • Θεματική επεξεργασία και ταξινόμηση υλικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
 • Πρόσβαση σε υλικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεκμηρίωσης
 • Υπηρεσίες συνεργασίας με άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες μέσω του Δικτύου «Ερμής».

Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) έχει ως στόχο να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου αναφορικά με την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το Κέντρο Η/Υ, μεταξύ άλλων υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία των Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου, τα οποία είναι εξοπλισμένα με ικανό αριθμό προσωπικών υπολογιστών για την ενίσχυση της πρακτική εξάσκησης των φοιτητών.

 

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ΚεΔΔ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναπτύσσει και υποστηρίζει τη δικτυακή και τηλεπικοινωνιακή υποδομή του Πανεπιστημίου και παρέχει σύγχρονες δικτυακές υπηρεσίες και προηγμένες εφαρμογές τηλεματικής, με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου.

Φοιτητική Μέριμνα

Σίτιση

Από το Μάρτιο του 1987 λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το Φοιτητικό Εστιατόριο, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο της οδού Τσαμαδού 78 και στο οποίο σιτίζονται οι δικαιούμενοι δωρεάν σίτιση φοιτητές. Σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση των φοιτητών εκδίδει το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.


Υποτροφίες Επίδοσης

Οι Υποτροφίες Επίδοσης χορηγούνται σε προπτυχιακούς φοιτητές με κριτήριο την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας. Πλήρη υποτροφία επίδοσης λαμβάνουν οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι των οποίων και τα δηλούμενα οικογενειακά εισοδήματα είναι απολύτως ίσα. Οι υπόλοιποι ισοβαθμήσαντες λαμβάνουν τιμητικό τίτλο. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.


Φοιτητικά Εισιτήρια

Για λόγους διευκόλυνσης των μετακινήσεων των φοιτητών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς παρέχεται έκπτωση στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου. Η έκπτωση αυτή παρέχεται στο δικαιούχο φοιτητή για όλο το ακαδημαϊκό έτος και για τόσα έτη όσα απαιτούνται για την κανονική διάρκεια των σπουδών του, προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη. Σε όσους δικαιούνται μειωμένη τιμή εισιτηρίου χορηγείται Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (Δ.Ε.Ε.) που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δε δικαιούνται φοιτητικού εισιτηρίου οι φοιτητές που προέρχονται από κατάταξη ως πτυχιούχοι άλλων ΑΕΙ για την απόκτηση επιπλέον πτυχίου. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

Διεθνής Ακαδημαϊκή Συνεργασία και Προγράμματα Ανταλλαγών

Διεθνής Σχέσεις και Ακαδημαϊκή Συνεργασία

Στις διεθνείς δραστηριότητες του Πανεπιστημίου περιλαμβάνονται ακαδημαϊκές ανταλλαγές του εκπαιδευτικού προσωπικού και των φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαπανεπιστημιακών συμφωνιών με διεθνή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Οι δραστηριότητες αυτές επιτρέπουν στα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού, να αναπτύσσουν επαφές με συναδέλφους τους στο διεθνή χώρο, να ανανεώνουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο γνωστικό τους πεδίο και να συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών και σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Επίσης, οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας και να παρακολουθούν μαθήματα για ένα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα σε άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μέσω του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS. Οι ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες και βαθμοί από το Πανεπιστήμιο υποδοχής μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο προέλευσης στα πλαίσια συμφωνιών αμοιβαίας αποδοχής. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ERASMUS δίνονται από το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων στο τηλ.: 210-4142170.

 

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Οι δραστηριότητες του ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και ΣTAδιοδρομίας) απευθύνονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους αποφοίτους. Ο κεντρικός στόχος είναι να προσφέρει στους φοιτητές, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και, παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

α) Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ως στόχο την πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του Πανεπιστημίου για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, παρέχοντας καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν τις σπουδές και τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία τους, όπως:

 • Πληροφόρηση σχετικά με μεταπτυχιακές σπουδές και για χορηγούμενες υποτροφίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αναζήτησης εργασίας, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και συνέντευξης πρόσληψης.
 • Προβολή νέων θέσεων εργασίας και διοργάνωση Ημερίδων Σταδιοδρομίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων.


β) Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Μέσω της ΜΚΕ ενθαρρύνεται η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων, μέσω της οργάνωσης εκθέσεων για την επιλογή καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών σχεδίων.

Οι επιμέρους στόχοι των παρεμβάσεων για την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό.
 • Ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
 • Ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης.
 • Παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων.
 • Υποστήριξη για την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων ή την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.
 • Προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.


