Εσωτερικός Κανονισμός Σπουδαστών του Μεταπτυχιακού Τμήματος
Διοίκησης της Υγείας

1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, όπως και οι εργασίες των Μεταπτυχιακών Φοιτητών είναι υποχρεωτικές. Σε περίπτωση που συντρέχει εξαιρετικά σοβαρός και τεκμηριωμένος λόγος αδυναμίας παρουσίας στα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή, είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/5 των ωρών που πραγματοποιήθηκαν (στο σύνολο των μαθημάτων) ανά εξάμηνο. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου απουσίας, ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το Διδακτικό Εξάμηνο, μόνο μια φορά στην αντίστοιχη επόμενη περίοδο, καταβάλλοντας τα ετήσια δίδακτρα. Φοιτητής που απορρίπτεται λόγω απουσιών για δεύτερη φορά, διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

2. Σε κάθε εκπαιδευτικό εξάμηνο προβλέπεται εξεταστική περίοδος για τα μαθήματα του εξαμήνου. Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής δύναται να εγγραφεί στο δεύτερο εξάμηνο, μόνον μετά από επιτυχή εξέταση όλων των μαθημάτων του προκαταρκτικού εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

3. Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του πρώτου εξαμήνου μπορεί να παρακολουθήσει το επόμενο εξάμηνο ακόμη και αν δεν έχει λάβει μέρος στην εξέταση ενός μόνο μαθήματος ή έχει απορριφθεί σε αυτό. Σε περίπτωση αποτυχίας ή οφειλής ενός μαθήματος δύναται να εξεταστεί μόνο μια φορά στο επόμενο αντίστοιχο εκπαιδευτικό εξάμηνο. Όταν ο φοιτητής αποτύχει και δεύτερη φορά στο ίδιο μάθημα συγκροτείται ειδική τριμελής επιτροπή (ανάλογα του επιστημονικού κλάδου που υπάγεται το μάθημα) η οποία καλεί τον φοιτητή σε ειδική εξέταση για την αξιολόγηση της επάρκειας των γνώσεών του στο συγκεκριμένο μάθημα και αποφασίζει για τον αποκλεισμό του ή όχι από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Στο τέλος όμως των μαθημάτων και των λοιπών εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων πρέπει να έχει περατώσει επιτυχώς τα υπό εξέταση μαθήματα.

4. Η μη προσέλευση σε εξέταση μαθήματος ή η μη ανάπτυξη και υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας, όταν ορισθεί η ημερομηνία παρουσίασης θεωρείται αποτυχία στις εξετάσεις ή στην εργασία αντίστοιχα.

5. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις πέραν του ενός μαθήματος αποκλείονται αυτομάτως από το πρόγραμμα.

6. Η αξιολόγηση των εξετάσεων και εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα ακολουθεί την κλίμακα «Καλώς»: 5.00-6.99, «Λίαν Καλώς»: 7.00-8.49, «Άριστα»: 8.50-10.00 ή «Απορρίπτεται»: 0-4.99 .

7. Ο τελικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. θα προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των επί μέρους εκπαιδευτικών υποχρεώσεων του Μεταπτυχιακού Φοιτητή, δηλαδή του βαθμού των γραπτών εξετάσεών του και εφ' όσον έχει ήδη εγκριθεί η Μεταπτυχιακή του Διπλωματική Εργασία.

8. Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής, στο τέλος του τρίτου εξαμήνου, υποχρεούται στην παράδοση ενός προοιμίου της Διπλωματικής Εργασίας, όπου θα περιγράφεται το θέμα, μία πρώτη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και η μεθοδολογία και τα ερευνητικά εργαλεία προσέγγισής του. Στο τέλος του τετάρτου εξαμήνου υποχρεούται στην παράδοση της Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.).

9. Για κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή ορίζεται επιβλέπων καθηγητής του Π.Μ.Σ., ο οποίος τον καθοδηγεί στην Διπλωματική Εργασία, την αξιολογεί και εισηγείται την κρίση του στην Συντονιστική Επιτροπή. Το θέμα της εργασίας εγκρίνεται από τη Σ.Ε. μετά από πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή. Η ανάπτυξη και υποστήριξη της Μ.Δ.Ε. γίνεται από το φοιτητή σε ανοιχτό ακροατήριο και διαρκεί μια εκπαιδευτική ώρα περίπου, με την παρουσία του επιβλέποντος καθηγητή.

10. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των σπουδών και λήψης του σχετικού τίτλου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Μεγάλο μέρος του τρίτου έτους αφορά στην επαναϋποβολή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ειδική εξαίρεση για την παράταση του ανώτατου αυτού χρονικού ορίου μπορεί να γίνει από την Συντονιστική Επιτροπή μόνο για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου

11. Δεν θα προσφέρεται μάθημα επιλογής, εφ' όσον οι εγγραφόμενοι σε αυτό Μεταπτυχιακοί Φοιτητές είναι λιγότεροι των δέκα (10).

12. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις αποφάσεις της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση της Υγείας».