γ) Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Επιμέρους στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι:

 • Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή/και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση.
 • Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
 • Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η εξοικείωση των φοιτητών της Ανώτατης Εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα.
 • Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων.
 • Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία.
 • Η ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Συμβουλευτικό Κέντρο

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς απευθύνεται στους φοιτητές με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής εντός και εκτός του Ακαδημαϊκού χώρου.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο παρέχει:

 • Ατομική συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη (με αυστηρή τήρηση του απορρήτου) για τη λήψη αποφάσεων και την αντιμετώπιση δυσκολιών της καθημερινής προσωπικής, οικογενειακής και ακαδημαϊκής, ζωής.
 • Ομαδική Συμβουλευτική σε θέματα, όπως: επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις, άγχους και τρόπων αντιμετώπισής του, σχέσεων των δύο φύλων, αυτοανάλυση και αυτοέλεγχος της συμπεριφοράς.
 • Σεμινάρια Πληροφόρησης και Απόκτησης Ειδικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε θέματα όπως: τεχνικές αποτελεσματικής μελέτης, μέθοδοι συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών, ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, αποτελεσματική διαχείριση ακαδημαϊκού χρόνου, ομαδική συμπεριφορά, ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας.
 • Δίκτυο Εθελοντών Βοηθών Φοιτητών για τη διευκόλυνση φοιτητών με ειδικές ανάγκες.

Η μετακίνηση των φοιτητών γίνεται μόνο μέσω των διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και ισχύουν για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Υπεύθυνοι για τις διμερείς συμφωνίες με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι ένας ή περισσότεροι καθηγητές (ακαδημαϊκοί συντονιστές) σε κάθε Τμήμα. Η επιλογή των φοιτητών που πρόκειται να μετακινηθούν γίνεται από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο και αφορά όλο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο). Οι φοιτητές μπορούν να πληροφορηθούν τα ονόματα των Ακαδημαϊκών Συντονιστών του Τμήματός τους στους οποίους πρέπει να απευθύνονται και τα Πανεπιστήμια προς τα οποία μπορούν να μετακινηθούν από το σχετικό κατάλογο που είναι αναρτημένος στο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου.

Εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής, οι ακαδημαϊκοί συντονιστές που είναι υπεύθυνοι για τις διμερείς συμφωνίες θέτουν και επιπλέον κριτήρια τα οποία πρέπει να δημοσιοποιούν στις ανακοινώσεις-προκηρύξεις θέσεων που θα αναρτήσουν. Οι φοιτητές προκειμένου να επιλέξουν το Πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμούν να μετακινηθούν πρέπει αρχικά να κάνουν αίτηση προς τους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές και να βρουν πληροφορίες για το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο. Στις ιστοσελίδες όλων των Πανεπιστημίων, εκεί όπου γίνεται αναφορά στις Διεθνείς Σχέσεις και ειδικότερα στο πρόγραμμα Erasmus+, υπάρχουν οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής, το πρόγραμμα σπουδών, τη διάρκεια των εξαμήνων, τη δυνατότητα στέγασης και για άλλα πρακτικά θέματα που είναι απαραίτητα για τους εξερχόμενους φοιτητές. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να συμβουλεύονται τους πληροφοριακούς φακέλους των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων από το αρχείο που τηρείται στο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου κατά τις ώρες κοινού, Τρίτη έως Πέμπτη, 10.00 – 12.00.

Επιπλέον, το πρόγραμμα Erasmus+, δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές και πρόσφατα απόφοιτους του Πανεπιστημίου Πειραιώς να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση σε Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με στόχο την ευκαιρία απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε διεθνές περιβάλλον.

Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και να πληροφορηθείτε για το πρόγραμμα Erasmus+ πατήστε ΕΔΩ.

Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει, προ 15 ετών τουλάχιστον στο πρόγραμμα σπουδών ως μάθημα επιλογής τα «Πρακτικά Μαθήματα» (3 + 3 πιστωτικές μονάδες, μαθήματα ελεύθερης επιλογής). 

Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του 3ου και 4ου έτους, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους, να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση με βασικό σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι φοιτητές θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Στο πρόγραμμα εντάσσονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου και αν υπάρξουν κενές θέσεις οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου. Αν οι προσφερόμενες θέσεις από το ΕΣΠΑ είναι λιγότερες από τις αιτήσεις των φοιτητών του 8ου ή και του 6ου εξαμήνου, τότε η επιλογή γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

 1. αριθμός μαθημάτων (Α.Μ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 70%) 
 2. ξένες γλώσσες (Ξ.Γ)  (συντελεστής βαρύτητας 10%) 
 3. μέσος όρος (Μ.Ο) βαθμολογίας μαθημάτων ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 20%)    

Για κάθε φοιτητή προκύπτει ένα τελικό αποτέλεσμα το οποίο παρουσιάζεται σε λίστα κατάταξης επιτυχόντων – επιλαχόντων. Εντός 3 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται στους φοιτητές δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 3 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα και η λίστα των συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.     

Τα πρακτικά μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε συνεργαζόμενους με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς φορείς υποδοχής. Σε περίπτωση που κάποιος / α φοιτητής / τρια επιλέξει να εργαστεί σε φορέα υποδοχής της επιλογής του/της, θα πρέπει (αφού εγκριθεί η αίτησή του/της για πρακτική άσκηση) να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Καθηγητή και κατόπιν έγκρισης να προωθήσει στον φορέα υποδοχής την πρόταση συνεργασίας για πρακτική άσκηση.    

Επειδή η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητη η εγγραφή των φοιτητών και των φορέων υποδοχής (εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται κάθε φορά) στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Φοιτητών ΑΕΙ “ΑΤΛΑΣ” καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα της πρακτικής άσκησης E Praktiki. Ο φορέας υποδοχής αναρτά τις θέσεις πρακτικής άσκησης και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος κάνει τις αντιστοιχίσεις των θέσεων με τους φοιτητές.     

Μετά από απασχόληση 2 τουλάχιστον μηνών, ο φοιτητής υποβάλλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το παρουσιολόγιο και το έντυπο αξιολόγησης συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον άμεσο προϊστάμενό του ή και τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του οργανισμού στον οποίο απασχολήθηκε. Στη συνέχεια ο Καθηγητής με βάση τα παραπάνω έγγραφα καταχωρεί το βαθμό. Η επιτυχία σε αυτό το αντικείμενο πιστώνεται με δύο μαθήματα επιλογής από τα 14 που οφείλει να πάρει ο φοιτητής/η φοιτήτρια. Η πρακτική άσκηση μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά. Ο φοιτητής/Η φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα πρακτικά μαθήματα στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους που θα γίνει η πρακτική άσκηση.   

Η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αναπληρωτής Καθηγητής Μ. Τσόγκας – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε. Διδασκάλου

( mtsogas@unipi.gr, +30 210 414 2211) – (edidask@unipi.gr , +30 210 414 2254)    

 

Πληροφορίες-επικοινωνία: 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 
praktiki.unipi.gr | τηλ. 2104142640 | email: praktiki-ode@unipi.gr

Οι Σύμβουλοι Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 είναι οι εξής:

 • Σύμβουλοι Σπουδών για κάθε έτος σπουδών:
  • Α΄ Έτος (1ο-2ο Εξάμηνο): Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Διδασκάλου
  • Β΄ Έτος (3ο-4ο Εξάμηνο): Αναπλ. Καθηγητής Β. Ζήσης
  • Γ΄ Έτος (5ο-6ο Εξάμηνο): Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Κοπανάκη
  • Δ΄ Έτος (7ο-8ο Εξάμηνο): Αναπλ. Καθηγητής Γ. Παπαναστασόπουλος

 

 • Σύμβουλοι Σπουδών για κάθε Κατεύθυνση:
  • Χρηματοοικονομική και Λογιστική: Καθηγητής Π. Αρτίκης
  • Μάρκετινγκ και Παραγωγή: Αναπλ. Καθηγητής Μ. Τσόγκας
  • Μάνατζμεντ και Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα: Αναπλ. Καθηγητής Φ. Νταλιάνης

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Tμήμα Oργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 προχώρησε στη λειτουργία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων:

Σκοπός των μεταπτυχιακών αυτών προγραμμάτων είναι η προετοιμασία, σε προχωρημένο επίπεδο, διοικητικών στελεχών και συμβούλων ικανών να αντιμετωπίσουν επιτυχώς το πολύπλοκο και δυναμικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον, συμβάλλοντας σε επιχειρησιακές διαδικασίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα.

Tα Tμήματα Oργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προχώρησαν στην επανίδρυση του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος:

Στόχος του ανωτέρω προγράμματος είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς διακεκριμένων επιστημόνων, τόσο στον χώρο της Νομικής και Οικονομικής Επιστήμης, όσο και στο χώρο των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η συνέργεια των συνδυαστικών γνώσεων και της κριτικής ικανότητας πάνω σε κρίσιμα διεπιστημονικά θέματα δημιουργούν προστιθέμενη αξία, επαυξάνοντας το γνωσιακό κεφάλαιο σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Ψηφιακή Βάση Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Τμήματος Ο.Δ.Ε.

Διδακτορικές Σπουδές

Ένας από τους βασικούς στόχους του τμήματος είναι η ανακάλυψη νέας γνώσης μέσα από την έρευνα προκειμένου να γίνεται συνεχής εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της διδασκαλίας.

Σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο είναι αναγκαία η νέα γνώση μέσα από συνεχής ερευνητική προσπάθεια  αλλά και ερευνητικές δραστηριότητες. Για την ανάπτυξη αυτών το τμήμα Ο.Δ.Ε. δέχεται υποψήφιους διδάκτορες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τους σκοπούς του Τμήματος.

Η έρευνα στο Πανεπιστήμιο διαπνέεται από την ακαδημαϊκή ελευθερία και διεξάγεται σύμφωνα με τη συνείδηση κάθε μέλους ΔΕΠ και την επιστημονική δεοντολογία και ηθική. Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί μια δοκιμασία που εμπλέκει τον Υποψήφιο Διδάκτορα και το Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ σε μια πολυεπίπεδη διαπροσωπική σχέση. Για το λόγο αυτό απαιτείται η κοινή συναίνεση των δύο μερών για να προχωρήσει μια τέτοια συνεργασία.

Μια Διδακτορική Διατριβή χαρακτηρίζεται από ισχυρά στοιχεία πρωτοτυπίας που αναγνωρίζονται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Το διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος έχει στόχο τη διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας και την άρτια εκπαίδευση των νέων ερευνητών.

Οι διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικης διατριβής γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή διδακτορικού τίτλου. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπετε από τις κείμενες διατάξεις. Οι Διδακτορικές Σπουδές αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας όπως επίσης και στην ανάπτυξη νέων επιστημόνων και ερευνητών, με υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης . Οι εν λόγω σπουδές οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο. Οι απόφοιτοι του προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποτελεί για το Τμήμα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλει στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, µε έμφαση στην εκπόνηση των επιστημονικών εργασιών που συντελούνται στο πλαίσιό του.

 

Αναλυτική παρουσιάση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΤΗΣ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ

Αδάμ Γεώργιος

Ε. Κοπανάκη

Μ. Σφακιανάκης

Ν. Γεωργόπουλος

«Στρατηγικές Διαμόρφωσης και Υλοποίησης Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Αλυσίδα Αξίας του Λιανεμπορίου»

Αθανασιάδου Θάλεια

Π. Αρτίκης

Ν. Φίλιππας

Α. Φουστέρης

«The Effects of ESG Factors and Sustainability on the Banking Sector” / “Οι επιπτώσεις των παραγόντων ESG και της βιωσιμότητας στον τραπεζικό τομέα»

Ασημακόπουλος Κυριάκος

Ε. Διδασκάλου

Λ. Χυτήρης

Ν. Γεωργόπουλος

«Βιώσιμη Ανάπτυξη και Τουρισμός: Η συμβολή του αργού Τουρισμού»

Αρσένου Ευαγγελία

Β. Ζήσης

Ι. Σώρρος

Γ. Παπαναστασόπουλος

«Η Δίκαιη Λογιστική Αξία ως Εργαλείο Μέτρησης των Περιουσιακών στοιχείων και της ποιότητας των κερδών: Η περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Ανδρονής Σόλωνας

Ν. Φίλιππας

Π. Αρτίκης


Ν. Τσαγκαράκης

 

«Οι επιπτώσεις του fintech στην Χρηματοοικονομική Βιομηχανία: Ανάλυση της περίπτωσης του Bitcoin»

 

Βασιλάτος Αντώνιος

Γ. Παπαναστασόπουλος

Β. Ζήσης

Ι. Σώρρος

« The Accounting Treatment of Research & Development Expenditures for Financial Firm Performance: A Machine Learning Approach»

Βασιλοπούλου Αλεξάνδρα

Γ. Παπαναστασόπουλος

Δ. Θωμάκος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Ι. Σώρρος

«Increased regulation, the search for transparency and the quest for business development and growth: the case for law taxation in the post economic crisis era»

Μάσσιμο Βοϊνας

Μ. Σφακιανάκη

Π. Μαραβελάκη

Γ. Παπαναστασόπουλος

«Εφαρμογές στατιστικών διεργασιών με στόχο την βελτίωση εξωδικαστικών μηχανισμών ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών»

Γεωργαρουδάκη Ειρήνη

Ε. Διδασκάλου

Ν. Γεωργόπουλος


Δ. Γεωργακέλλος

«Εταιρική Βιωσιμότητα και Επιχειρηματικά Μοντέλα Βιώσιμης Ανάπτυξης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις(ΜμΕ)»

Γιαννακόπουλος Νικόλαος

Μ. Τσόγκας

Α. Κουρεμένος

Ε. Κοπανάκη

«Διαστάσεις και Επίδραση της μη Λεκτικής Επικοινωνίας στη Διαδικασία Πώλησης: Μια Ολιστική προσέγγιση»

Γκιόλια Ευαγγελία

Φ. Νταλιάνης

Λ. Χυτήρης

Α. Σμυρνιώτου (Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού-ΕΚΠΑ)

«Η Επενέργεια της Άθλησης στην υγεία και τη συμπεριφορά των εργαζομένων»

Καμίνη Δέσποινα

Ι. Θανόπουλος

Β. Πέκκα-Οικονόμου

Ε. Νίνα-Παζαρζή

«Παράγοντες Βιωσιμότητας της Σύγχρονης Επιχείρησης»

Κάμπης Αλέξανδρος

Μ. Σφακιανάκης

Δ. Γεωργακέλλος

Ν. Γεωργόπουλος

«Application of Systems Theory in the re-formulation of Corporate Decision Models».

Κάντα Δέσποινα

Ν. Φίλιππας

Ν. Γεωργόπουλος

Δ. Γεωργακέλλος

«Mακροοικονομικοί και άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν τη διαφορά μισθών στο φύλο».

Καραγκούνης Δημήτριος

Α. Σινανιώτη

Κ. Δελούκα

Β. Πέκκα-Οικονόμου

«Η ανταγωνιστική λειτουργία της επιχείρησης στο πλαίσιο των κανόνων ανταγωνισμού της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Καραμηνάς Αντώνιος

Σ. Μπερσίμης

Μ. Σφακιανάκης

Δ. Γεωργακέλλος

«Optimizing Healthcare Services using Machine Learning»

Καρβουνίδη Μαρία

Α. Φουστέρης

Ε. Διδασκάλου

Ν. Γεωργόπουλος

«Η Εφαρμογή Πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης στη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ελληνικό τουριστικό κλάδο»

Κατωπόδη Αργυρή

Ν. Φίλιππας

Α. Κουρεμένος

Β. Πέκκα-Οικονόμου

«Χρηματοοικονομική εκπαίδευση και χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση»

Κλαδά Νικολέττα

Ν. Γεωργόπουλος

Δ. Γεωργακέλλος

Ε. Κοπανάκη

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Σύγχρονες Στρατηγικές Μάνατζμεντ στις Επιχειρήσεις Φιλοξενίας»

Κομπορόζου Αικατερίνη

Μ. Σφακιανάκης

Π. Μαραβελάκης

Φ. Νταλιάνης

«Αλληλεπίδραση Παραγόντων Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο Σύγχρονο Επιχειρηματικό Περιβάλλον»

Κότιος Δημήτριος

Μ. Σφακιανάκης

Ν. Γεωργόπουλος

Π. Μαραβελάκης

«Ο ρόλος των μεγάλων δεδομένων στη λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων: Προκλήσεις και εφαρμογές στον τραπεζικό κλάδο».

Κοτσομύτη Τριανταφυλένα

Ε. Διδασκάλου

Δ. Γεωργακέλλος

Α. Φουστέρης

«Επιχειρηματικά Μοντέλα Κυκλικής Οικονομίας και η συμβολή της Οικοκαινοτομίας στην υιοθέτηση Πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις»

Κουλεντιανού Μαρία

Β. Πέκκα-Οικονόμου

Δ. Γεωργακέλλος

Ν. Γεωργόπουλος

« Σύγχρονες δεξιότητες για Επιτυχή Επιχειρηματική Δραστηριότητα»

Κρητικός Ελευθέριος

Π. Αρτίκης

Μ. Σφακιανάκης

Γ. Παπαναστασόπουλος

«Ο ρόλος της διάθεσης ανάληψης κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων στη δημιουργία της Ελληνικής Χρηματοπιστωτικής Κρίσης. Η περίπτωση των στεγαστικών δανείων.

Λυδάκη Κωνσταντίνα

Ν. Γεωργόπουλος

Π. Αρτίκης

Ε. Κοπανάκη

«Ψηφιακός μετασχηματισμός στον Χρηματοοικονομικό κλάδο – Υιοθέτηση Νέων Τεχνολογιών από τα Τραπεζικά Ιδρύματα και τις επιχειρήσεις Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος»

Μάλλιαρη Νεφέλη

Δ. Κάμπης

Μ. Σιγάλα

Ν. Γεωργόπουλος

«Α Reformulating Approach to consumer behaviour determinants – Application to Earth Saving (Green energy) related products and policies»

Μπαρτσιώκα Ζωή

Σ. Μπερσίμης

Μ. Σφακιανάκης


Π. Μαραβελάκης

«Assessment of Learning Outcomes by integrating Runs and Scans Models in Computer-Adaptive Testing for Optimizing Educational Administration»

Μπουντούλης Χρήστος

Σ. Μπερσίμης

Μ. Σφακιανάκης

Δ. Γεωργακέλλος

«An Innovative and Integrated Framework for Utilizing Big Data Using Statistical Machine Learning in Insurance Industry», «Ένα Καινοτόμο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για την Αξιοποίηση των Μεγάλων Δεδομένων με Χρήση Στατιστικής Μηχανικής Μάθησης στην Ασφαλιστική Βιομηχανία»

Νίκα Ελισάβετ

Δ. Γεωργακέλλος

Μ. Σφακιανάκης

Γ. Παπαναστασόπουλος

«Εννοιολογικό Πλαίσιο και Ανάπτυξη Μοντέλου για την Πρόβλεψη και Διαχρονική Παρακολούθησης των Δαπανών Υγείας»

Παναγιωτίδου Ευαγγελία

Π. Χουντάλας

Α. Λαγοδήμος

Δ. Γεωργακέλλος

«Enhancing Laboratory Operational Performance through ISO 17025 Accreditation: A Qualitative Investigation into Competence and Credibility of Accredited Laboratories»

Παπαγεωργίου Αναστασία

Β. Ζήσης

Ι. Σώρρος

Γ. Παπαναστασόπουλος

«Η συνάφεια (value relevance) των λογιστικών αριθμών και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην αποτίμηση των επιχειρήσεων»

Παπακωνσταντίνου Αικατερίνη 

Μ. Τσόγκας

Δ. Γεωργακέλλος

Δ. Κάμπης

«Bridging the Gap between the internal and external environment of a firm: The role of ESG as a corporate Brand Promise»

Παρθενοπούλου Νίνα

Δ. Γεωργακέλλος

Ν. Γεωργόπουλος

Σ. Μπερσίμης

«Διερεύνηση των παραγόντων καινοτομίας των ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

Πλεμμένος Ιωάννης

Αθ. Κουρεμένος

Π. Μάλλιαρης

Γ. Αυλωνίτης

Μ. Τσόγκας

«Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στο Μάρκετινγκ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Θεωρητική και Εμπειρική Προσέγγιση»

Πετροπούλου Ευγενία Ληδια

Α. Σινανιώτη

 

Η Αποτελεσματικότητα της Στρατηγικής Πολιτικής και των Νομοθετικών Ρυθμίσεων που πλαισιώνουν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Οικονομία

Ραπτάκη Ελένη

Μ. Τσόγκας

Δ. Κάμπης

Εμμαν. Πλακογιαννάκη

« Η επίδραση των συναισθημάτων στην επιλογή Διεθνών Αγορών κατά την Διεθνοποίηση των Οικογενειακών Επιχειρήσεων».

Ραυτόπουλος Γεράσιμος

Β. Ζήσης

Ι. Σώρρος

Π. Αρτίκης

«Η Πληροφοριακή Αξία των Δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων και η χρησιμότητα των εκτιμήσεων-προβλέψεων των αναλυτών στη θεμελιώδη αποτίμηση των επιχειρήσεων»

Ρογκάκος Ηλίας

Β. Ζήσης

Ι. Σώρρος

Γ. Παπαναστασόπουλος

«Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις-Αναζήτηση Σημαντικών Τομέων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης»

Ροκάκης Νικολαος

Σ. Μπερσίμης

Π. Μαραβελάκης

Ε. Κοπανάκη

«Real-Time Adaptive Machine Learning Techniques for Revenue Optimization Via Dynamic Pricing»

Σαλταγιάννη Νεφέλη

Π. Χουντάλας

Α. Λαγοδήμος

Δ. Γεωργακέλλος

«Ολοκλήρωση πρότυπων συστημάτων διοίκησης μέσω επιχειρηματικών διεργασιών»

Σαμπράκος Αντώνιος

Π. Μαραβελάκης

Μ. Σφακιανάκης

Α. Λαγοδήμος

«Διερεύνηση της αποδοτικότητας των χερσαίων μεταφορικών επιχειρήσεων με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής»

Σκαρλάτος Κυριάκος

Σ. Μπερσίμης

Π. Μαραβελάκης

Αναπλ. Καθηγητής Πολυχρόνης Οικονόμου Πανεπιστήμιο Πατρών

«Real-Time Monitoring of Data Streams using Machine Learning Techniques for Optimizing Decision Making»

Σπυρόπουλος Χρήστος

Σ. Μπερσίμης

Μ. Σφακιανάκης

Π. Μαραβελάκης

«Analytics & Machine Learning in Sports: Optimizing the Management of Athletes and Teams», « Αναλυτική των Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση στον Αθλητισμό: Βελτιστοποίηση του Management Αθλητών και Ομάδων»

Σταθοπούλου Αφροδίτη-Εμμα

Ν. Φίλιππας

Π. Αρτίκης

Ν. Τσαγκαράκης

Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός και έμφυλη (οικονομική) ανισότητα: Διερεύνηση της μεταξύ τους σχέση, προτάσεις και στρατηγικές ενδυνάμωσης των γυναικών στην Ελλάδα

Σταμέλου Ευαγγελία

Α. Λαγοδήμος

Ι. Θανόπουλο

Γ. Μποχώρη

«Εταιρική κοινωνική ευθύνη και πρότυπα συστήματα διοίκησης σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς»

Σταμουλάκη Άλκηστις

Δ. Γεωργακέλλος

Ε. Διδασκάλου

Α. Φουστέρης

«Οι καινοτόμες πόλεις ως θερμοκοιτίδες επιχειρηματικής ανάπτυξης: οι επενδύσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πράσινη καινοτομία και οι επιδράσεις τους στην τοπική επιχειρηματικότητα»

Στρουμπούλης Αστέριος

Ε. Κοπανάκη

Δ. Γεωργακέλλος

Ν. Γεωργόπουλος

«Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στην υποστήριξη στρατηγικών βιωσιμότητας των επιχειρήσεων»,

Σωτηρόπουλος Γεώργιος

Ε. Διδασκάλου

Δ. Γεωργακέλλος

Σ. Μπερσίμης

«Η Υιοθέτηση της Καινοτομίας στα Προγράμματα Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τη στήριξη της μετάβασης στην Πράσινη Οικονομία»

Τσακίρη Ειρήνη

Ε. Διδασκάλου

Ν. Γεωργόπουλος

Δ. Γεωργακέλλος

«Η επίδραση της υιοθέτησης φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών-πρακτικών στη λειτουργία και την απόδοση των πολιτιστικών κέντρων»

Τσιτσίρη Πολυξένη

Π. Αρτίκης

Ν. Τσαγκαράκης

Ε. Κοπανάκη

«The role of investor sentiment and financial technology systems on asset pricing and market anomalies» (Ο ρόλος του συναισθήματος του επενδυτή και των συστημάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην αποτίμηση των περουσιακών στοιχείων και στις χρηματιστηριακές ανωμαλίες )

Τσούδης Δημήτριος

Π. Αρτίκης

Ν. Φίλιππας

Δ. Γεωργακέλλος

«Διάθεση Επενδυτών ως προς τον κλιματικό κίνδυνο και την βιώσιμη χρηματοδότηση»

Φλώρου Κατερίνα

Π. Αρτίκης

Ν. Τσαγκαράκης

Ν. Φίλιππας

«Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και οι επιπτώσείς της στην άσκηση χρηματοοικονομικής διοίκησης στην Ελλάδα»

Χαρέμης Αθανάσιος

Β. Πέκκα-Οικονόμου

Ν. Γεωργόπουλος

Ν. Φίλιππας

«Χρηματοοικονομικές Κρίσεις και οικονομικοί κύκλοι: Η διερεύνηση οικονομικών παραγόντων»

Χατζηγεωργίου Σταυρούλα

Δ. Γεωργακέλλος

Ε. Διδασκάλου

Π. Χουντάλας

«Μεθοδολογικό πλαίσιο για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας σε εταιρείες Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην Ελλάδα »

Χρυσικόπουλος Σταμάτιος

Π. Χουντάλας

Α. Λαγοδήμος

Δ. Γεωργακέλλος

«Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Πράσινων Πιστοποιητικών για την προώθηση και τη διασφάλιση της εταιρικής Αειφορίας»

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ»
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ«Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ MOBILE BUSINESS ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ»
ΚΑΡΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ«ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»
ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑΒ. ΠΕΚΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ«ΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»
ΔΙΒΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΔ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΑ. ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ«ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΜΙΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
ΣΕΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ«Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΕΜΠΕΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ»
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠ. ΑΡΤΙΚΗΣ«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 ΜΠΑΚΟΥΝΗ 

ΙΩΑΝΝΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ

Λ. ΧΥΤΗΡΗΣ«ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
ΜΑΛΑΓΚΟΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑΛ. ΧΥΤΗΡΗΣ«ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠ. ΑΡΤΙΚΗΣ«ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ. Η ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ»
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠ. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣΕΞΑΓΩΓΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΔΟΜΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ

Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ι. ΣΩΡΡΟΣ

THE IMPLEMENTATION AND IMPACT OF ACCOUNTING STANDARDS ON GREEK SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES (Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ

Π. ΑΡΤΙΚΗΣ

INFORMATION CONTENT OF ASSET GROWTH FOR FUTURE FIRM PERFORMANCE (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ)

ΛΥΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΓΙΕΤΑ

Μ. ΤΣΟΓΚΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΟΜΙΚΗ, ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Λ. ΧΥΤΗΡΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009-2012

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π. ΑΡΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Π. ΑΡΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ.

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Μ. ΤΣΟΓΚΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΚΟΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΤΖΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ν. ΦΙΛΙΠΠΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Ι. ΣΩΡΡΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΔΕΔΕ ΣΟΦΙΑ

Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΕΠ.

ΚΑΡΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Β. ΠΕΚΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

ΤΑΧΜΙΤΖΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ

Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β. ΠΕΚΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΓΟΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Β. ΠΕΚΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Μ. ΤΣΟΓΚΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΝΤΟΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΒΑΡΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΟΣΣΥΒΑ ΔΩΡΟΘΕΑ

Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ι. ΣΩΡΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

ΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

Γ. ΑΡΤΙΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ

Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΝΗΣ

Χ. ΓΚΟΤΣΗΣ

ΜΙΚΡΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΝΙΦΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π. ΑΡΤΙΚΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΙΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Β. ΠΕΚΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ

Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ν. ΦΙΛΙΠΠΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (BEHAVIORAL FINANCE) – Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ

Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΖΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΘ. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ

Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΒΟΡΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

Γ. ΜΠΟΧΩΡΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΘ. ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ

ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΣΙΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Χ. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΜΜ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Λ. ΧΥΤΗΡΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΙΣΤΟΥΧΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΓΚΙΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΟΥΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

BASIC MARKO

Π. ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

ΧΑΛΑΜΑΝΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γ. ΑΡΤΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γ. ΑΡΤΙΚΗΣ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Λ. ΧΥΤΗΡΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΒΕΝΤΟΥΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ε. ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Ι. ΠΑΓΓΕΙΟΣ

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ

Α. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MARKETER. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ

Α. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Χ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Χ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ( Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΙ)

ΠΑΡΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Χ. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΣΤΟΪΤΣΕΑ ΡΟΞΑΝΑ – ΛΟΥΤΣΙΑ

Ε. ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Η ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ & ΕΞΑΓΟΡΩΝ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Χ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΡΑΒΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Π. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ

Σ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΩΡΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Γ. ΑΡΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΤΖΗΜΟΥ ΒΕΡΩΝΗ

Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΣΜΟΚΟΒΙΤΗ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ : ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΙΝΑ ΕΛΕΝΗ

Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΣΜΟΚΟΒΙΤΗ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Ψηφιακή Βάση Διδακτορικών Διατριβών Τμήματος Ο.Δ.Ε.

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς βρίσκεται στην οδό Καραολή – Δημητρίου 80 στον Πειραιά, στους πρόποδες του Προφήτη Ηλία, ενώ η κεντρική είσοδος του Πανεπιστημίου βρίσκεται επί της οδού Δεληγιώργη.

Στον παραπάνω χάρτη μπορείτε να δείτε που βρίσκεται το Πανεπιστήμιο.

Τηλέφωνα :

+30 210 414 2249

 

+30 210 414 2158

Fax:

+30 210 414 2339

Emai:

dntouva@unipi.gr

 

mreb@unipi.gr

Γραφείο:

431, Κεντρικό Κτίριο

Τηλέφωνα :

+30 210 414 2110

 

+30 210 414 2113

 

+30  210 414 2115

Fax:

+30 210 414 2344

Emai:

rzabeta@unipi.gr

 

helenf@unipi.gr

 

nikichri@unipi.gr

Γραφείο:

111, Κεντρικό Κτίριο

Τηλέφωνα :

+30 210 414 2281

 

+30 210 414 2115

Fax:

+30 210 414 2344

 

+30 210 414 2339

Emai:

mbasecr@unipi.gr

 

rzabeta@unipi.gr

Γραφείο:

433, Κεντρικό Κτίριο

Τηλέφωνα :

+30 210 414 2281

 

+30 210 414 2079

Fax:

+30 210 414 2344

 

+30 210 414 2339

Emai:

mbasecr@unipi.gr

 

litsanto@unipi.gr

Γραφείο:

111, Κεντρικό Κτίριο

Τηλέφωνα :

+30 210 414 2251

 

+30 210 414 2112

Fax:

+30 210 414 2349

 

+30 210 414 2344

Emai:

emba@unipi.gr

 

rouvali@unipi.gr

Γραφείο:

111, Κεντρικό Κτίριο

Τηλέφωνα :

+30 210 414 2309

 

+30 210 414 2113

Emai:

nikichri@unipi.gr

 

mle@unipi.gr

Γραφείο:

111, Κεντρικό Κτίριο

Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό

Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ομότιμοι Καθηγητές

Πηνελόπη Αγγαλοπούλου

Προφίλ

Γεώργιος Αρτίκης †

Προφίλ

Κωνσταντίνος Βούτσης

Προφίλ

Χαράλαμπος Γκότσης

Προφίλ

Κορνήλια Δελούκα - Ιγγλέζη

Προφίλ

Κωνσταντίνος Δερβιτσιώτης

Προφίλ

Ιωάννης Θανόπουλος

Προφίλ

Παναγιώτης Κανελλόπουλος

Προφίλ

Χαράλαμπος Κανελλόπουλος

Προφίλ

Σωτήριος Καρβούνης †

Προφίλ

Εμμανουήλ Κονδύλης †

Προφίλ

Λεονάρδος Κόντος - Μάναλης

Προφίλ

Αθανάσιος Κουρεμένος

Προφίλ

Αθανάσιος Λαγοδήμος

Προφίλ

Πέτρος Μάλλιαρης †

Προφίλ

Λίτσα Νικολάου - Σμοκοβίτη

Προφίλ

Ελένη Νίνα - Παζαρζή

Προφίλ

Γεώργιος Οικονόμου

Προφίλ

Ιωάννης Πάγγειος †

Προφίλ

Θεόδωρος Παναγόπουλος

Προφίλ

Βικτώρια Πέκκα - Οικονόμου

Προφίλ

Μάριος Ραφαήλ

Προφίλ

Γεώργιος Σχινάς

Προφίλ

Ιωάννης Σώρρος

Προφίλ

Λεωνίδας Χυτήρης

Προφίλ

Επίτιμοι Καθηγητές

Αναστάσιος Μάλλιαρης

Προφίλ

Επίτιμοι Διδάκτορες

Chris Argyris

Προφίλ

Bailyn Lotte

Προφίλ

Savvas S. E.

Προφίλ

Θεόδωρος Βασιλάκης

Προφίλ

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Προφίλ

Μιχαήλ Τσαμάζ

Προφίλ

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Αριστομένης Μακρής

Προφίλ

Αλέξανδρος Παρασκευόπουλος

Προφίλ

Μέλη ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ Σχολής ή Ιδρύματος

Αλεξανδροπούλου Αλεξάνδρα

Ε.ΔΙ.Π.

Προφίλ

Ηλίας Κ. Μαραγκός

Ε.ΔΙ.Π.

Προφίλ

Μαρία Οικονόμου

Ε.ΔΙ.Π.

Προφίλ

Χριστίνα Κοντογουλίδου

Ε.ΔΙ.Π. Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Προφίλ

Δέσποινα Παπακωνσταντίνου

Ε.ΔΙ.Π. Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Προφίλ

Διαμάντω Ντούβα

ΕΤΕΠ

Προφίλ

Μαρία Ρέμπελου

ΕΤΕΠ

Προφίλ

Πίνακας Μητρώων Τμήματος ΟΔΕ

Για τον Πίνακα Μητρώων του Τμήματος Ο.Δ.Ε. πατήστε εδώ.

Διοικητικό προσωπικό

Κυριακή Σταυριανίδου

Προϊσταμένη Γραμματείας

Προφίλ

Μαργαρίτα Ζαμπέτα

Γραμματεία

Προφίλ

Ελένη Φλάμου

Γραμματεία

Προφίλ

Νίκη Χριστόφα

Γραμματεία

Προφίλ